X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 116
Referat ds. Gospodarki Odpadami

Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Nowy Targ

(JZS_GO_001_01)
Opis uslugi

Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miasta Nowy Targ deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Nowy Targ

Kogo dotyczy

Właścicieli * nieruchomości położonych na terenie miasta Nowy Targ. (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne osoby władające nieruchomością)

Wymagane dokumenty

Brak

Formularze/wnioski do pobrania
 1. Wzór deklaracji OK.-A o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych (jzs_go_001_01_d1)
 2. Wzór deklaracji OK.-B o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach niezamieszkałych (jzs_go_001_01_d2)
Opłaty

Nie podlega opłacie

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Katarzyna Stefaniak, Agnieszka Czopek, Jadwiga Watychowicz

Referat ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Nowy Targ,
pokój 111 (I piętro) nr tel. 18 26 11 256, 18 26 11 240

Elwira Nowobilska-Majewska, Anna Pyzowska

Referat ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Nowy Targ,
pokój 111 (I piętro) nr tel. 18 26 11 294

Miejsce składania dokumentów

Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, parter, pokój nr 001.

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek: 7.30 - 16.00
wtorek – czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.00

Dokumenty można również składać:

 • pocztą tradycyjną na adres urzędu
 • pocztą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl
 • poprzez platformę ePUAP, adres skrzynki Urzędu Miasta Nowy Targ (7b6sl73ik2)
Złożenie wniosku elektronicznie

Istnieje możliwość złożenia deklaracji drogą elektroniczną.

Termin załatwienia sprawy
 1. Obligatoryjny termin złożenia pierwszej deklaracji w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 2. Terminy złożenia kolejnych deklaracji – do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Podstawa prawna
 1. Art. 6 m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.),
 2. Uchwała Nr XXV/279/2020 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. (Dz. Urz. Woj. Małop. z dn. 15 grudnia 2020 r. poz. 8176),
 3. Uchwała Nr XXV/280/2020 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Małop. z dn. 15 grudnia 2020 r. poz. 8177),
 4. Uchwała Nr XXXI/340/2021 z dnia 26 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. (Dz. Urz. Woj. Małop. z dn. 7 lipca 2021 r. poz. 3994)
Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi i dodatkowe informacje
 1. Podstawą do naliczenia opłaty właścicielowi nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Gminę Miasto Nowy Targ jest złożenie pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach położonych na terenie miasta Nowy Targ .
 2. W przypadku zaistnienia każdej zmiany danych określonych należy złożyć nową deklarację (zmianę)
 3. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  - 23,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca - stawka dotyczy pierwszych sześciu osób zamieszkujących nieruchomość,
  - 15,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca - stawka dotyczy siódmej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej na nieruchomości w ramach jednego gospodarstwa domowego.
 4. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy przystąpili bądź pozostali w zorganizowanym przez Gminę Miasto Nowy Targ systemie gospodarowania odpadami komunalnymi:

Miesięczna stawka za worek/pojemnik odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny:

 

 

0,06 m3  -  9,58 zł
0,08 m3  -  12,79 zł
0,12 m3  -  19,19 zł
0,24 m3  -  38,38 zł
1,10 m3  -  61,40 zł
2,20 m3  -  122,80 zł
5,00 m3  -  279,09 zł
7,00 m3  -  390,72 zł
10,00 m3 -  558,18 zł

 

 

Opłata za kontener o pojemności powyżej 10 m3 obliczana będzie proporcjonalnie do stawki określonej w § 2 ust. 3 pkt 5 w/w uchwały.

Definicje:

 1. nieruchomości zamieszkałe - rozumie się przez to nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy, a więc nieruchomości przeznaczone do stałego bytowania ludzi, spożywania przez nich posiłków, do przechowywania majątku itp.,
 2. nieruchomości niezamieszkałe - rozumie się przez to nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy o ucip, a więc w szczególności: domki letniskowe i domki na rodzinnych ogrodach działkowych o ile nie są zamieszkałe na stałe, szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, urzędy administracji rządowej i samorządowej, domy i ośrodki kultury i sportu, cmentarze, zajezdnie zbiorowej komunikacji pasażerskiej, bazy służb
  komunalnych, ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, zakłady przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów w tym spalarnie, elektrociepłownie, stacje kolejowe, bazy postojowe i obsługowe kolei, stacje wyciągów narciarskich, stoki narciarskie, dworce autobusowe, lotniska,
  boiska i stadiony sportowe, skateparki, ścieżki i szlaki rowerowe i turystyczne, posterunki policji i innych służb, strażnice straży pożarnych, straży granicznych, zakłady karne, areszty śledcze, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, parkingi strzeżone, miejsca obsługi podróżnych, bazy obsługi technicznej dróg, przychodnie lekarskie i weterynaryjne, restauracje, stołówki, bary, puby, szpitale, hoteli i hotele, w części gospodarstwa agroturystyczne, domy wycieczkowe, schroniska, pensjonaty, urzędy celne, biura, sklepy, wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe i logistyczne i tym podobne,
 3. nieruchomości mieszane - należy przez to rozumieć nieruchomości w części zamieszkałe i w części niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne (np. budynki mieszkalno-usługowe itp.).

Pliki do pobrania

jzs_go_001_01.pdf (191) KB
jzs_go_001_01_d1.docx (38) KB
jzs_go_001_01_d2.doc (242) KB

Opracował: Agnieszka Czopek
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2021-08-01
Data aktualizacji: 2021-08-18
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE