RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 90
Uchwała nr XXXVII/433/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 października 2009 roku w sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
______________

Uchwała utraciła moc na podstawie uchwały Nr XII/96/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 listopada 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 5 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i o opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1

Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta Nowego Targu:

 1. Od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,77 zł od 1 m2 powierzchni,
  2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04 zł od 1 ha powierzchni,
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,28 zł od 1 m2 powierzchni.
 2. Od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych - 0,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  3. od piwnic podlegających podatkowi od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym - 14 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,57 zł 1 m2 powierzchni użytkowej,
  5. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  6. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,88 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 3. Od budowli lub ich części:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2 % wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 0,1 % i ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXVI/308/08 z dnia 27.10.2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2010 roku.

Pliki do pobrania

urm_2009_433.pdf (28) KB

Opracował: Biuro Rady
Data wprowadzenia: 2009-11-02
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 5887
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE