X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 80
Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców

Wydanie licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu osób taksówką osobową

(JZS_OMiP_010_01)
Opis uslugi

Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miasta Nowy Targ wniosku o wydanie licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu osób taksówką osobową na terenie miasta Nowy Targ.

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy zamierzający wykonywać usługi w zakresie transportu taksówką osobową.

Wymagane dokumenty

Wniosek do Burmistrza Miasta o wydanie licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu osób taksówką osobową.

Załączniki:

 1. oświadczenie przedsiębiorcy, że spełnia wymóg dobrej reputacji o której mowa w art. 5c ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.). W przypadku kiedy o licencję występuje osoba prawna, spółka to oświadczenie o niekaralności muszą złożyć wszyscy członkowie organu zarządzającego,
 2. zaświadczenie o niekaralności z sądu, wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.),
 3. oświadczenie przedsiębiorcy o spełnianiu ustawowych warunków: posiadanie odpowiednich uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym, - brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 4. wykaz pojazdów,
 5. dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem,
 6. kserokopię dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego z adnotacją TAXI,
 7. wykaz kierowców (w przypadku zatrudnienia kierowców),
 8. potwierdzenie wniesienia opłat.
 9. do wglądu oryginały: dowód rejestracyjny, badania lekarskie, badania psychologiczne, prawo jazdy.
Formularze/wnioski do pobrania
 1. Oświadczenie przedsiębiorcy o niekaralności (jzs_omip _010_01_d1.odt).
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków (jzs_omip_010_01_d2.odt).
 3. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową (jzs_omip_010_01_d3.odt).
 4. Wykaz pojazdów samochodowych zgłaszanych do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (jzs_omip_010_01_d4.odt).
 5. Wykaz kierowców (jzs_omip_010_01_d5.odt).
Opłaty

Za udzielenie licencji na krajowy transport drogowy osób taksówką osobową na terenie miasta pobiera się opłatę stałą w wysokości:

 • 200 PLN: gdy termin ważności licencji wynosi od 2 do 15 lat,
 • 250 PLN: gdy termin ważności licencji wynosi od 16 do 30 lat,
 • 300 PLN: gdy termin ważności licencji wynosi od 31 do 50 lat.

Za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji oraz wypis na ten pojazd pobiera się 11 % opłaty odpowiedniej dla okresu ważności licencji (np. opłata za udzielenie licencji na 15 lat i zgłoszenie jednego pojazdu wynosi 222 zł ).

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Urząd Miasta Nowy Targ, Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców, Nr pokoju: 003, parter
Nr telefonu: 18 26 11 234
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: od godz. 7.30 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek: od godz. 7.30 do godz. 15.30
piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.00

Miejsce składania dokumentów

Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców Urzędu Miasta Nowy Targ,
ul. Krzywa 1, parter, pok. nr 001.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Podstawa prawna
 1. art. 5b ust. 1 pkt 3, art. 6, art. 7, art. 8, art. 14 ust. 2, art. 17 i art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (DZ. U. z 2019 r. poz. 2140)
 2. § 1 pkt 4 i § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377 z późn. zm.) w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów
 3. § 1pkt 2, § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 916) w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych,
Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Sądu Administracyjnego.

Uwagi i dodatkowe informacje

W przypadku zmiany danych zawartych w licencji, przedsiębiorca ma obowiązek wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści, nie później niż 28 dni od daty ich powstania.


Pliki do pobrania

jzs_omip_010_01.pdf (368) KB
jzs_omip_010_01_d1.odt (14) KB
jzs_omip_010_01_d2.odt (14) KB
jzs_omip_010_01_d3.odt (13) KB
jzs_omip_010_01_d4.odt (9) KB
jzs_omip_010_01_d5.odt (12) KB

Opracował: Zofia Jędrysko
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2021-04-01
Data aktualizacji: 2021-06-14
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE