X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 72

Uchwała Nr XXVII/242/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2016 roku w sprawie:
ustalenia w Nowym Targu Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych, wysokości stawek opłat za parkowanie i wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania
______________

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 296), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. strefie – rozumie się przez to strefę płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Nowy Targ oznaczoną właściwymi znakami drogowymi
 2. opłacie – rozumie się przez to opłatę za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie

§ 2.

 1. Ustala się Strefę Płatnego Parkowania na obszarze charakteryzującym się znacznym deficytem miejsc postojowych, określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Ustala się wysokość stawek opłat za parkowanie, wysokość opłat dodatkowych oraz sposób ich pobierania w Strefie Płatnego Parkowania, określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Określa się strefy płatnego parkowania:
  1) P1,
  2) P2,
  3) P3,
  4) P4,
  5) P5,
  6) P6.
 4. Obszar stref został określony w załącznikach nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do niniejszej uchwały.

§ 3.

 1. Opłatę za parkowanie pojazdów samochodów w strefie na drogach publicznych wymienionych w § 2 ust. 3 pobiera się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00
 2. Dopuszcza się możliwość wykupienia karty abonamentowej. Uprawnienie do wykupienia karty abonamentowej posiadają podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne zatrudnione lub prowadzące działalność gospodarczą bądź zameldowane stale lub czasowo na terenie stref P1-P6. Karta abonamentowa obowiązuje tylko na parkingach przy Miejskiej Hali Lodowej zgodnie z zasadami zawartymi w Zarządzeniu nr 0050.Z.81.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 6 maja 2015 r. z późniejszymi zmianami. Natomiast dopuszcza się wykup karty abonamentowej obowiązującej w strefie P6 przez będące właścicielem pojazdu samochodowego o masie całkowitej do 3,5 t osoby fizyczne zameldowane stale lub czasowo bądź właściciele nieruchomości na terenie strefy P6.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta Nowy Targ może podjąć decyzję o okresowym wyłączeniu stref z użytkowania.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

Pliki do pobrania

urm_2016_242.pdf (613) KB
urm_2016_242_z01.pdf (231) KB
urm_2016_242_z02.pdf (816) KB
urm_2016_242_z03.pdf (329) KB
urm_2016_242_z04.pdf (281) KB
urm_2016_242_z05.pdf (323) KB
urm_2016_242_z06.pdf (334) KB
urm_2016_242_z07.pdf (338) KB
urm_2016_242_z08.pdf (398) KB
urm_2016_242_z09.pdf (410) KB

Opracował: Janusz Tarnowski
Data wprowadzenia: 2016-09-15
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 2319
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE