X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 64
Uchwała Nr XXVI/210/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
______________

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391).
 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały w wysokości 11,00 zł miesięcznie. 
 3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny, w wysokości 8,50 zł miesięcznie. 

§ 2.

 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6j ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391). 
 2. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny, ustala się miesięczną stawkę za pojemnik/ kontener: 
  1. 0,06 m3 - 5,70 zł, 
  2. 0,08 m3 - 7,30 zł, 
  3. 0,12 m3 - 11,00 zł, 
  4. 0,24 m3 - 21,30 zł, 
  5. 1,1 m3 - 65,80 zł, 
  6. 2,2 m3 - 127,60 zł, 
  7. 5 m3 - 239,50 zł,
  8. 7 m3 - 335,30 zł,
  9. 10 m3 - 582,60 zł,
 3. W przypadku wykorzystania kontenera o powierzchni powyżej 10 m3, wyliczenie opłaty dla niego obliczane będzie proporcjonalnie w stosunku do stawki określonej w § 2 ust. 2 pkt 9 niniejszej uchwały.
 4. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą miesięczną stawkę za pojemnik/ kontener: 
  1. 0,06 m3 - 4,40 zł, 
  2. 0,08 m3 - 5,70 zł, 
  3. 0,12 m3 - 8,50 zł, 
  4. 0,24 m3 - 16,50 zł, 
  5. 1,1 m3 - 50,80 zł, 
  6. 2,2 m3 - 98,60 zł, 
  7. 5 m3 - 185,10 zł,
  8. 7 m3 - 259,10 zł,
  9. 10 m3 - 450,20 zł,
 5. W przypadku wykorzystania kontenera o powierzchni powyżej 10 m3, wyliczenie opłaty dla niego obliczane będzie proporcjonalnie w stosunku do stawki określonej w § 2 ust. 4 pkt 9 niniejszej uchwały.

§ 3. 

W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości zamieszkałych i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z § 1 ust. 2 lub § 1 ust. 3 i § 2 ust. 2-3 lub § 2 ust. 4-5 niniejszej uchwały, z uwzględnieniem częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z lokalów niezamieszkałych. 

§ 4. 

 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej § 1 ust. 2 lub § 1 ust. 3 niniejszej uchwały. 
 2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 
 3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w § 2 ust. 2-3 lub § 2 ust. 4-5 niniejszej uchwały, jednocześnie z uwzględnieniem częstotliwości odbioru odpadów komunalnych. 
 4. Ilość pojemników na odpady komunalne, ich pojemność oraz częstotliwość odbioru w miesiącu, ustalane będą na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 
 5. Wzory deklaracji, o których mowa w § 4 ust. 2 i § 4 ust. 4 niniejszej uchwały określa odrębna uchwała. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

Pliki do pobrania

urm_2012_210.pdf (160) KB

Opracował: Paweł Liszka
Data wprowadzenia: 2012-12-07
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 2673
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE