X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 181
Wydział Podatków i Opłat

Składanie deklaracji na opłatę reklamową

(JZS_PiO_011_01)
Kogo dotyczy

Podmiotami zobowiązanymi do uiszczenia opłaty reklamowej są:

 • właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,

 • użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowych,

 • posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych,

 • posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

  1. wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego,

  2. jest bez tytułu prawnego.

Opłata reklamowa dotyczy ww. podmiotów, jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe.

Formularze/wnioski do pobrania
 1. Deklaracja na opłatę reklamową (jzs_pio_011_01_d1)
 2. Załącznik do deklaracji na opłatę reklamową ZDOR-1 (jzs_pio_011_01_d2)
 3. Załącznik do deklaracji na opłatę reklamową ZDOR-2 (jzs_pio_011_01_d3)
Opłaty

Opłata reklamowa składa się z dwóch części: stałej i zmiennej.
Dzienna stawka opłaty reklamowej wynosi:

 1. w części stałej – 2,00 zł,

 2. w części zmiennej – 0,10 zł za 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy.

 

Opłatę można uiszczać:

 1. w kasie Urzędu Miasta Nowy Targ, pok. 014

 2. na rachunek bankowy nr: 66 1240 2294 1111 0010 8772 7479

 

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, parter, pokój nr 014, nr telefonu 18 26 11 213

Miejsce składania dokumentów

Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, parter, pokój nr 001.

 

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek: 7.30 - 16.00

wtorek – czwartek: 7.30 - 15.30

piątek: 7.30 - 15.00

 

Dokumenty można również składać:

 • pocztą tradycyjną na adres urzędu

 • poprzez platformę ePUAP, adres skrzynki Urzędu Miasta Nowy Targ (7b6sl73ik2)

Złożenie wniosku elektronicznie

Istnieje możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

Termin załatwienia sprawy

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta Nowy Targ w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku uiszczenia opłaty reklamowej. Podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty reklamowej są obowiązane skorygować deklarację, w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opłaty reklamowej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

 

Podmioty zobowiązane do zapłaty opłaty reklamowej są obowiązane wpłacać obliczoną w deklaracji opłatę reklamową bez wezwania, na rachunek bankowy Gminy Miasta Nowy Targ w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku uiszczenia opłaty reklamowej w terminach:

1. do dnia 31 marca,
2. do dnia 30 czerwca,
3. do dnia 30 września,
4. do dnia 31 grudnia.

 

Podstawa prawna
 • Art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020, poz. 293 z późn. zm.).
 • Art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019, poz. 1170 z późn. zm.)
 • Uchwała nr XVI/166/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Miasta Nowy Targ.
 • Uchwała nr XXIV/266/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Miasta Nowy Targ opłaty reklamowej, określenie zasad jej ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek.
 • Uchwała nr XXIV/267/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na opłatę reklamową oraz trybu składania tych deklaracji.
 • Uchwała nr XXV/269/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/267/2020 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na opłatę reklamową oraz trybu składania tych deklaracji.
Tryb odwoławczy

Do odwołania od decyzji stosuje się przepisy Ordynacji Podatkowej.

Uwagi i dodatkowe informacje

Opłata nie jest pobierana, jeżeli tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe:

 1. nie są widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie,

 2. stanowią szyld, o ile jest on zgodny z zasadami i warunkami sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,

 3. są realizacją obowiązku nałożonego przepisami prawa,

 4. służą wyłącznie do upowszechniania informacji:

  1. trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia,

  2. o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub innych związków wyznaniowych, jeżeli tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe sytuowane są w granicach terenów użytkowanych jako miejsca kultu i działalności religijnej oraz cmentarzy.


Pliki do pobrania

jzs_pio_011_01.pdf (76) KB
jzs_pio_011_01_d1.pdf (523) KB
jzs_pio_011_01_d2.pdf (501) KB
jzs_pio_011_01_d3.pdf (515) KB

Opracował: Karolina Babicz
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2020-01-01
Data aktualizacji: 2021-06-15
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE