X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 48
Wydział Podatków i Opłat

Składanie formularzy podatkowych do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego przez osoby fizyczne.

(JZS_PIO_002_01)
Opis uslugi

Stosownie do treści art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2019, poz. 1170 z późn. zmianami): „Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 11, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3”.

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne w tym przedsiębiorcy

Formularze/wnioski do pobrania

Formularze obowiązujące od dnia 1 lipca 2019r.

Dostępne są formularze w wersji elektronicznej do załatwienia sprawy on-line przez portal ePUAP (wymagane jest posiadanie konta) w dziale Podatki, opłaty, cła - Rozliczenie podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości oraz na stronie eurzad.nowytarg.pl

 1. IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - Ministerstwo Finansów

 2. IR-1 Informacja o gruntach - Ministerstwo Finansów

 3. IL-1 Informacja o lasach - Ministerstwo Finansów

Wersje do pobrania - PDF

 1. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - IN-1 
 2. Załącznik do informacji: Dane o nieruchomościach - ZIN-1
 3. Załącznik do informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych - ZIN-2
 4. Załącznik do informacji: Dane pozostałych podatników - ZIN-3
  BROSZURA DO FORMULARZA „INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH” - IN-1(1) oraz ZAŁĄCZNIKÓW ZIN-1(1), ZIN-2(1) i ZIN-3(1)

 5. Informacja o gruntach - IR-1
 6. Załącznik do informacji o gruntach: Dane o nieruchomościach ZIR-1
 7. Załącznik do informacji o gruntach: Dane o zwolnieniach podatkowych - ZIR-2
 8. Załącznik do informacji o gruntach: Dane pozostałych podatników - ZIR-3
  BROSZURA DO FORMULARZA „INFORMACJA O GRUNTACH” - IR-1(1) oraz ZAŁĄCZNIKÓW ZIR-1(1), ZIR-2(1) i ZIR-3(1)

 9. Informacja o lasach - IL-1
 10. Załącznik do informacji o lasach: Dane o nieruchomościach - ZIL-1
 11. Załącznik do informacji o lasach: Dane o zwolnieniach podatkowych- ZIL-2
 12. Załącznik do informacji o lasach: Dane pozostałych podatników - ZIL-3
  BROSZURA DO FORMULARZA „INFORMACJA O LASACH” - IL-1(1) oraz ZAŁĄCZNIKÓW ZIL-1(1), ZIL-2(1) i ZIL-3(1)

Formularze obowiązujące od dnia 1 stycznia 2018r. do 30.06.2019r.

 1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – IN-1, wersja edytowalna IN-1
 2. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach- ZN-1/Awersja edytowalna ZN-1/A
 3. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych - ZN- 1/B, wersja edytowalna ZN-1/B

 4.  Informacja w sprawie podatku rolnego - IR-1, wersja edytowalna - IR-1
 5. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach ZR-1/A, wersja edytowalna - ZR-1/A
 6. Załącznik do deklaracji informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych – ZR-1/B, wersja edytowalna - ZR-1/B

 7. Informacja w sprawie podatku leśnego – IL-1, wersja edytowalna - IL-1
 8. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych – ZL-1/A, wersja edytowalna - ZL-1/A
 9. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych- ZL-1/B, wersja edytowalna - ZL-1/B

Formularze obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016r.

 1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – IN-1, wersja edytowalna IN-1
 2. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach- ZN-1/A , wersja edytowalna ZN-1/A
 3. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych - ZN- 1/B , wersja edytowalna ZN-1/B

 4. Informacja w sprawie podatku rolnego - IR-1, wersja edytowalna - IR-1
 5. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach ZR-1/A, wersja edytowalna - ZR-1/A
 6. Załącznik do deklaracji informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych – ZR-1/B, wersja edytowalna - ZR-1/B

 7. Informacja w sprawie podatku leśnego – IL-1, wersja edytowalna - IL-1
 8. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych – ZL-1/A, wersja edytowalna - ZL-1/A
 9. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych- ZL-1/B, wersja edytowalna - ZL-1/B

 

Opłaty

Nie podlega opłacie

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat, Urząd Miasta Nowy Targ

Bożena Tomasik, pok. 016
Alicja Gryguś, pok. 016
Katarzyna Kilanowicz, pok. 016
Katarzyna Kluś, pok. 013
Izabela Stanczak-Jarząbek, pok. 015

Miejsce składania dokumentów

Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, parter, pokój nr 001.

 

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek: 7.30 - 16.00

wtorek – czwartek: 7.30 - 15.30

piątek: 7.30 - 15.00

 

Dokumenty można również składać:

 • pocztą tradycyjną na adres urzędu

 • poprzez platformę ePUAP, adres skrzynki Urzędu Miasta Nowy Targ (7b6sl73ik2)

Złożenie wniosku elektronicznie

poprzez platformę ePUAP, adres skrzynki Urzędu Miasta Nowy Targ (7b6sl73ik2)

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Podstawa prawna
 • Art. 6 ust. 9 - 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.)
 • Art. 6a ust. 8 - 10 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 333 z późn.zm.)
 • Art. 6 ust. 5 - 7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 888 z późn.zm.)
 • Uchwały nr XXIV/264/2020 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 16 listopada 2020. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urzęd. Woj. Mał. z 2020, poz. 7147)
 • Uchwała Nr NR XLI/389/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości.
 • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. 2019.1104 z dnia 14.06.2019r.)
 • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. 2019.1105 z dnia 14.06.2019r.)
 • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. 2019.1126 z dnia 17.06.2019r.)
Uwagi i dodatkowe informacje

Podatek od nieruchomości

Wysokość rocznych stawek podatkowych od podatku od nieruchomości określona została Uchwałą XXIV/264/2020 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 16 listopada 2020. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urzęd. Woj. Mał. z 2020, poz. 7147)

Podatek rolny

Stawki podatku rolnego i leśnego na rok 2021 wynoszą:

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego (równowartość pieniężną 2,5 q żyta) – od 1 ha przeliczeniowego – 146,38

 • dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu (równowartość pieniężną 5q żyta) od 1 ha – 292,75 zł

Podatek leśny

 • Stawka podatku leśnego na 2021 rok wynosi 43,30 zł zł od 1 ha użytków leśnych.

 

Obowiązek złożenia w/w informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień ustawowych i zwolnień zarządzonych przez Radę Miasta.

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Wpłaty z tytułu z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, opłatę skarbową można wpłacać na konto:

68 1240 1574 1111 0000 0789 7564
IBAN: PL68 1240 1574 1111 0000 0789 7564

 

W celu informacji dotyczącej podatku od nieruchomości osób fizycznych prosimy o kontakt:

Bożena Tomasik, Katarzyna Kilanowicz tel. 18 26 11 212

bozena_tomasik@um.nowytarg.pl, katarzyna_kilanowicz@um.nowytarg.pl

 

Alicja Gryguś tel. 18 26 11 203

alicja_grygus@um.nowytarg.pl

 

Katarzyna Kluś tel. 18 26 11 207

katarzyna_klus@um.nowytarg.p

 

Izabela Stanczak-Jarząbek tel 18 26 11 258

izabela_stanczakjarzabek@um.nowytarg.pl

 


Pliki do pobrania

jzs_pio_002_01.pdf (144) KB

Opracował: Katarzyna Kilanowicz, Izabela Stanczak-Jarząbek
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2021-01-01
Data aktualizacji: 2021-06-16
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE