RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 64
Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

(JZS_OMiP_002_03)
Opis uslugi

Przez ponowne wykorzystywanie informacji publicznej należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Wymagane dokumenty

Udostępnienie informacji publicznych w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:

  1. Informacja publiczna nie została udostępniona na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ.
  2. Wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.
Formularze/wnioski do pobrania

Druk do wypełnienia (jzs_omip_002_03_d1)

Opłaty

Burmistrz Miasta Nowy Targ może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Nakładając opłatę uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, parter, pokój nr 011, 
Pani mgr Edyta Garb nr  telefonu 18 26 11 281

Miejsce składania dokumentów

Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, parter, pokój nr 011.

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek: 7.30 - 16.00

wtorek – czwartek: 7.30 - 15.30

piątek: 7.30 - 15.00

 

  Dokumenty można również składać:

  • pocztą tradycyjną na adres urzędu
  • pocztą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl
  • poprzez platformę ePUAP, adres skrzynki Urzędu Miasta Nowy Targ (7b6sl73ik2)
Złożenie wniosku elektronicznie

Wniosek można złożyć  drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl oraz poprzez platformę ePUAP, adres skrzynki Urzędu Miasta Nowy Targ (7b6sl73ik2)

Termin załatwienia sprawy

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2019.1446 z późn. zm. ).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2023.775 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej a także o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Uwagi i dodatkowe informacje

UWAGI:

Formularz wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru.


Pliki do pobrania

jzs_omip_002_03.pdf (141) KB
jzs_omip_002_03_d1.doc (46) KB

Opracował: Justyna Jaskierska
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2023-05-30
Data aktualizacji: 2023-06-12
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE