RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 72
Jak załatwić sprawę
Wykaz spraw wg. wydziałów
Wykaz dokumentów do pobrania
Referat ds. Drogownictwa i Transportu
JZS_DIT_001_03 -

Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego (jzs_dit_001_03_d1)

JZS_DIT_002_02 -

Uzyskanie zezwolenia na wejście w pas drogowy i umieszczenie w nim urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektu budowlanego niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Nie opracowuje się formularza

JZS_DIT_003_03 -

Uzyskanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym (jzs_dit_003_03_d1)

JZS_DIT_005_01 -

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym (jzs_dit_005_01_d1)

JZS_DIT_006_03 -

Zezwolenie zarządcy drogi na lokalizację zjazdu z drogi publicznej.

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu indywidualnego/publicznego  z drogi publicznej (jzs_dit_006_03_d1).

JZS_DIT_007_02 -

Uzgodnienie zarządcy drogi dotyczące zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego.

Wniosek o uzgodnienie zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego drogi (jzs_dit_007_02_d1)

Przykład wypełnionego wniosku (jzs_dit_007_02_d1_p1)

JZS_DIT_008_01 -

Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Nowy Targ

Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków (jzs_dit_008_01_d1)

Referat ds. Ewidencji Mienia Komunalnego
JZS_EMK_001_03 -

Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości pod względem zgodności z ustaleniami planu miejscowego oraz przepisami szczególnymi.

Wniosek o wydanie opinii (jzs_emk_001_03_d1)

JZS_EMK_002_03 -

Ustalenie numeru porządkowego dla obiektu budowlanego

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (jzs_emk_002_03_d1)

JZS_EMK_003_03 -

Podziały Nieruchomości

Wniosek o wydanie decyzji podziału nieruchomości (jzs_emk_003_03_d1)

Referat ds. Gospodarki Komunalnej
JZS_GK_001_02 -

Uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ: (jzs_gk_001_02_d1).

JZS_GK_002_01 -

Zabiegi weterynaryjne dla wolno żyjących kotów.

Wniosek o uzyskanie skierowania wolno żyjących kotów na zabieg weterynaryjny: (jzs_gk_002_01_d1)

JZS_GK_003_02 -

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt (jzs_gk_003_02_d1)

JZS_GK_004_02 -

Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną (jzs_gk_004_02_d1)

JZS_GK_005_01 -

Dofinansowanie sterylizacji lub kastracji psów lub kotów

Wniosek o przyznanie dofinansowania zabiegu kastracji/sterylizacji psa/kota: jzs_gk_005_01_d1

JZS_GK_006_02 -

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (jzs_gk_006_02_d1)

JZS_GK_007_01 -

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na terenie Gminy Miasto Nowy Targ

Wzór oświadczenia (jzs_gk_007_01_d1).

JZS_GK_008_02 -

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

 1. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (jzs_gk_008_02_d1).
 2. Oświadczenie (jzs_gk_008_02_d2).
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu (odpłatne) (jzs_gk_008_02_d3)
JZS_GK_009_01 -

Zgłoszenie: rezygnacji z zamiaru eksploatacji lub zakończenia eksploatacji lub zmian w zakresie danych lub informacji dotyczących przydomowej oczyszczalni ścieków.

 1. Zgłoszenie rezygnacji (jzs_gk_009_01_d1),
 2. Zgłoszenie zmian z zakresie danych lub informacji (jzs_gk_009_01_d2).
Referat ds. Gospodarki Odpadami
JZS_GO_001_05 -

Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Nowy Targ

 1. Wzór deklaracji OK.-A o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych (Plik PDF: jzs_go_001_05_d1 Plik MS Word 2007-365 jzs_go_001_05_d1.docx)
 2. Wzór deklaracji OK.-B o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach niezamieszkałych (Plik PDF: jzs_go_001_05_d2 Plik MS Word 2007-365 jzs_go_001_05_d2.docx)
JZS_GO_002_03 -

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Nowy Targ

Formularz wniosku wraz z oświadczeniem do wypełnienia (jzs_go_002_03_d1)

JZS_GO_003_03 -

Odroczenie terminów płatności, rozkładanie na raty spłaty podatków i umarzanie zaległości podatkowych w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oświadczenie o stanie majątkowym (jzs_go_003_03_d1)

Referat ds. Sportu i Turystyki
JZS_SIT_001_03 -

Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej na terenie Gminy Miasto Nowy Targ (jzs_sit_001_03_d1)

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
JZS_USCISO_002_01 -

Wydawanie odpisów aktów z rejestru stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

JZS_USCISO_003_01 -

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

JZS_USCISO_005_01 -

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

JZS_USCISO_007_01 -

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

JZS_USCISO_008_01 -

Nadawanie odznaczeń „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nadanie odznaczenia „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” (jzs_usciso_008_01_d1).

JZS_USCISO_009_01 -

Wpisanie zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego

JZS_USCISO_011_01 -

Zgłoszenie urodzenia dziecka

JZS_USCISO_012_01 -

Zgłoszenie zgonu

JZS_USCISO_015_04 -

Wydawanie dowodów osobistych

Klauzula informacyjna RODO.

JZS_USCISO_016_01 -

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

JZS_USCISO_017_01 -

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego

JZS_USCISO_018_01 -

Udostępnienie danych osobowych – informacja adresowa

WNIOSEK o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (jzs_usciso_018_01_d1)

Wniosek można również odebrać w Biurze Ewidencji Ludności pok. 011.

Klauzula informacyjna RODO (jzs_usciso_018_01_d2)

JZS_USCISO_019_01 -

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub pobyt czasowy

JZS_USCISO_020_01 -

Zgłoszenie wymeldowania cudzoziemca z miejsca pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego

JZS_USCISO_021_01 -

Zgłoszenie wyjazdu za granicę

JZS_USCISO_022_01 -

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicę

JZS_USCISO_023_01 -

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania

JZS_USCISO_024_01 -

Udostępnienie informacji o danych wyborcy przetwarzanych w Centralnym Rejestrze Wyborców

JZS_USCISO_025_01 -

Reklamacja dotycząca nieprawidłowości w stałym rejestrze wyborców

Klauzula informacyjna RODO (jzs_usciso_025_01_d1)

JZS_USCISO_026_01 -

Zmiana miejsca głosowania

JZS_USCISO_027_01 -

Wniosek o skreślenie z Centralnego Rejestru Wyborców (część B – cudzoziemcy)

Wydział Administracji i Kadr
JZS_AIK_002_01 -

Wniosek o zapewnienie dostępności podmiotu publicznego

Wniosek o zapewnienie dostępności (zs_aik_002_01_d1.pdfjzs_aik_002_01_d1.docx)

Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
JZS_FPII_001_01 -

Zgłoszenie pomysłu inwestycyjnego

Wniosek: Zgłoszenie pomysłu inwestycyjnego (jzs_fpii_001_01_d1)

JZS_FPII_002_01 -

Zwrot opłaty za wykonany przyłącz gazowy

Wniosek: Zgłoszenie pomysłu inwestycyjnego (jzs_fpii_002_01_d1)

JZS_FPII_003_01 -

Rozwiązanie umowy z Miejskim Społecznym Komitetem Gazyfikacji Miasta Nowy Targ

Wniosek: Rozwiązanie umowy – przyłącz gazowy (jzs_fpii_003_01_d1)

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych
JZS_GNISL_001_04 -

Najem lokalu mieszkalnego

Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych (jzs_gnisl_001_04_d1)

JZS_GNISL_002_04 -

Wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (jzs_gnisl_002_04_d1)

JZS_GNISL_003_04 -

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Nowy Targ

Wniosek o sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego (jzs_gnisl_004_03_d1)

JZS_GNISL_004_04 -

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Nowy Targ

Wniosek o sprzedaż nieruchomości (jzs_gnisl_004_04_d1)

JZS_GNISL_005_03 -

Oferta sprzedaży Gminie Miasto Nowy Targ nieruchomości

Wniosek – oferta sprzedaży nieruchomości Gminie Miasto Nowy Targ (jzs_gnisl_005_03_d1)

JZS_GNISL_006_03 -

Oferta zamiany nieruchomości z Gminą Miasto Nowy Targ

Wniosek – oferta zamiany nieruchomości z Gminą Miasto Nowy Targ (jzs_gnisl_006_03_d1)

JZS_GNISL_007_03 -

Oferta złożenia Gminie Miasto Nowy Targ darowizny nieruchomości

Wniosek – oferta darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Nowy Targ (jzs_gnisl_007_03_d1)

JZS_GNISL_008_04 -

Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą przed zbyciem

Wniosek o ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą przed zbyciem (jzs_gnisl_008_04_d1)

Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców
JZS_OMiP_001_02 -

Udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (jzs_omip_001_02_d1)

JZS_OMiP_002_03 -

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Druk do wypełnienia (jzs_omip_002_03_d1)

JZS_OMiP_003_02 -

Profil zaufany

Elektroniczny wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufania za pośrednictwem strony: www.gov.pl

 

JZS_OMiP_004_02 -

Dokonanie wykreślenia wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 1. Na stronie głównej Biznes.gov.pl wybierz usługę. Zaloguj się przez Login.gov.pl, wykorzystując profil zaufany lub e-dowód. Jeśli to twoje pierwsze logowanie system przeprowadzi cię przez proces zakładania konta. Wystarczy, że zaznaczysz opcje, które cię dotyczą lub wpiszesz dane, o które zapyta kreator, a system sam przygotuje wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców i zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS i urzędu skarbowego. Podpisz go profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym.
 2. Na platformie ePUAP: www.epuap.gov.pl
JZS_OMiP_005_02 -

Udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jzs_omip_005_02_d1,

 

 

JZS_OMiP_006_02 -

Wydanie zaświadczenia o przedsiębiorcy figurującym w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do 31 grudnia 2011 r. przez Burmistrza Miasta Nowy Targ

Wniosek jzs_omip_006_02_d1 o wydanie zaświadczenia.

JZS_OMiP_007_02 -

Dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 1. Na stronie głównej Biznes.gov.pl wybierz usługę. Zaloguj się przez Login.gov.pl, wykorzystując profil zaufany lub e-dowód. Jeśli to twoje pierwsze logowanie system przeprowadzi cię przez proces zakładania konta. Wystarczy, że zaznaczysz opcje, które cię dotyczą lub wpiszesz dane, o które zapyta kreator, a system sam przygotuje wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców i zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS i urzędu skarbowego. Podpisz go profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym.
 2. Na platformie ePUAP: www.epuap.gov.pl
JZS_OMiP_008_02 -

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami kategoryzowanymi przez marszałka województwa (inne niż: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska)

JZS_OMiP_009_02 -

Zmiana danych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 1. Na stronie głównej Biznes.gov.pl wybierz usługę. Zaloguj się przez Login.gov.pl, wykorzystując profil zaufany lub e-dowód. Jeśli to twoje pierwsze logowanie system przeprowadzi cię przez proces zakładania konta. Wystarczy, że zaznaczysz opcje, które cię dotyczą lub wpiszesz dane, o które zapyta kreator, a system sam przygotuje wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców i zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS i urzędu skarbowego. Podpisz go profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym.
 2. Na platformie ePUAP: www.epuap.gov.pl
JZS_OMiP_010_02 -

Wydanie licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu osób taksówką osobową

JZS_OMiP_011_02 -

Zmiana licencji oraz wydanie wypisu z licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu osób taksówką osobową

JZS_OMiP_012_03 -

Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu osób taksówką osobową

Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (jzs_omip_012_03_d1)

JZS_OMiP_013_02 -

Dokonanie zawieszenia, wznowienia wykonywania działalności gospodarczej

 1. Na stronie głównej Biznes.gov.pl wybierz usługę. Zaloguj się przez Login.gov.pl, wykorzystując profil zaufany lub e-dowód. Jeśli to twoje pierwsze logowanie system przeprowadzi cię przez proces zakładania konta. Wystarczy, że zaznaczysz opcje, które cię dotyczą lub wpiszesz dane, o które zapyta kreator, a system sam przygotuje wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców i zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS i urzędu skarbowego. Podpisz go profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym.
 2. Na platformie ePUAP: www.epuap.gov.pl
JZS_OMiP_014_02 -

Udzielenie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 1. Na stronie głównej Biznes.gov.pl wybierz usługę. Zaloguj się przez Login.gov.pl, wykorzystując profil zaufany lub e-dowód. Jeśli to twoje pierwsze logowanie system przeprowadzi cię przez proces zakładania konta. Wystarczy, że zaznaczysz opcje, które cię dotyczą lub wpiszesz dane, o które zapyta kreator, a system sam przygotuje wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców i zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS i urzędu skarbowego. Podpisz go profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym.
 2. Na platformie ePUAP: www.epuap.gov.pl
JZS_OMiP_016_02 -

Udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering)

Wniosek o wydanie o wydanie tego rodzaju zezwolenia (jzs_omip_016_02_d1).

JZS_OMiP_017_02 -

Postępowanie w sprawie zastosowania procedury zobowiązania do leczenia odwykowego

Wniosek o podjęcie czynności do objęcia leczeniem odwykowym. (jzs_omip_017_02_d1)

JZS_OMiP_018_02 -

Świadczenie usług tłumacza języka migowego dla osób uprawnionych

Formularz zgłoszenia dotyczącego skorzystania z usługi tłumacza języka migowego w załatwieniu sprawy w Urzędzie Miasta Nowy Targ (jzs_omip_018_02_d1.odt)

JZS_OMiP_019_04 -

Karta Dużej Rodziny

 • Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (jzs_omip_019_04_d1)
 • Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (jzs_omip_019_04_d2)
 • Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej (jzs_omip_019_04_d3).
 • Oświadczenie  o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka  (jzs_omip_019_04_d4).
 • Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych (jzs_omip_019_04_d5).
 • Klauzula informacyjna RODO w zakresie Karty Dużej Rodziny (jzs_omip_019_04_d6)
JZS_OMiP_020_01 -

Składanie wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

 1. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (jzs_omip_020_01_d1).
 2. Karta osoby przyjętej do zakwaterowania (jzs_omip_020_01_d2)
Wydział Podatków i Opłat
JZS_PiO_001_01 -

Pomoc Publiczna w zakresie należności podatkowych.

JZS_PIO_002_01 -

Składanie formularzy podatkowych do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego przez osoby fizyczne.

Formularze obowiązujące od dnia 1 lipca 2019r., do chwili obecnej tj. 2023

Dostępne są formularze w wersji elektronicznej do załatwienia sprawy on-line przez portal ePUAP (wymagane jest posiadanie konta) w dziale Podatki, opłaty, cła - Rozliczenie podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości oraz na stronie eurzad.nowytarg.pl

 1. IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - Ministerstwo Finansów

 2. IR-1 Informacja o gruntach - Ministerstwo Finansów

 3. IL-1 Informacja o lasach - Ministerstwo Finansów

Wersje do pobrania - PDF

 1. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - IN-1 
 2. Załącznik do informacji: Dane o nieruchomościach - ZIN-1
 3. Załącznik do informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych - ZIN-2
 4. Załącznik do informacji: Dane pozostałych podatników - ZIN-3
  BROSZURA DO FORMULARZA „INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH” - IN-1(1) oraz ZAŁĄCZNIKÓW ZIN-1(1), ZIN-2(1) i ZIN-3(1)

 5. Informacja o gruntach - IR-1
 6. Załącznik do informacji o gruntach: Dane o nieruchomościach ZIR-1
 7. Załącznik do informacji o gruntach: Dane o zwolnieniach podatkowych - ZIR-2
 8. Załącznik do informacji o gruntach: Dane pozostałych podatników - ZIR-3
  BROSZURA DO FORMULARZA „INFORMACJA O GRUNTACH” - IR-1(1) oraz ZAŁĄCZNIKÓW ZIR-1(1), ZIR-2(1) i ZIR-3(1)

 9. Informacja o lasach - IL-1
 10. Załącznik do informacji o lasach: Dane o nieruchomościach - ZIL-1
 11. Załącznik do informacji o lasach: Dane o zwolnieniach podatkowych- ZIL-2
 12. Załącznik do informacji o lasach: Dane pozostałych podatników - ZIL-3
  BROSZURA DO FORMULARZA „INFORMACJA O LASACH” - IL-1(1) oraz ZAŁĄCZNIKÓW ZIL-1(1), ZIL-2(1) i ZIL-3(1)

Formularze obowiązujące od dnia 1 stycznia 2018r. do 30.06.2019r.

 1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – IN-1, wersja edytowalna IN-1
 2. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach- ZN-1/Awersja edytowalna ZN-1/A
 3. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych - ZN- 1/B, wersja edytowalna ZN-1/B

 4.  Informacja w sprawie podatku rolnego - IR-1, wersja edytowalna - IR-1
 5. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach ZR-1/A, wersja edytowalna - ZR-1/A
 6. Załącznik do deklaracji informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych – ZR-1/B, wersja edytowalna - ZR-1/B

 7. Informacja w sprawie podatku leśnego – IL-1, wersja edytowalna - IL-1
 8. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych – ZL-1/A, wersja edytowalna - ZL-1/A
 9. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych- ZL-1/B, wersja edytowalna - ZL-1/B

Formularze obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016r.

 1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – IN-1, wersja edytowalna IN-1
 2. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach- ZN-1/A , wersja edytowalna ZN-1/A
 3. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych - ZN- 1/B , wersja edytowalna ZN-1/B

 4. Informacja w sprawie podatku rolnego - IR-1, wersja edytowalna - IR-1
 5. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach ZR-1/A, wersja edytowalna - ZR-1/A
 6. Załącznik do deklaracji informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych – ZR-1/B, wersja edytowalna - ZR-1/B

 7. Informacja w sprawie podatku leśnego – IL-1, wersja edytowalna - IL-1
 8. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych – ZL-1/A, wersja edytowalna - ZL-1/A
 9. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych- ZL-1/B, wersja edytowalna - ZL-1/B

 

JZS_PIO_003_01 -

Składanie deklaracji podatkowych do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego przez osoby prawne

Formularze obowiązujące od dnia 1 lipca 2019r., do chwili obecnej tj. 2024

Dostępne są formularze w wersji elektronicznej do załatwienia sprawy on-line przez portal ePUAP (wymagane jest posiadanie konta) w dziale Podatki, opłaty, cła - Rozliczenie podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości oraz na stronie eurzad.nowytarg.pl

 1. DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - Ministerstwo Finansów

 2. DR-1 Deklaracja na podatek rolny - Ministerstwo Finansów

 3. DL-1 Deklaracja na podatek leśny - Ministerstwo Finansów

Wersje do pobrania - PDF

 1. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 Wersja edytowalna
 2. Załącznik do deklaracji; Dane o nieruchomościach ZDN-1 Wersja edytowalna
 3. Załącznik do deklaracji: Dane o zwolnieniach podatkowych ZDN-2 Wersja edytowalna
  BROSZURA DO FORMULARZA „DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI”- DN-1(1) oraz ZAŁĄCZNIKÓW ZDN-1(1) i ZDN-2(1)

 4. Deklaracja na podatek rolny DR -1
 5. Załącznik do deklaracji: Dane o nieruchomościach ZDR-1
 6. Załącznik do deklaracji: Dane o zwolnieniach podatkowych ZDR-2
  BROSZURA DO FORMULARZA „DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY”- DR-1(1) oraz ZAŁĄCZNIKÓW ZDR-1(1) i ZDR-2(1)

 7. Deklaracja na podatek leśny DL-1
 8. Załącznik do deklaracji: Dane o nieruchomościach leśnych ZDL-1
 9. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych ZDL-2
  BROSZURA DO FORMULARZA „DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY” - DL-1(1) oraz ZAŁĄCZNIKÓW ZDL-1(1) i ZDL-2(1)

Formularze obowiązujące od dnia 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r.

 1. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 wersja edytowanla DN-1
 2. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach ZN-1/A wersja edytowalna ZN-1/A
 3. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych ZN- 1/B wersja edytowalna ZN-1/B
   
 4. Deklaracja na podatek rolny DR -1 wersja edytowalna DR-1
 5. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach ZR-1/A, wersja edytowalna - ZR-1/A
 6. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych ZR-1/B , wersja edytowalna - ZR-1/B
   
 7. Deklaracja na podatek leśny DL-1, wersja edytowalna - DL-1
 8. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A, wersja edytowalna - ZL-1/A
 9. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych ZL-1/B, wersja edytowalna - ZL-1/B

Formularze obowiązujące do dnia 31 grudnia 2017r.

 1. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 wersja edytowanla DN-1
 2. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach ZN-1/A wersja edytowalna ZN-1/A
 3. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych ZN- 1/B wersja edytowalna ZN-1/B
   
 4. Deklaracja na podatek rolny DR -1 wersja edytowalna DR-1
 5. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach ZR-1/A, wersja edytowalna - ZR-1/A
 6. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych ZR-1/B , wersja edytowalna - ZR-1/B
   
 7. Deklaracja na podatek leśny DL-1, wersja edytowalna - DL-1
 8. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A, wersja edytowalna - ZL-1/A
 9. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych ZL-1/B, wersja edytowalna - ZL-1/B
JZS_PiO_004_01 -

Podatek od środków transportu

Dostępne są formularze w wersji elektronicznej do załatwienia sprawy on-line przez portal ePUAP (wymagane jest posiadanie konta) w dziale Podatki, opłaty, cła - Rozliczenie podatku od środków transportowych oraz na stronie eurzad.nowytarg.pl

 1. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

 2. Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 – wzór obowiązujący od 01.01.2019r.

  Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wersja edytowalna – wzór obowiązujący od 01.01.2019r.

 3. Załącznik do deklaracji DT-1/A o posiadanych środkach transportu - wzór obowiązujący od 01.01.2019r.
  Załącznik do deklaracji DT-1/A o posiadanych środkach transportu wersja edytowalna - wzór obowiązujący od 01.01.2019r.

 4. Deklaracja na podatek od środków transportu - DT-1 - Wersja edytowalna DT-1 wzór obowiązujący od 01.01.2016r. do 31.12.2018r.
 5. Załącznik do deklaracji DT-1/A o posiadanych środkach transportu - Wersja edytowalna DT-1/A wzór obowiązujący od 01.01.2016r. do 31.12.2018r.
JZS_PiO_005_01 -

Odroczenie terminów płatności, rozkładanie na raty spłaty podatków i umarzanie zaległości podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym dla osób fizycznych

JZS_PiO_006_01 -

Wydawanie zaświadczeń

Wzór wniosku jzs_pio_006_01_d1.rtf

JZS_PiO_007_01 -

Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach

Wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach: jzs_pio_007_01_d1

JZS_PiO_008_01 -

Zapłata opłaty skarbowej

Wzór wniosku o zwrot opłaty skarbowej (jzs_pio_008_01_d1.odt)

JZS_PiO_009_02 -

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego jzs_pio_009_02_d1.pdf

Oświadczenie rolnika jzs_pio_009_02_d2.pdf

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  jzs_pio_009_02_d3.pdf

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni jzs_pio_009_02_d4.pdf

Oświadczenie dotyczące stada koni jzs_pio_009_02_d5.pdf

JZS_PiO_011_01 -

Składanie deklaracji na opłatę reklamową

Deklaracje obowiązujące od 17 stycznia 2023 r.

 1. DOR - Deklaracja na opłatę reklamową
 2. ZDOR-1 - Załącznik nr 1 do Deklaracji na opłatę reklamową
 3. ZDOR-2 - Załącznik nr 2 do Deklaracji na opłatę reklamową

 

Deklaracje obowiązujące do 16 stycznia 2023 r.

 1. Deklaracja na opłatę reklamową (jzs_pio_011_01_d1)
 2. Załącznik do deklaracji na opłatę reklamową ZDOR-1 (jzs_pio_011_01_d2)
 3. Załącznik do deklaracji na opłatę reklamową ZDOR-2 (jzs_pio_011_01_d3)
Wydział Rozwoju i Urbanistyki
JZS_RIU_001_01 -

Decyzja o warunkach zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (jzs_riu_001_01_d1)

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy wersja edytowalna (jzs_riu_001_01_d1)

JZS_RIU_002_01 -

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (jzs_riu_002_01_d1)

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - wersja edytowalna (jzs_riu_002_01_d1)

JZS_RIU_003_01 -

Wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z mpzp (jzs_riu_003_01_d1)

JZS_RIU_004_01 -

Wypis/wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu ze „studium” (jzs_riu_004_01_d1)

JZS_RIU_005_03 -

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jzs_ riu_005_03_d1)

JZS_RIU_006_01 -

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy (jzs_riu_006_01_d1)

JZS_RIU_007_01 -

Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia (jzs_riu_007_01_d1)

JZS_RIU_008_01 -

Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia (jzs_riu_008_01_d1)

JZS_RIU_010_01 -

Zaświadczenie o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji

Wniosek o wydanie zaświadczenia (jzs_riu_010_01_d1)

JZS_RIU_011_01 -

Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego

Formularz pisma dot. APP (jzs_riu_011_01_d1)

JZS_RIU_013_01 -

Wniosek o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE