X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 80

Rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i do Senatu

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i do Senatu

(Dz. U. Nr 84, poz. 922 oraz z 2005 r. Dz. U. Nr 102, poz. 858) - tekst ujednolicony przez Krajowe Biuro Wyborcze

tekst ujednolicony przez Krajowe Biuro Wyborcze


Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach

do Sejmu i do Senatu


(Dz. U. 2001 Nr 84, poz. 922 oraz z 2005 r. Dz. U. Nr 102, poz. 858)

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób sporządzania oraz wzór spisu wyborców,
2) metody aktualizacji spisu wyborców, 
3) sposób udostępniania spisu wyborców i wzór wniosku o jego udostępnienie, 
4) wzór wykazu osób przebywających w szpitalach, zakładach opieki społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, w których utworzono obwody głosowania, 
5) wzór zawiadomienia o dopisaniu lub wpisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania, 
6) wzór zaświadczenia o prawie do głosowania oraz sposób jego wydawania.
 
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
2) numerze domu - należy przez to rozumieć numer, którym oznacza się dom (budynek) zgodnie z przepisami o numeracji porządkowej nieruchomości. 

Rozdział 2. Sposób sporządzania spisu wyborców i jego wzór

§ 3. Spis wyborców sporządza się w urzędzie gminy na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie.

§ 4. 1. Spis wyborców sporządza się w 2 egzemplarzach.
2. Formularz spisu wyborców zapisuje się dwustronnie.
3. Wzór spisu wyborców stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Spis wyborców sporządza się pismem maszynowym lub w formie wydruku komputerowego.
2. W przypadku sporządzania spisu w formie wydruku komputerowego:

1) można przyjąć układ formularza odmienny od określonego we wzorze, o którym mowa w § 4 ust. 3, pod warunkiem zamieszczenia wszystkich danych przewidzianych w tym wzorze,
2) nie stosuje się warunku określonego w § 4 ust. 2. 

§ 6. 1. Spis wyborców w gminie mającej status miasta sporządza się według ulic wymienionych w porządku alfabetycznym, w obrębie ulic - według kolejnych numerów domów, a w obrębie domów - według kolejnych numerów mieszkań.
2. Spis wyborców w gminie innej niż określona w ust. 1 sporządza się według poszczególnych miejscowości wymienionych w porządku alfabetycznym, a w obrębie miejscowości – według kolejnych numerów domów i mieszkań; jeżeli w miejscowości są ulice – także według ulic wymienionych w porządku alfabetycznym oraz kolejnych numerów domów i mieszkań.

§ 7. 1. Spis wyborców dla obwodu utworzonego w szpitalu, zakładzie opieki społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a także w oddziałach zewnętrznych tych zakładów lub aresztów, sporządza się w kolejności alfabetycznej nazwisk wyborców, na podstawie wykazu osób, którzy będą przebywać w tym zakładzie w dniu wyborów.
2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, sporządza dyrektor jednostki, w której utworzono obwód głosowania, i doręcza właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę jednostki urzędowi gminy nie później niż na 10 dni przed dniem wyborów.
3. Dyrektor jednostki, w której utworzono obwód głosowania, powiadamia osoby objęte wykazem, że zostaną skreślone ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania i będą mogły głosować w wyborach wyłącznie w obwodzie głosowania utworzonym w zakładzie, a w innym obwodzie głosowania – po uprzednim uzyskaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, na której terenie położony jest zakład.
4. W razie konieczności dopisania do spisu wyborców, o którym mowa w ust. 1, osób przybyłych do jednostki, w której utworzono obwód głosowania, po sporządzeniu wykazu, ale nie później niż na dwa dni przed dniem wyborów, dyrektor tej jednostki niezwłocznie doręcza właściwemu urzędowi gminy dodatkowy wykaz tych wyborców. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.5. Wzór wykazu, o którym mowa w ust. 1 i ust. 4, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 8. 1. Spis wyborców, o którym mowa w § 6, sporządza się najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów.
2. Spis wyborców, o którym mowa w § 7 ust. 1, sporządza się najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.

Rozdział 3. Aktualizowanie spisu wyborców

§ 9. 1. Spis wyborców jest aktualizowany do dnia przekazania go przewodniczącym właściwych obwodowych komisji wyborczych, przez wpisanie wyborcy na dodatkowym formularzu spisu wyborców lub skreślenie ze spisu wyborców – odpowiednio do okoliczności.
2. Przepis § 5 stosuje się odpowiednio.

§ 10. 1. Po sporządzeniu spisu wyborców, na dodatkowym formularzu spisu wyborców wpisuje się osoby, które: 

1) zostały wpisane do rejestru wyborców w trybie art. 12 ust. 2–4 lub art. 14 ust. 2 ustawy,
2) złożyły wniosek o dopisanie do spisu wyborców na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy,
3) złożyły wniosek o dopisanie do spisu wyborców na podstawie art. 19 ust. 1 lub 2 ustawy,
4) złożyły wniosek o dopisanie do spisu wyborców na podstawie art. 21 ust. 1 lub 2 ustawy,
5) przybyły do szpitala, zakładu pomocy społecznej, zakładu karnego albo aresztu śledczego lub oddziału zewnętrznego zakładu karnego lub aresztu śledczego,
6) zostały pominięte w rejestrze wyborców lub w spisie wyborców, jeżeli reklamacja w sprawie ich wpisania została uwzględniona przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) lub właściwy sąd rejonowy,
7) zostały pominięte w spisie wyborców w wyniku oczywistej omyłki.

2. W przypadku wpisania wyborcy na dodatkowym formularzu spisu wyborców, w rubryce "Uwagi" zamieszcza się adnotację określającą przyczynę wpisania. Stosownie do okoliczności wpisuje się "wpis do rejestru wyborców", "art. 18 ust. 1", "art. 19 ust. 1", "art. 19 ust. 2", "art. 21 ust. 1", "art. 21 ust. 2", "przybycie do zakładu", "reklamacja", "omyłka".
3. Dodatkowy formularz spisu, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w dwóch egzemplarzach.

§ 11. 1. O wpisaniu osób, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 3–5, do spisu wyborców lub dopisaniu na dodatkowym formularzu spisu wyborców zawiadamia się urząd gminy właściwy odpowiednio ze względu na miejsce stałego zamieszkania tych osób lub miejsce ostatniego ich zameldowania na pobyt stały.
2. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 12. 1. Ze spisu wyborców skreśla się osoby:

1) które zostały skreślone z rejestru wyborców w związku ze zmianami dokonanymi w trybie przepisów o aktach stanu cywilnego lub ewidencji ludności,
2) wobec których wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wydał decyzję, albo właściwy sąd rejonowy – postanowienie, o skreśleniu z rejestru wyborców lub ze spisu wyborców w wyniku reklamacji,3) które zostały umieszczone w spisie wyborców w wyniku oczywistej omyłki,4) które nie mają prawa wybierania w rozumieniu art. 7 ustawy – po otrzymaniu zawiadomienia właściwego sądu albo Trybunału Stanu w trybie określonym odrębnymi przepisami,
5) w odniesieniu do których otrzymano urzędowe zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców lub o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania,
6) które, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy, wpisano w spisie wyborców w innym obwodzie głosowania,
7) którym wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy. 

2. W przypadku skreślenia wyborcy ze spisu wyborców, w rubryce "Uwagi" zamieszcza się adnotację określającą przyczynę skreślenia. Stosownie do okoliczności wpisuje się "skreślenie z rejestru wyborców", "reklamacja", "omyłka", "zawiadomienie – art. 7", "art. 18 ust. 1", "zawiadomienie – § 11" lub "zaświadczenie".
3. Skreśleń, o których mowa w ust. 1, dokonuje się na obydwu egzemplarzach spisu wyborców.
4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do dodatkowego formularza spisu wyborców, o którym mowa w § 10.

Rozdział 4. Udostępnianie spisu wyborców

§ 13. 1. Spis wyborców jest udostępniany w urzędzie gminy, w miejscu i czasie podanym do wiadomości wyborców przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) niezwłocznie po sporządzeniu spisu wyborców.2. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie wyborców.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 14. Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje poprzez udzielenie informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wpisane we wniosku różnią się w pewnym zakresie od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Rozdział 5. Sposób wydawania oraz wzór zaświadczenia o prawie do głosowania

§ 15. 1. Na żądanie wyborcy zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów urząd gminy, który sporządził spis wyborców, wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie opatruje się numerem.
2. Przed sporządzeniem spisu wyborców zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, urząd gminy wydaje na podstawie rejestru wyborców. Wyborcy, który otrzymał takie zaświadczenie, nie umieszcza się w spisie wyborców.
2a. W urzędzie gminy ewidencjonuje się wydane zaświadczenia o prawie do głosowania, rejestrując dane wpisane w zaświadczeniach.
3. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 16. Zaświadczenie o prawie do głosowania, o którym mowa w § 15, wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano numer PESEL wyborcy.

§ 17. Zaświadczenia o prawie do głosowania urząd gminy wydaje do chwili przekazania spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej.

Rozdział 6. Przepis końcowy

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 2 dni od dnia ogłoszenia.

Aktualizacja: 26-09-2007r.
Oglądane: 3211 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE