X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 53
Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców

Dokonanie zawieszenia, wznowienia wykonywania działalności gospodarczej

(JZS_OMiP_013_01)
Opis uslugi

Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miasta Nowy Targ wniosku o wpis do CEIDG informacji o zawieszeniu, wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Kogo dotyczy

Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą , które zawieszają lub wznawiają wykonywanie działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty

Przedsiębiorca, który zgłasza zawieszenie lub wznowienie wykonywania działalności gospodarczej wypełnia formularz CEIDG-1.

Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego (wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej).

Wniosek może wpłynąć do urzędu gminy jako:

 • formularz papierowy złożony osobiście przez samego przedsiębiorcę albo jego pełnomocnika,
 • formularz papierowy, przesłany listem poleconym, z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy,
 • elektronicznie przesłany formularz nie podpisany podpisem elektronicznym (patrz niżej: złożenie wniosku elektronicznie),
 • elektronicznie przesłany formularz podpisany podpisem elektronicznym
 • formularze papierowe dostępne są w Wydziale Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców, pokój 003 oraz poniżej w części formularze
 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość (do wglądu).
Formularze/wnioski do pobrania

Druki do pobrania: CEIDG-1 - Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępny na stronach: Ministerstwa Rozwoju, Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów: www.crd.gov.pl, platformie EPUAP: www.epuap.gov.pl

 

Opłaty

Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej jest zwolnione z opłat.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Urząd Miasta Nowy Targ, Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców              

Nr pokoju: 003, parter
Nr telefonu: 18 26 11  wew. 233, 234
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: od godz. 7.30 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek: od godz. 7.30 do godz. 15.30
piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.00

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miasta Nowy Targ, Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców
Nr pokoju 003, parter
Nr telefonu: 18 26 11 234 i 233
Godziny urzędowania:
poniedziałek: od godz. 7.30 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek: od godz. 7.30 do godz. 15.30
piątek: od godz. 7.30 do godz.15.00

Złożenie wniosku elektronicznie

Istnieje możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną. Jeżeli wniosek do ewidencji działalności gospodarczej złożony drogą elektroniczną nie został podpisany podpisem elektronicznym organ gminy zawiadamia przedsiębiorcę o terminie i miejscu podpisania wniosku, dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym przedsiębiorca wniosek podpisał.

Termin załatwienia sprawy

Tryb ustawowy przewiduje, iż organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku.

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. (Dz. U. z 2020 r., poz. 2296 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców. (Dz. U. z 2021 r., poz. 162 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi i dodatkowe informacje

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony nie krótszy jednak niż 30 dni.

Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

 • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
 • ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
 • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
 • może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy chyba, że przepis odrębny stanowi inaczej. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.


Pliki do pobrania

jzs_omip_013_01.pdf (254) KB

Opracował: Zofia Jędrysko
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2021-04-01
Data aktualizacji: 2021-06-14
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE