RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 136

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 34 (Spółdzielnie mieszkaniowe) rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 23 maja 2023 r.

PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 34 (Spółdzielnie mieszkaniowe) rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 23 maja 2023 r.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977), w dniu 23 maja 2023 r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 34 (Spółdzielnie mieszkaniowe) rozwiązaniami.

 

Obecni na posiedzeniu:

 • mgr Grzegorz Watycha – Burmistrz Miasta Nowy Targ
 • mgr inż. Wojciech Watycha – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Urbanistyki
 • mgr inż. Justyna Maśko – Osiadacz – autorka planu
 • mgr Magdalena Czyszczoń – Inspektor w Wydziale Rozwoju i Urbanistyki
 • zainteresowani mieszkańcy.

 

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Burmistrz Grzegorz Watycha otworzył dyskusję publiczną i powitał zebranych. Dodał, że wprowadzono do projektu zmiany planu korekty w dużej mierze uwzględniające uwagi mieszkańców.

Naczelnik Wojciech Watycha poinformował, że projekt zmiany planu jest wyłożony po raz trzeci do wglądu publicznego. Wyłożenie potrwa do 26 maja 2023 r. Zgodnie z procedurą aktualnie odbywa się dyskusja publiczna, na której nie zapadają żadne decyzje. Przypomniał, że każdy kto kwestionuje zapisy projektu zmiany planu może złożyć uwagę na piśmie w wyznaczonym terminie do 9 czerwca 2023 r. W kwestii formalnej przypomniał, że spotkanie jest nagrywane i zostanie z niego sporządzony protokół, poprosił o wypowiadanie się do mikrofonu.

Pani Justyna Maśko-Osiadacz – autorka zmiany planu wymieniła zmiany jakie zostały do projektu wprowadzone w wyniku uwzględnienia uwag złożonych do drugiego wyłożenia. Uwzględnione zmiany dotyczą skweru przy al. Kopernika, gdzie wydzielono teren 11.ZP – tereny zieleni urządzonej z terenu 6UP – tereny usług publicznych oraz wydzielenie istniejącego ciągu pieszego nowym symbolem 8KX. Fragment terenu 6UP, przy al. Kopernika w kierunku ul. Szaflarskiej pozostaje jak dotychczas jeśli chodzi o ustalenia natomiast niewielkiemu przesunięciu uległa linia zabudowy. Kolejna zmiana jaka została wprowadzona w obecnie wykładanym projekcie to zmiana dotycząca przesunięcia linii zabudowy w terenie 11.MN. Pozostałe zapisy zmiany planu nie uległy zmianie. Dodała, że uwagi można składać do tych fragmentów planu, które ponownie podlegają wyłożeniu.

 

II. Głos w dyskusji zabrali:

Głos zabrał Pan B.P. asystent Pani poseł Jagny Marczułajtis-Walczak, który stwierdził, że odpowiedzi Pana Burmistrza na zapytania Pani poseł są niewystarczające i niezrozumiałe dla Pani poseł, która oczekuje odpowiedzi czy skwer przy al. Kopernika zostanie zachowany czy powstanie tam obiekt kubaturowy i jaką część tego skweru zajmie.

Pani Maśko-Osiadacz wyjaśniła, że skwer o którym mowa został w planie przeznaczony pod zieleń urządzoną i nie planuje się tam żadnej zabudowy. Dodała, że obiekt kubaturowy będzie mógł powstać tylko w terenie 6UP i będzie to obiekt o niewielkiej kubaturze co wynika z parametrów zabudowy ustalonych dla tego terenu w obowiązującym planie.

Burmistrz dodał, że na mapach załączonych do pisma przesłanego do Pani poseł jak i tych udostępnionych na dyskusji widać wyraźnie, który obszar został przeznaczony pod teren zieleni urządzonej, a który pod tereny usług publicznych.

Naczelnik Watycha dodał, że dostępne są na dyskusji wydruki, na których wyraźnie zaznaczono teren przeznaczony pod zieleń urządzoną. Cały obszar przed pawilonami do istniejącego terenu ciągu pieszego został wskazany w projekcie zmiany planu pod tereny zieleni z zakazem zabudowy kubaturowej. Dodał, że wąski pas terenu przy al. Kopernika w kierunku ul. Szaflarskiej pozostał terenem usług publicznych bez zmian. Wyraźnie podkreślił, że teren istniejącego skweru, którego dotyczyły uwagi mieszkańców został pokazany jako teren zieleni urządzonej.

Burmistrz dodał, że trzeba mieć na uwadze, że tereny prywatne przylegające do terenu skweru w obowiązującym planie miejscowym są wskazane pod zabudowę mieszkalno-usługową. To, że obecnie są to głównie ogrody nie oznacza, że w przyszłości nie zostaną zabudowane. Obecnie tereny usług publicznych stanowiące własność gminy i przylegające do terenów prywatnych nie są zabudowane, są to tereny otwarte. W przyszłości być może powstanie tam jakiś obiekt, ale na ten moment nie ma żadnych planów zabudowy.

Głos zabrał Pan D.S. stwierdził, że cieszy się iż skwer został zachowany. Chciałby jednak uzyskać odpowiedź na pytanie jak duży budynek możliwy jest do realizacji na terenie usług publicznych i co w takim budynku będzie mogło się znaleźć. Obecnie brakuje wiedzy jaki obiekt tam powstanie, a zapisy planu są bardzo ogólne.

Pani Maśko-Osiadacz wyjaśniła, że usługi publiczne to wszelkie usługi finansowane z pieniędzy publicznych czyli usługi związane z administracją, oświatą, zdrowiem, edukacją, kulturą. W planie pokazuje się tylko przeznaczenie terenu, a nie już konkretne inwestycje. Wyjaśniła, że obowiązujący plan przeznacza dużo większy teren pod usługi publiczne, a tą zmianą zawężamy ten teren.

Głos zabrał Pan M.J. w imieniu Stowarzyszenia Nowy Targ dla mieszkańców, który wyraził wdzięczność za przychylenie się do uwag zgłoszonych przez mieszkańców i zachowanie istniejącej zieleni. Zadał pytanie ile uwag wpłynęło.

Naczelnik Watycha odpowiedział, że wpłynęło 769 uwag.

Pan M.J. poruszył jeszcze kwestię, która jak sam stwierdził nie jest związana z procedowanym planem miejscowym, ale ma znaczenie i wiąże się z uwagami składanymi przez mieszkańców, a dotyczy wniosku o uznanie istniejącej jabłoni za pomnik przyrody.

Głos zabrała Pani Radna Stefania Drąg-Iłęda stwierdziła, że cieszy się iż skwer pozostanie zielony podobnie jak duża większość mieszkańców tego osiedla. Stwierdziła, że ziściły się jej słowa dotyczące tego, że władze miasta nie robą nic na siłę, wbrew mieszkańcom. Dodała, że sprawa skweru nie jest zamknięta ponieważ skwer ten wymaga pilnej przebudowy alejek i chodników. Uważa, że należałoby wraz ze spółdzielnią mieszkaniową wyremontować chodniki zarówno na terenach spółdzielni jak i na terenach miejskich.

Naczelnik Watycha stwierdził, że kwestia remontów również nie jest kompetencją planu miejscowego. Jest to kwestia zależna od finansów gminy.

Głos zabrał Pan P.P. reprezentujący Nowotarską Spółdzielnię Mieszkaniową, poprosił o rozważenie możliwości partycypacji w kosztach realizacji przebudowy chodnika przed pawilonem na al. Kopernika 12 znajdującym się na terenie Spółdzielni, bo to tam jest główny ciąg komunikacyjny, z którego korzystają mieszkańcy. Uważa, że utrzymywanie dwóch chodników równoległych blisko siebie jest zbędne.

Naczelnik Watycha stwierdził, że kwestie finansowania remontów również nie są przedmiotem zmiany planu.

Burmistrz wyjaśnił, że nie można miejskiego ciągu pieszego zlikwidować, bo jest to ciąg uczęszczany i stanowi dojazd do nieruchomości. Ponadto mieszkańcy chcą jego remontu. Na ten moment nie ma w budżecie pieniędzy na ten cel więc tym bardziej partycypacja w kosztach przebudowy chodnika należącego do Spółdzielni nie wchodzi w grę.

Na tym dyskusję zakończono.

III. Ustalenia z dyskusji:

 • uwagi do projektu zmiany planu należy składać na piśmie w wyznaczonym terminie,
 • skwer przy al. Kopernika zgodnie ze złożonymi uwagami w dużej części został wskazany w planie pod tereny zieleni urządzonej,
 • projekt zmiany planu nie wprowadza zmian do przeznaczenia terenu 6UP – usługi publiczne, które w stosunku do obowiązującego planu zostało znacznie zawężone,

 

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:

 1. dla Burmistrza Miasta Nowy Targ
 2. do dokumentacji planistycznej
 3. do wglądu publicznego.

 

Protokół zawiera 3 strony.
Nowy Targ, dnia 25.05.2023 r.

 

mgr Magdalena Czyszczoń

 

z up. Burmistrza Miasta
mgr inż. Wojciech Watycha
Naczelnik Wydziału

Aktualizacja: 25-05-2023r.
Oglądane: 84 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE