X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 63
Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców

Udzielenie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

(JZS_OMiP_015_01)
Opis uslugi

Usługa umożliwia złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w  art. 18 ust. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy, którego zezwolenie sprzedaż napojów alkoholowych wygasło z powodu:

 1. Likwidacji punktu sprzedaży,

 2. Upływu terminu ważności zezwolenia,

 3. Zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,

 4. Zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,

 5. Niezłożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim,

 6. Niedokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w terminach do tego przewidzianych i występuje o udzielenie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

 

Wymagane dokumenty
 1. Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

 2. Załączniki - protokół inwentaryzacyjny (ilościowo-wartościowy wg cen sprzedaży dla poszczególnych kategorii) posiadanych zapasów napojów alkoholowych.

 3. Dokumenty do wglądu - dowód uiszczenia opłaty za zezwolenie.

Opłaty

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych wynosi:

 • 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 • 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2,7 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłata wnoszona jest w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek Urzędu Miasta.
Nr rachunku : 68124015741111000007897564 - Bank Pekao S.A. I o/Nowy Targ Al. Tysiąclecia 35A.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców, pokój 003 parter

tel. 18 26 11 233, 234.

Miejsce składania dokumentów

Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, parter, pokój nr 001.

 

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek: 7.30 - 16.00

wtorek – czwartek: 7.30 - 15.30

piątek: 7.30 - 15.00

Dokumenty można również składać:

 • pocztą tradycyjną na adres urzędu

Termin załatwienia sprawy
 1. do 30 dni

 2. w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej: do 2 miesięcy.

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.),
 2. Uchwała Nr LI/492/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 lipca 2018r. w  sprawie: ustalenia dla terenu Miasta Nowy Targ maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży,
 3. Uchwały Nr II/8/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Nowy Targ miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może się zrzec wobec Burmistrza Miasta Nowy Targ prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Uwagi i dodatkowe informacje

Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z przyczyn wymienionych w art. 18 ust. 12, organ zezwalający może wydać zezwoleni z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia. Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia, które wygasło.


Pliki do pobrania

jzs_omip_015_01.pdf (85) KB

Opracował: Beata Krzysztofek
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2021-04-01
Data aktualizacji: 2021-06-14
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE