RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 399

UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie:
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
______________

Uchwała utraciła moc na podstawie UCHWAŁY NR XV/159/2019 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 6 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 6j. ust. 1,ust. 2a, ust. 3, art. 6k. ust.1 oraz ust. 2a, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z późn.zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości: 13,00 złotych miesięcznie za każdą jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość.
 3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości: 25,00 złotych miesięcznie za każdą jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

§ 2.

 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6j ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 2. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę za pojemnik/kontener:
  1) 0,06 m3 - 8,00 zł,
  2) 0,08 m3 - 10,00 zł,
  3) 0,12 m3 - 15,00 zł,
  4) 0,24 m3 - 29,00zł,
  5) 1,1 m3 - 90,00 zł,
  6) 2,2 m3 - 173,00 zł,
  7) 5 m3 - 446,00 zł,
  8) 7 m3 - 624,00 zł,
  9) 10 m3 - 802,00 zł,
 3. W przypadku wykorzystania kontenera o pojemności powyżej 10 m3, wyliczenie opłaty dla niego obliczane będzie proporcjonalnie w stosunku do stawki określonej w § 2 ust. 2 pkt 9 niniejszej uchwały.
 4. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się wyższą miesięczną stawkę za pojemnik/ kontener:
  1) 0,06 m3 - 12,00 zł,
  2) 0,08 m3 - 15,00 zł,
  3) 0,12 m3 - 22,00 zł,
  4) 0,24 m3 - 44,00 zł,
  5) 1,1 m3 - 134,00 zł,
  6) 2,2 m3 - 260,00 zł,
  7) 5 m3 - 668,00 zł,
  8) 7 m3 - 935,00 zł,
  9) 10 m3 - 1203,00 zł,
 5. W przypadku wykorzystania kontenera o pojemności powyżej 10 m3, wyliczenie opłaty dla niego obliczane będzie proporcjonalnie w stosunku do stawki określonej w § 2 ust. 4 pkt 9 niniejszej uchwały.

§ 3.

 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej § 1 ust. 2 - 5 niniejszej uchwały.
 2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w § 2 ust. 2-3 lub §2 ust. 4-5 niniejszej uchwały, jednocześnie z uwzględnieniem częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.
 4. Ilość pojemników na odpady komunalne, ich pojemność oraz częstotliwość odbioru w miesiącu, ustalane będą na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 5. Wzory deklaracji, o których mowa w § 3 ust. 2 i § 3 ust. 4 niniejszej uchwały określa odrębna uchwała.

§ 4.

W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z § 3 ust.1 i § 3 ust.3.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 6.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwala Rady Miasta Nowy Targ Nr XXV/211/2016 z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 27 lipca 2016r. poz. 4023).

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r.

Pliki do pobrania

urm_2018_014.pdf (98) KB

Opracował: Grzegorz Luberda
Data wprowadzenia: 2018-12-13
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 2509
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE