X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 69
Uchwała nr XXVIII/226/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie:
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ.
______________

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ. 

§ 3. 

Traci moc uchwała Rady Miasta Nowy Targ Nr 34/XXXVIII/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 31 maja 2006 r. Nr 267 poz. 1907).

§ 4. 

Traci moc uchwała Rady Miasta Nowy Targ Nr XXVI/208/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 10 grudnia 2012 r. poz. 6867).

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z zastrzeżeniem, że Rozdział 3 załącznika do przedmiotowej uchwały wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

Pliki do pobrania

urm_2013_226.pdf (125) KB
urm_2013_226_z01.pdf (419) KB

Opracował: Paweł Liszka
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 3376
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE