X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 82
Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców

Postępowanie w sprawie zastosowania procedury zobowiązania do leczenia odwykowego

(JZS_OMiP_017_01)
Opis uslugi

Podjęcie czynności zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym

Kogo dotyczy

Osoby z nałogiem alkoholowym

Wymagane dokumenty

Wniosek o objęcie leczeniem odwykowym. Wniosek stanowi załącznik do karty usług (druk do pobrania w Wydziale Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców, w budynku Urzędu Miasta Nowy Targ, przy ul. Krzywa 1, pok.001, lub na stronie: www.nowytarg.pl

Formularze/wnioski do pobrania

Wniosek o podjęcie czynności do objęcia leczeniem odwykowym. (jzs_omip_017_01_d1)

Opłaty

Nie podlega opłacie

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Naczelnik Wydziału Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców: Pani Edyta Garb Tel. 18 26 11 281

Miejsce składania dokumentów

Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, parter, pokój nr 001.

 

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek: 7.30 - 16.00

wtorek – czwartek: 7.30 - 15.30

piątek: 7.30 - 15.00

 

  Dokumenty można również składać:

  1. pocztą tradycyjną na adres urzędu
  2. poprzez platformę ePUAP, adres skrzynki Urzędu Miasta Nowy Targ (7b6sl73ik2)
Złożenie wniosku elektronicznie

Istnieje możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną.

Termin załatwienia sprawy

Postępowanie wszczyna się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku, sprawy skomplikowane mogą trwać do 2 miesięcy. Decyzja Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o umorzeniu postępowania, zawieszeniu, skierowaniu na leczenie odwykowe, skierowaniu sprawy do Sądu Rejonowego w Nowym Targu lub inna następuje według standardowej procedury postępowania komisji, a jej termin uzależniony jest od terminarza posiedzeń Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podstawa prawna

Art. 4? ust. 3 oraz art. 24-26 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 poz. 2277 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.

Uwagi i dodatkowe informacje

UWAGI:

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego odbywa się w następujących etapach

  1. Przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy. Aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe, należy wypełnić wniosek i złożyć go w Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wniosek może złożyć dowolna osoba lub instytucja (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, policja, prokuratura, szkoła, zakład pracy, kurator), która wie o osobie nadużywającej alkoholu  i powodującej rozkład życia rodzinnego, demoralizacji nieletnich, uchylającej się od pracy albo systematycznie zakłócającej spokój  i porządek publiczny.
  2. Wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy i/lub poddania się leczeniu odwykowemu.
  3. Jeżeli osoba wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania, osoba taka kierowana jest na badanie przez biegłych (psycholog  i psychiatra), w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
  4. Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym (art. 26 ust. 3 ustawy), do której należą: opinia wydana przez biegłych, protokół z rozmowy z osobą zgłaszającą do komisji przypadek nadużywania alkoholu, protokół z rozmowy z osobą uzależnioną od alkoholu, o ile do takiej rozmowy doszło, dokumenty pochodzące z wywiadu środowiskowego, inne informacje w sprawie, takie jak np. informacje od policji. Jeżeli osoba uzależniona nie stawiła się na rozmowę w terminie wskazanym przez komisję, ani też na badanie przez biegłych do wniosku dołącza się informację o podjętych w tej sprawie czynnościach.
  5. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego właściwego miejscu zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy.

Pliki do pobrania

jzs_omip_017_01.pdf (311) KB
jzs_omip_017_01_d1.docx (13) KB

Opracował: Justyna Jaskierska
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2021-04-01
Data aktualizacji: 2021-06-14
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE