RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 95
Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców

Udostępnienie informacji publicznej

(JZS_OMiP_001_02)
Opis uslugi

Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miasta Nowy Targ wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Instytucja publiczna ma obowiązek: udostępnić informację publiczną w formie określonej we wniosku lub poinformować, że nie posiada żądanej informacji publicznej lub wydać decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

Kogo dotyczy
 1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej".
 2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
Wymagane dokumenty

Brak

Formularze/wnioski do pobrania

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (jzs_omip_001_02_d1)

Opłaty

Nie podlega opłacie

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, parter, pokój nr 011,
Pani mgr Edyta Garb nr telefonu 18 26 11 281

Miejsce składania dokumentów

Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, parter, pokój nr 001.

 

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek: 7.30 - 16.00

wtorek – czwartek: 7.30 - 15.30

piątek: 7.30 - 15.00

 

Dokumenty można również składać:

 • pocztą tradycyjną na adres urzędu
 • pocztą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl
 • poprzez platformę ePUAP, adres skrzynki Urzędu Miasta Nowy Targ (7b6sl73ik2)
Złożenie wniosku elektronicznie

Istnieje możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną.

Termin załatwienia sprawy
 1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w określonym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 3. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2022.902 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022.2000 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy

Do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz do decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Uwagi i dodatkowe informacje

UWAGI:

 1. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej.
 2. Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru

Pliki do pobrania

jzs_omip_001_02.pdf (180) KB
jzs_omip_001_02_d1.docx (15) KB

Opracował: Justyna Jaskierska
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2023-03-01
Data aktualizacji: 2023-03-02
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE