RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 91
Jak załatwić sprawę
Wykaz spraw wg. wydziałów
Wykaz dokumentów do pobrania
Biuro Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców (Dziennik Podawczy)
JZS_BOMiP_001/01 -

Udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (jzs_bomip_001_01_d1)

JZS_BOMiP_002/01 -

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Druk do wypełnienia (jzs_bomip_002_01_d1)

JZS_BOMiP_003/01 -

Profil zaufany

Elektroniczny wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufania za pośrednictwem strony: www.gov.pl

 

JZS_BOMiP_004/01 -

Dokonanie wykreślenia wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Druki do pobrania: CEIDG-1 - Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępny na stronach: Ministerstwa Rozwoju, Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów: www.crd.gov.pl, platformie EPUAP: www.epuap.gov.pl

 

JZS_BOMiP_005/01 -

Udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jzs_bomip_005_01_d1, formularz elektroniczny na portalu https://eurzad.nowytarg.pl  lub ePUAP (wymaga posiadania konta na portalu ePUAP).

JZS_BOMiP_006/01 -

Wydanie zaświadczenia o przedsiębiorcy figurującym w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do 31 grudnia 2011 r. przez Burmistrza Miasta Nowy Targ

Wniosek jzs_bomip_006_01_d1 o wydanie zaświadczenia.

JZS_BOMiP_007/01 -

Dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Druki do pobrania: CEIDG-1 - Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępny na stronach: Ministerstwa Rozwoju, Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów: www.crd.gov.pl, platformie EPUAP: www.epuap.gov.pl

 

JZS_BOMiP_008/01 -

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami kategoryzowanymi przez marszałka województwa (inne niż: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska)

JZS_BOMiP_009/01 -

Zmiana danych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Druki do pobrania: CEIDG-1 - Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępny na stronach: Ministerstwa Rozwoju, Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów: www.crd.gov.pl, platformie EPUAP: www.epuap.gov.pl

 

JZS_BOMiP_010/01 -

Wydanie licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu osób taksówką osobową

 1. Oświadczenie przedsiębiorcy o niekaralności (jzs_bomip _010_01_d1.odt).
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków (jzs_bomip_010_01_d2.odt).
 3. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową (jzs_bomip_010_01_d3.odt).
 4. Wykaz pojazdów samochodowych zgłaszanych do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (jzs_bomip_010_01_d4.odt).
 5. Wykaz kierowców (jzs_bomip_010_01_d5.odt).
JZS_BOMiP_011/01 -

Zmiana licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu osób taksówką osobową

Wniosek o wymianę licencji: (jzs_bomip_011_01_d1).

JZS_BOMiP_012/01 -

Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu osób taksówką osobową

Zgłoszenie zaprzestania wykonywania zarobkowego przewozu osób taksówką osobową: (jzs_bomip_012_01_d1).

JZS_BOMiP_013/01 -

Dokonanie zawieszenia, wznowienia wykonywania działalności gospodarczej

Druki do pobrania: CEIDG-1 - Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępny na stronach: Ministerstwa Rozwoju, Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów: www.crd.gov.pl, platformie EPUAP: www.epuap.gov.pl

 

JZS_BOMiP_014/01 -

Udzielenie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jzs_bomip_014_01_d1, formularz elektroniczny na portalu https://eurzad.nowytarg.pl lub ePUAP (wymaga posiadania konta na portalu ePUAP).

JZS_BOMiP_016/01 -

Udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering)

Wniosek o wydanie o wydanie tego rodzaju zezwolenia (jzs_bomip_016_01_d1).

JZS_BOMiP_017/01 -

Postępowanie w sprawie zastosowania procedury zobowiązania do leczenia odwykowego

Wniosek o podjęcie czynności do objęcia leczeniem odwykowym. (jzs_bomip_017_01_d1)

JZS_BOMiP_018/01 -

Świadczenie usług tłumacza języka migowego dla osób uprawnionych

Formularz zgłoszenia dotyczącego skorzystania z usługi tłumacza języka migowego w załatwieniu sprawy w Urzędzie Miasta Nowy Targ (jzs_bomip_018_01_d1.odt)

Referat ds. Drogownictwa i Transportu
JZS_DIT_001/01 -

Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego (jzs_dit_001_01_d1)

JZS_DIT_003/01 -

Uzyskanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym  (jzs_dit_003_01_d1)

JZS_DIT_005/01 -

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym (jzs_dit_005_01_d1)

JZS_DIT_006/01 -

Zezwolenie zarządcy drogi na lokalizację zjazdu z drogi publicznej.

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu indywidualnego/publicznego  z drogi publicznej (jzs_dit_006_01_d1)

JZS_DIT_007/01 -

Uzgodnienie zarządcy drogi dotyczące zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego.

Wniosek o uzgodnienie zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego drogi (jzs_dit_007_01_d1)

Przykład wypełnionego wniosku (jzs_dit_007_01_d1_p1)

JZS_DiT_010/01 -

Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Nowy Targ

Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków. (jzs_dit_010_01_d1)

Referat ds. Ewidencji Mienia Komunalnego
JZS_EMK_005_01 -

Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości pod względem zgodności z ustaleniami planu miejscowego oraz przepisami szczególnymi.

Formularz o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości (jzs_emk_005_01_d1).

JZS_EMK_010_01 -

Numeracja nieruchomości.

Formularz o nadanie numeracji dla nieruchomości budynku (jzs_emk_010_01_d1).

JZS_EMK_011_01 -

Podziały nieruchomości.

Formularze o wydanie decyzji podziałowej na podstawie art. 93 lub 94 (jzs_emk_011_01_d1) oraz art. 95 (jzs_emk_011_01_d2).

Referat ds. Gospodarki Odpadami
JZS_GKIOS_008/01 -

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Nowy Targ

Formularz wniosku wraz z oświadczeniem do wypełnienia (jzs_gkios_008_01_d1).

JZS_GO_001/01 -

Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Nowy Targ.

 1. Wzór deklaracji OK-A o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych (jzs_go_001_01_d1wersja edytowalna.
 2. Wzór deklaracji OK-B o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach niezamieszkałych (jzs_go_001_01_d2wersja edytowalna..
 
Referat ds. Sportu i Turystyki
JZS_SIT_001/01 -

Przyjmowanie zgłoszeń o imprezach masowych i przygotowywanie decyzji administracyjnych

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie artystyczno-rozrywkowej lub sportowej imprezy masowej na terenie Miasta Nowy Targ. (jzs_sit_001_01_d1).

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
JZS_SP_016/01 -

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

 • Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (jzs_sp_016_01_d1)
 • Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej (jzs_sp_016_01_d2).
 • Oświadczenie  o pozostaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej /rodzinnym domu dziecka  po osiągnięciu pełnoletniości (jzs_sp_016_01_d3).
 • Oświadczenie o nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej ani ograniczeniu władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci (jzs_sp_016_01_d4).
 • Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych (jzs_sp_016_01_d5).
 • Klauzula informacyjna RODO w zakresie Karty Dużej Rodziny
JZS_SP_017/01 -

Zgromadzenia publiczne.

 • Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym (wzór zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszej procedury). jzs_sp_17_01_d1
 • Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia jzs_sp_017_01_d2
JZS_SP_018/01 -

Wydawanie dowodów osobistych.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (jzs_sp_018_01_d1)

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można również odebrać w Biurze Obsługi Mieszkańców pok. 001, oraz Biurze Dowodów Osobistych pok.003.

Klauzula informacyjna RODO.

JZS_SP_019/01 -

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

JZS_SP_021/01 -

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego

JZS_SP_023/01 -

Udostępnianie danych osobowych - informacja adresowa

WNIOSEK o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych*) (jzs_sp_023_01_d1 )

*Wniosek można również odebrać w Biurze Ewidencji Ludności pok. 011.

Klauzula informacyjna RODO.

JZS_USC_002/01 -

Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu).

Podanie o wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu (jzs_usc_002_01_d1)

JZS_USC_008/01 -

Nadawanie odznaczeń „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”

Oświadczenie o wyrażeniu zgody: (jzs_usc_008_01_d1)

Wydział Administracji i Kadr
JZS_AIK_002/01 -

Świadczenie usług tłumacza języka migowego dla osób uprawnionych

Formularz zgłoszenia dotyczącego skorzystania z usługi tłumacza języka migowego w załatwieniu sprawy w Urzędzie Miasta Nowy Targ (jzs_aik_002_01_d1.odt)

Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
JZS_FPII_001/01 -

Zgłoszenie pomysłu inwestycyjnego.

Wniosek inwestycyjny WI (jzs_fpii_001_01_d1.odt)

JZS_FPII_002/01 -

Wniosek o zwrot opłaty przyłączeniowej – przyłącz gazowy

Wniosek o zwrot opłaty przyłączeniowej – przyłącz gazowy (jzs_fpii_002_01_d1.odt)

JZS_FPII_003/01 -

Wniosek o rozwiązanie umowy – przyłącz gazowy

Wniosek o rozwiązanie umowy – przyłącz gazowy  (jzs_fpii_003_01_d1.odt)

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
JZS_GKIOS_001/01 -

Zgłoszenie usunięcia drzewa lub krzewu w wypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba fizyczna.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/krzewu wniesione przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (jzs_gkios_001_01).

JZS_GKIOS_002/01 -

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu wniesione przez Zarządcę Drogi

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu (jzs_gkios_002_01_d1

JZS_GKIOS_003/01 -

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w wypadku, gdy Wnioskodawcą jest inwestor w związku z planowaną inwestycją

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu wniesiony przez posiadacza nieruchomości (jzs_gkios_003_01_d1).

JZS_GKIOS_005/01 -

Uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ (jzs_gkios_005_01_d1).

JZS_GKIOS_007/01 -

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miasto Nowy Targ

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (jzs_gkios_007_01_d1).

JZS_GKIOS_009/01 -

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Druk do wypełnienia (jzs_gkios_009_01_d1) /Załącznik nr 1

JZS_GKIOS_010/01 -

Świadczenie usług przez Gminę Miasto Nowy Targ w zakresie załadunku, wywozu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych na terenie miasta Nowy Targ.

JZS_GKIOS_013/01 -

Dofinansowanie sterylizacji lub kastracji psów lub kotów

Wniosek o przyznanie dofinansowania zabiegu kastracji/sterylizacji psa/kota (jzs_gkios_013_01_d1.odt)

JZS_GKIOS_014/01 -

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia (jzs_gkios_014_01_d1).

JZS_GKiOS_015/01 -

Zabiegi weterynaryjne dla wolno żyjących kotów

Wniosek o uzyskanie skierowania wolno żyjących kotów na zabieg weterynaryjny (jzs_gkios_015_01_d1.odt).

JZS_GKIOS_016/01 -

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt (jzs_gkios_016_01_d1)

JZS_GKIOS_018/01 -

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (jzs_gkios_018_01_d1)

JZS_GKIOS_019/01 -

Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną (jzs_gkios_019_01_d1)

JZS_GKiOS_020/01 -

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na terenie miasta Nowy Targ

Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej (jzs_gkios_020_01_d1.odt).

JZS_GKiOS_021/01 -

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miasto Nowy Targ

 1. Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków (jzs_gkios_021_01_d1).
 2. Oświadczenie o likwidacji zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe (jzs_gkios_021_01_d2).
JZS_GKiOS_022/01 -

Wniosek o uznanie za pomnik przyrody

Wniosek o uznanie za pomnik przyrody (jzs_gkios_022_01_d1).

Wydział Oświaty
JZS_O_001/01 - Wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych
 • Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Nowy Targ (Burmistrza Miasta Nowy Targ).: (jzs_o_001_01_d1)
 • Formularz dla przedszkoli- dodatkowe dane (RSPO). : (jzs_o_001_01_d2)
 • Formularz dla szkół-dodatkowe dane (RSPO). :(jzs_o_001_01_d3)
 • Formularz dla punktów przedszkolnych lub zespołów przedszkolnych – dodatkowe dane (RSPO). :(jzs_o_001_01_d4)
JZS_O_003/01 -

Dotacja do niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych nie będących szkołami specjalnymi funkcjonującymi w Nowym Targu.

JZS_O_004/01 -

Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego: jzs_o_004_01_d1.odt

JZS_O_006/01 -

Transport uczniów w celu spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

Wniosek o refundację: jzs_o_006_01_d1.odt

JZS_O_007/01 -

Transport niepełnosprawnych uczniów w celu spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Wniosek o refundację: jzs_o_007_01_d1.odt

JZS_O_008/01 -

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

JZS_O_011/01 -

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

JZS_O_012/01 -

Wpis do rejestru żłobków/klubów dziecięcych

Formularz wniosku znajduje się https://empatia.mpips.gov.pl

Wniosek oraz wymagane dokumenty składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego j.w. Wniosek składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

JZS_O_013/01 -

Zgłoszenie dziennego opiekuna do wykazu osób fizycznych dziennych opiekunów, podmiotów (żłobków, klubów dziecięcych) zatrudniających dziennych opiekunów

Formularz wniosku znajduje się na stronie : https://empatia.mpips.gov.pl

Wniosek oraz wymagane dokumenty składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego j.w. Wniosek składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wydział Podatków i Opłat
JZS_F_001/01 - Pomoc Publiczna w zakresie należności podatkowych.
JZS_F_002/01 -

Składanie formularzy podatkowych do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego przez osoby fizyczne.

Formularze obowiązujące od dnia 1 lipca 2019r.

Dostępne są formularze w wersji elektronicznej do załatwienia sprawy on-line przez portal ePUAP (wymagane jest posiadanie konta) w dziale Podatki, opłaty, cła - Rozliczenie podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości oraz na stronie eurzad.nowytarg.pl

 1. IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - Ministerstwo Finansów

 2. IR-1 Informacja o gruntach - Ministerstwo Finansów

 3. IL-1 Informacja o lasach - Ministerstwo Finansów

Wersje do pobrania - PDF

 1. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - IN-1 
 2. Załącznik do informacji: Dane o nieruchomościach - ZIN-1
 3. Załącznik do informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych - ZIN-2
 4. Załącznik do informacji: Dane pozostałych podatników - ZIN-3
  BROSZURA DO FORMULARZA „INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH” - IN-1(1) oraz ZAŁĄCZNIKÓW ZIN-1(1), ZIN-2(1) i ZIN-3(1)

 5. Informacja o gruntach - IR-1
 6. Załącznik do informacji o gruntach: Dane o nieruchomościach ZIR-1
 7. Załącznik do informacji o gruntach: Dane o zwolnieniach podatkowych - ZIR-2
 8. Załącznik do informacji o gruntach: Dane pozostałych podatników - ZIR-3
  BROSZURA DO FORMULARZA „INFORMACJA O GRUNTACH” - IR-1(1) oraz ZAŁĄCZNIKÓW ZIR-1(1), ZIR-2(1) i ZIR-3(1)

 9. Informacja o lasach - IL-1
 10. Załącznik do informacji o lasach: Dane o nieruchomościach - ZIL-1
 11. Załącznik do informacji o lasach: Dane o zwolnieniach podatkowych- ZIL-2
 12. Załącznik do informacji o lasach: Dane pozostałych podatników - ZIL-3
  BROSZURA DO FORMULARZA „INFORMACJA O LASACH” - IL-1(1) oraz ZAŁĄCZNIKÓW ZIL-1(1), ZIL-2(1) i ZIL-3(1)

Formularze obowiązujące od dnia 1 stycznia 2018r. do 30.06.2019r.

 1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – IN-1, wersja edytowalna IN-1
 2. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach- ZN-1/Awersja edytowalna ZN-1/A
 3. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych - ZN- 1/B, wersja edytowalna ZN-1/B

 4.  Informacja w sprawie podatku rolnego - IR-1, wersja edytowalna - IR-1
 5. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach ZR-1/A, wersja edytowalna - ZR-1/A
 6. Załącznik do deklaracji informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych – ZR-1/B, wersja edytowalna - ZR-1/B

 7. Informacja w sprawie podatku leśnego – IL-1, wersja edytowalna - IL-1
 8. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych – ZL-1/A, wersja edytowalna - ZL-1/A
 9. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych- ZL-1/B, wersja edytowalna - ZL-1/B

Formularze obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016r.

 1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – IN-1, wersja edytowalna IN-1
 2. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach- ZN-1/A , wersja edytowalna ZN-1/A
 3. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych - ZN- 1/B , wersja edytowalna ZN-1/B

 4. Informacja w sprawie podatku rolnego - IR-1, wersja edytowalna - IR-1
 5. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach ZR-1/A, wersja edytowalna - ZR-1/A
 6. Załącznik do deklaracji informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych – ZR-1/B, wersja edytowalna - ZR-1/B

 7. Informacja w sprawie podatku leśnego – IL-1, wersja edytowalna - IL-1
 8. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych – ZL-1/A, wersja edytowalna - ZL-1/A
 9. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych- ZL-1/B, wersja edytowalna - ZL-1/B

Formularze obowiązujące do dnia 31 grudnia 2015r.

 1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – IN-1,
 2. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach- ZN-1/A
 3. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych - ZN- 1/B

 4. Informacja w sprawie podatku rolnego - IR-1,
 5. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach ZR-1/A,
 6. Załącznik do deklaracji informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych – ZR-1/B

 7. Informacja w sprawie podatku leśnego – IL-1
 8. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych – ZL-1/A
 9. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych- ZL-1/B
JZS_F_003/01 -

Składanie formularzy podatkowych do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego przez osoby prawne.

Formularze obowiązujące od dnia 1 lipca 2019r., do chwili obecnej tj. 2021

Dostępne są formularze w wersji elektronicznej do załatwienia sprawy on-line przez portal ePUAP (wymagane jest posiadanie konta) w dziale Podatki, opłaty, cła - Rozliczenie podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości oraz na stronie eurzad.nowytarg.pl

 1. DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - Ministerstwo Finansów

 2. DR-1 Deklaracja na podatek rolny - Ministerstwo Finansów

 3. DL-1 Deklaracja na podatek leśny - Ministerstwo Finansów

Wersje do pobrania - PDF

 1. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 Wersja edytowalna
 2. Załącznik do deklaracji; Dane o nieruchomościach ZDN-1 Wersja edytowalna
 3. Załącznik do deklaracji: Dane o zwolnieniach podatkowych ZDN-2 Wersja edytowalna
  BROSZURA DO FORMULARZA „DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI”- DN-1(1) oraz ZAŁĄCZNIKÓW ZDN-1(1) i ZDN-2(1)

 4. Deklaracja na podatek rolny DR -1
 5. Załącznik do deklaracji: Dane o nieruchomościach ZDR-1
 6. Załącznik do deklaracji: Dane o zwolnieniach podatkowych ZDR-2
  BROSZURA DO FORMULARZA „DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY”- DR-1(1) oraz ZAŁĄCZNIKÓW ZDR-1(1) i ZDR-2(1)

 7. Deklaracja na podatek leśny DL-1
 8. Załącznik do deklaracji: Dane o nieruchomościach leśnych ZDL-1
 9. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych ZDL-2
  BROSZURA DO FORMULARZA „DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY” - DL-1(1) oraz ZAŁĄCZNIKÓW ZDL-1(1) i ZDL-2(1)

Formularze obowiązujące od dnia 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r.

 1. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 wersja edytowanla DN-1
 2. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach ZN-1/A wersja edytowalna ZN-1/A
 3. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych ZN- 1/B wersja edytowalna ZN-1/B
   
 4. Deklaracja na podatek rolny DR -1 wersja edytowalna DR-1
 5. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach ZR-1/A, wersja edytowalna - ZR-1/A
 6. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych ZR-1/B , wersja edytowalna - ZR-1/B
   
 7. Deklaracja na podatek leśny DL-1, wersja edytowalna - DL-1
 8. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A, wersja edytowalna - ZL-1/A
 9. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych ZL-1/B, wersja edytowalna - ZL-1/B

Formularze obowiązujące do dnia 31 grudnia 2017r.

 1. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 wersja edytowanla DN-1
 2. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach ZN-1/A wersja edytowalna ZN-1/A
 3. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych ZN- 1/B wersja edytowalna ZN-1/B
   
 4. Deklaracja na podatek rolny DR -1 wersja edytowalna DR-1
 5. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach ZR-1/A, wersja edytowalna - ZR-1/A
 6. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych ZR-1/B , wersja edytowalna - ZR-1/B
   
 7. Deklaracja na podatek leśny DL-1, wersja edytowalna - DL-1
 8. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A, wersja edytowalna - ZL-1/A
 9. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych ZL-1/B, wersja edytowalna - ZL-1/B
JZS_F_006/01 -

Podatek od środków transportu

Dostępne są formularze w wersji elektronicznej do załatwienia sprawy on-line przez portal ePUAP (wymagane jest posiadanie konta) w dziale Podatki, opłaty, cła - Rozliczenie podatku od środków transportowych oraz na stronie eurzad.nowytarg.pl

 1. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

 2. Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 – wzór obowiązujący od 01.01.2019r.

  Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wersja edytowalna – wzór obowiązujący od 01.01.2019r.

 3. Załącznik do deklaracji DT-1/A o posiadanych środkach transportu - wzór obowiązujący od 01.01.2019r.
  Załącznik do deklaracji DT-1/A o posiadanych środkach transportu wersja edytowalna - wzór obowiązujący od 01.01.2019r.

 4. Deklaracja na podatek od środków transportu - DT-1 - Wersja edytowalna DT-1 wzór obowiązujący od 01.01.2016r. do 31.12.2018r.
 5. Załącznik do deklaracji DT-1/A o posiadanych środkach transportu - Wersja edytowalna DT-1/A wzór obowiązujący od 01.01.2016r. do 31.12.2018r.
 6. Deklaracja na podatek od środków transportu - DT-1 - wzór obowiązujący do 31.12.2015r.
 7. Załącznik do deklaracji DT-1/A o posiadanych środkach transportu - wzór obowiązujący do 31.12.2015r.
JZS_F_007/01 -

Odroczenie terminów płatności i rozkładanie na raty spłaty podatków.

 1. Oświadczenie o stanie majątkowym
  jzs_f_007_01_d1.rtf
JZS_F_008/01 -

Umarzanie zaległości podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym

JZS_F_009/01 -

Wydawanie zaświadczeń

Wzór wniosku jzs_f_009_01_d1.rtf

JZS_F_011/01 -

Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach

Wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach jzs_f_011_01_d1.odt

JZS_F_014/01 -

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
jzs_f_014_01_d1.pdf

Oświadczenie rolnika
jzs_f_014_01_d2.pdf

JZS_F_016_01 - Świadczenie dodatkowych usług przez Gminę Miasto Nowy Targ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Załącznik nr 1 - Rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę na rzecz właścicieli nieruchomości oraz wysokość cen za ich świadczenie

Załącznik nr 2 - Wniosek na wykonanie dodatkowych usług

stanowiące załączniki do uchwały Nr XXV/207/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Nowy Targ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

JZS_F_017_01 -

Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków, w których do celów grzewczych stosowane są ekologiczne źródła ciepła takie jak: OGRZEWANIE GAZOWE, ELEKTRYCZNE, POMPY CIEPŁA

JZS_PiO_001/01 -

Wniosek w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości

JZS_PiO_002/01 -

Składanie deklaracji na opłatę reklamową

Formularze obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 r.

 1. Wzór deklaracji DOR na opłate reklamową,

 2. Załącznik do deklaracji ZDOR-1 na opłatę reklamową – dane o przedmiotach podlegających opłacie reklamowej, wyliczenie wysokości dziennej opłaty reklamowej,

 3. Załącznik do deklaracji ZDOR-2 na opłatę reklamową – dane o współwłaścicielach.

Wydział Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami
JZS_GN_006_01 -

Najem lokalu mieszkalnego.

Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych (jzs_gn_006_01_d1)

JZS_GN_012_01 -

Wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej  (jzs_gn_012_01_d1)

JZS_GN_013_01 -

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Nowy Targ

Wniosek o sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego (jzs_gn_013_01_d1)

JZS_GN_014_01 -

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Nowy Targ.

Wniosek o sprzedaż gruntów stanowiących własność Gminy Miasta (jzs_gn_014_01_d1)

JZS_GN_015_01 -

Oferta sprzedaży Gminie Miasto Nowy Targ nieruchomości.

Druk do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca pok. 001 (parter) lub Wydziale Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 119, (I-sze piętro).

Oferta sprzedaży Gminie Miasto Nowy Targ nieruchomości (jzs_gn_015_01_d1).

JZS_GN_016_01 -

Oferta zamiany nieruchomości z Gminą Miasto Nowy Targ.

Druk do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca pok. 001 (parter) lub Wydziale Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 119, (I-sze piętro).

Oferta zamiany nieruchomości z Gminą Miasto Nowy Targ (jzs_gn_016_01_d1).

JZS_GN_017_01 -

Oferta złożenia Gminie Miasto Nowy Targ darowizny nieruchomości.

Druk do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca pok. 001 (parter) lub Wydziale Rozwoju Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 119, (I-sze piętro).

JZS_GN_018_01 -

Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą przed zbyciem

Wniosek o ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą przed zbyciem (jzs_gn_018_01_d1).

JZS_RUIGN_001/01 -

Decyzja o warunkach zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (jzs_ruign_001_01_d1).

JZS_RUIGN_002/01 -

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (jzs_ruign_002_01_d1).

JZS_RUIGN_007/01 -

Wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wniosek o wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jzs_ruign_007_01_d1)

JZS_RUIGN_008/01 -

Wypis/wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ

Wniosek o wypis/wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla działki/działek (jzs_ruign_008_01_d1)

JZS_RUIGN_009/01 -

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jzs_ruign_009_01_d1)

JZS_RUIGN_018/01 -

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy wraz z Oświadczeniem strony na rzecz której została wydana decyzja (jzs_ruign_018_01_d1).

JZS_RUIGN_020/01 -

Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jzs_ruign_020_01_d1)

JZS_RUIGN_021/01 -

Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jzs_ruign_021_01_d1)

JZS_RUIGN_022/01 -

Wniosek o zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ”.

Wniosek o zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ” (jzs_ruign_022_01_d1)

JZS_RUIGN_023/01 -

Zaświadczenie o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinię odnośnie do możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinii odnośnie do możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi w obiekcie zlokalizowanym na działce (jzs_ruign_023_01_d1)

JZS_RUIGN_024/01 -

Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jzs_ruign_024_01_d1)

JZS_RUIGN_025/01 -

Zaświadczenie o położeniu nieruchomosci na obszarze rewitalizacji

Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji (jzs_ruign_025_01_d1)

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE