RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 153

Uchwała Nr XXXIX/369/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie zasad wyznaczania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.), Rada Miasta Nowy Targ uchwala zasady wyznaczania oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ:

§ 1.

Ustalenia ogólne

 1. Komitet Rewitalizacji pełni funkcję opiniodawczo – doradczą w zakresie prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji Miasta Nowy Targ zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023.
 2. Komitet Rewitalizacji współpracuje na zasadzie dialogu z Burmistrzem Miasta Nowy Targ w zakresie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ.

§ 2.

Skład Komitetu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ

 1. W skład Komitetu Rewitalizacji wchodzą wyłonieni przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

 2. Członkowie Komitetu powoływani są w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ spośród osób, które zgłosiły chęć przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji.

 3. Komitet Rewitalizacji Miasta Nowy Targ liczy nie więcej niż 14 przedstawicieli interesariuszy, w tym nie więcej niż:

  1. 4 przedstawicieli Urzędu Miasta Nowy Targ i jednostek organizacyjnych wskazanych przez Burmistrza Miasta Nowy Targ,

  2. 2 przedstawicieli Rady Miasta Nowy Targ,

  3. 1 przedstawiciel Nowotarskiej Rady Seniorów,

  4. 1 przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ,

  5. 1 przedstawiciel Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

  6. 1 przedstawiciel przedsiębiorców,

  7. 1 przedstawiciel lokalnych organizacji pozarządowych,

  8. 1 przedstawiciel mieszkańców miasta Nowy Targ, nie będący członkiem stowarzyszeń i nie pracujący w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Nowy Targ,

  9. 2 przedstawicieli interesariuszy, którzy złożyli karty projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023.

 4. Zgłoszenie woli przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji następuje na podstawie pisemnej deklaracji zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 5. Kandydat na członka Komitetu Rewitalizacji może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy i tylko jako przedstawiciel jednej kategorii podmiotów wskazanych w ust. 5 co potwierdzone zostanie listą poparcia podpisaną przez co najmniej:

  1. 10 przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) w przypadku przedstawiciela, o którym mowa w ust. 5 pkt f). Dodatkowo wymagane jest złożenie oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zasiadaniu w organach podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców w KRS, działających na terenie Miasta Nowy Targ,

  2. 5 organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) w przypadku przedstawiciela, o którym mowa w ust. 5 pkt g). Dodatkowo wymagane jest złożenie oświadczenia o członkostwie w organizacji pozarządowej działającej na terenie Miasta Nowy Targ,

  3. 50 pełnoletnich mieszkańców Miasta Nowy Targ, w przypadku przedstawiciela, o którym mowa w ust. 5 pkt h),

  4. 3 interesariuszy, którzy złożyli karty projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023, w przypadku przedstawiciela, o którym mowa w ust. 5 pkt i).

 6. Informacja o naborze członków Komitetu Rewitalizacji rozpowszechniona będzie poprzez stronę internetową Miasta Nowy Targ www.nowytarg.pl oraz obwieszczenia na miejskich tablicach ogłoszeń.

 7. Kadencja członków Komitetu Rewitalizacji jest równa z czasem obowiązywania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ.

 8. W przypadku zgłoszenia w ramach wolnego naboru większej liczby osób niż określona w ust. 5, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 9. Członkostwo w Komitecie Rewitalizacji ustaje w wyniku:

  1. śmierci,

  2. osobistej rezygnacji złożonej na piśmie,

  3. nieusprawiedliwionej nieobecności na kolejnych trzech posiedzeniach,

  4. w przypadku zakończenia pełnienia funkcji lub ustania stosunku pracy w organach/organizacjach, które wskazały członka Komitetu.

 10. W przypadku ustania członkostwa osoby wchodzącej w skład Komitetu Rewitalizacji, Burmistrz Miasta Nowy Targ powołuje brakującego członka Komitetu w drodze naboru uzupełniającego zgodnie z zapisami § 2.

§ 3

Zasady działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ

 1. Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji zwołuje Burmistrz Miasta Nowy Targ.

 2. Na pierwszym posiedzeniu spośród swojego składu Komitet Rewitalizacji wybiera Przewodniczącego i Zastępcę w głosowaniu jawnym większością głosów.

 3. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący, w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

 4. Posiedzenia Komitetu odbywają się według potrzeb Komitetu, z udziałem Burmistrza Miasta Nowy Targ, nie rzadziej niż raz na rok.

 5. Komitet podejmuje decyzje w formie opinii w drodze głosowania jawnego większością głosów.

 6. Z posiedzenia Komitetu sporządzany jest protokół z przebiegu posiedzenia, który podpisuje Przewodniczący i każdorazowo sporządzona jest lista obecności.

 7. Podstawą wymiany korespondencji jest droga elektroniczna, dopuszcza się inne sposoby przekazywania informacji w miarę potrzeb.

 8. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani rekompensata za utracone zarobki.

 9. Obsługę Komitetu zapewnia Wydział Rozwoju i Urbanistyki. Do jego zadań należy
  w szczególności:

  1. przygotowanie materiałów na posiedzenia Komitetu,

  2. sporządzanie protokołów z posiedzeń Komitetu,

  3. archiwizacja dokumentów Komitetu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

urm_2017_369.pdf (44) KB
urm_2017_369_z01.pdf (46) KB
urm_2017_369_z01.odt (21) KB
urm_2017_369_z02.pdf (57) KB
urm_2017_369_z02.odt (21) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2017-07-28
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 1759
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE