X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 41
Wydział Podatków i Opłat

Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach

(JZS_PiO_007_01)
Opis uslugi

Interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach stosuje się z urzędu lub na wniosek. Mogą one dotyczyć jedynie przepisów prawa podatkowego.

Kogo dotyczy
 1. podatnika

 2. płatnika

 3. inkasenta

 4. następcy prawnego podatnika

 5. osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległość podatkową, tj. osoby której wydano decyzję o odpowiedzialności podatkowej

Wymagane dokumenty

Pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez przedstawiciela

Formularze/wnioski do pobrania

Wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach: jzs_pio_007_01_d1.odt

Opłaty
 1. Wniosek o wydanie Interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40,00 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Od pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (nie dotyczy pełnomocnictw notarialnych) 17,00 zł

 

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat, Urząd Miasta Nowy Targ

Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny:

Bożena Tomasik , pok. 016
Alicja Gryguś, pok. 016
Katarzyna Kilanowicz, pok. 016
Izabela Stanczak-Jarząbek, pok. 015

 

Podatek od środków transportu:

Katarzyna Kluś, pok. 013

 

Miejsce składania dokumentów

Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, parter, pokój nr 001.

 

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek: 7.30 - 16.00

wtorek – czwartek: 7.30 - 15.30

piątek: 7.30 - 15.00

 

Dokumenty można również składać:

 • pocztą tradycyjną na adres urzędu

 • poprzez platformę ePUAP, adres skrzynki Urzędu Miasta Nowy Targ (7b6sl73ik2)

 

Złożenie wniosku elektronicznie

poprzez platformę ePUAP, adres skrzynki Urzędu Miasta Nowy Targ (7b6sl73ik2)

Termin załatwienia sprawy

Do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych złożonością sprawy do 4 miesięcy.

Podstawa prawna
 1. Art. 14a-14s, art. 137, art. 165a, art. 169, art. 170 oraz art. 236 § 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 1325 z późn.zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy

Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie. Powinno ono zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Uwagi i dodatkowe informacje

Forma załatwienia sprawy:

 1. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

 2. Postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

 3. Postanowienie w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu stosowania prawa podatkowego.


Pozostałe uwagi:

 1. Uprawnienie do złożenia wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach nie przysługuje w następujących sytuacjach, jeżeli w sprawie:

  1. toczy się postępowanie podatkowe lub

  2. kontrola podatkowa albo

  3. postępowanie przed sądem administracyjnym.

 2. Organ podatkowy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni, które uniemożliwiają nadanie wnioskowi o interpretację właściwego biegu.

 3. Jeżeli organ podatkowy w terminie 3 miesięcy lub w przypadkach uzasadnionych złożonością sprawy w terminie 4 miesięcy od daty złożenia wniosku nie wyda postanowienia w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego wówczas stanowisko strony podane we wniosku staje się wiążące dla organu podatkowego i organów kontroli skarbowej właściwych w sprawie.

 4. Organ podatkowy zawiadamia wnoszącego wniosek o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do 4 miesięcy załatwienia sprawy.

 5. Udzielona interpretacja nie jest wiążąca dla strony. Natomiast, jeżeli strona zastosuje się do interpretacji organ podatkowy właściwy w sprawie:

  1. nie określa ani nie ustala zobowiązania podatkowego za okres do wywarcia skutku, czyli zmiany bądź uchylenia postanowienia w sprawie udzielenia interpretacji,

  2. nie ustala dodatkowego zobowiązania w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,

  3. nie wszczyna postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza,

  4. nie stosuje innych sankcji wynikających z przepisów prawa podatkowego i przepisów karnych.

 6. Udzielona interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji wydanej przez organ odwoławczy.

 7. Udzielona interpretacja zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.

 8. Udzielona interpretacja w danej sprawie przesyła jest niezwłocznie do właściwego dyrektora izby skarbowej, celem jej zamieszczenia na stronie internetowej izby skarbowej.

W celu uzyskania informacji dotyczącej udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach prosimy o kontakt:

Bożena Tomasik, Katarzyna Kilanowicz tel. 18 26 11 212

bozena_tomasik@um.nowytarg.pl, katarzyna_kilanowicz@um.nowytarg.pl

 

Alicja Gryguś tel. 18 26 11 203

alicja_grygus@um.nowytarg.pl

 

Katarzyna Kluś tel. 18 26 11 207

katarzyna_klus@um.nowytarg.pl

 

Izabela Stanczak-Jarząbek tel 18 26 11 258

izabela_stanczakjarzabek@um.nowytarg.pl

 


Pliki do pobrania

jzs_pio_007_01.pdf (86) KB
jzs_pio_007_01_d1.odt (6) KB

Opracował: Katarzyna Kilanowicz, Izabela Stanczak-Jarząbek
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2021-01-01
Data aktualizacji: 2021-06-15
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE