X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 53
Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców

Udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

(JZS_OMiP_005_01)
Opis uslugi

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta Nowy Targ.

Kogo dotyczy

Przedsiębiorców, którzy chcą sprzedawać napoje alkoholowe w punktach gastronomicznych lub sklepach na terenie Miasta Nowy Targ. 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia wraz z załącznikami:

 1. Tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży.
 2. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 3. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Formularze/wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jzs_omip_005_01_d1, formularz elektroniczny na portalu https://eurzad.nowytarg.pl lub ePUAP (wymaga posiadania konta na portalu ePUAP).

Opłaty

Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są wnoszone na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

 1. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłaty te dotyczą przedsiębiorców rozpoczynających działalność w tym zakresie. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Opłatę, o której mowa wyżej, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 1. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości 4,5% alkoholu oraz piwa -wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 2. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 3. 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości, wnoszą opłaty podstawowe.

W roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do ważności zezwolenia.

Opłata wnoszona jest w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek Urzędu Miasta.

Nr rachunku: 68124015741111000007897564 - Bank PeKaO S.A. I o/Nowy Targ Al. Tysiąclecia 35A.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców, pokój 003 parter

tel. 18 26 11 233, 234.

Miejsce składania dokumentów

Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, parter, pokój nr 001.

 

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek: 7.30 - 16.00

wtorek – czwartek: 7.30 - 15.30

piątek: 7.30 - 15.00

 

Dokumenty można również składać:

 • pocztą tradycyjną na adres urzędu
 • poprzez platformę ePUAP.
Złożenie wniosku elektronicznie

Istnieje możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

Formularz elektroniczny na portalu https://eurzad.nowytarg.pl lub ePUAP (wymaga posiadania konta na portalu ePUAP).

Termin załatwienia sprawy
 • do 30 dni; w przypadku, gdy wniosek jest przekazany do Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem zaopiniowania, termin ulega zawieszeniu,
 • w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej: do 2 miesięcy.

Burmistrz Miasta Nowy Targ wydaje zezwolenie po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Targu w sprawie zgodności punktu sprzedaży z Uchwałami Rady Miasta: Nr LI/492/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 lipca 2018r. w sprawie: ustalenia dla terenu Miasta Nowy Targ maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz Uchwały Nr II/8/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Nowy Targ miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.),
 •  Uchwała Nr LI/492/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 lipca 2018r. w sprawie: ustalenia dla terenu Miasta Nowy Targ maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
 • Uchwały Nr II/8/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Nowy Targ miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego –w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może się zrzec wobec Burmistrza Miasta Nowy Targ prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Uwagi i dodatkowe informacje

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) oraz przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) wydawane są na okres 4 lat.


Pliki do pobrania

jzs_omip_005_01.pdf (336) KB
jzs_omip_005_01_d1.odt (33) KB

Opracował: Beata Krzysztofek
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2021-04-01
Data aktualizacji: 2021-06-14
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE