RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 105

Burmistrz Miasta Nowy Targ ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Nowy Targ - Stanowisko urzędnicze w Wydziale Administracji i Kadr

AiK.210.2.2023.VII

Nowy Targ, 2023-01-24

  1. Stanowisko pracy:

Stanowisko urzędnicze w Wydziale Administracji i Kadr

  1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:

1) wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530), w tym:

a) obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia;

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

2) Wykształcenie wyższe I lub II stopnia, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym w zakresie dziennikarstwa, komunikacji społecznej lub filologii polskiej;

3) Minimum roczne doświadczenie zawodowe;

4) prawo jazdy kategorii B.

  1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1) znajomość aktualnych przepisów prawa materialnego, regulujących zakres tematyczny stanowiska, a w szczególności:

a) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

b) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

c) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

d) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

e) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

f) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

g) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

h) Statutu Miasta Nowy Targ,

i) Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Nowy Targ,

j) inne przepisy dotyczących spraw objętych zakresem czynności.

2) umiejętność pracy nad kilkoma projektami jednocześnie pod presją czasu,

3) dobra organizacja pracy oraz samodzielność realizacji projektów,

4) umiejętność pracy w zespole,

5) umiejętność obsługi sprzętu fotograficznego, robienia zdjęć oraz ich obróbki.

6) znajomość tematyki social media oraz narzędzi do monitoringu działań w tym obszarze,

7) umiejętność tworzenia newsletteru oraz obsługi stron www,

8) umiejętność analitycznego myślenia i szybkiego podejmowania decyzji.

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Przygotowywanie komunikatów i informacji prasowych o treści uzgodnionej merytorycznie z komórką organizacyjną odpowiedzialną za dany temat.

2) Zbieranie i opracowywanie informacji źródłowych dla potrzeb procesu komunikacji społecznej.

3) Opracowywanie, redagowanie treści do materiałów informacyjnych, promocyjnych i komunikatów, szczególnie do wydawnictw i publikacji, w tym do czasopism kierowanych do mieszkańców.

4) Aktywne, systematyczne pozyskiwanie informacji istotnych dla miasta od poszczególnych komórek organizacyjnych, jednostek organizacyjnych urzędu oraz innych instytucji działających na terenie miasta Nowy Targ.

5) Reagowanie na negatywne i niezgodne z prawdą informacje dotyczące miasta i urzędu w tym opracowanie sprostowań, wyjaśnień i komunikatów.

6) Kontakt z prasą, telewizją i radiem; udzielanie odpowiedzi na pytania dziennikarzy

7) Udzielanie wypowiedzi dla mediów.

8) Organizacja konferencji prasowych ze szczególną dbałością o poziom techniczny, wizerunkowy i jakość merytoryczną materiałów informacyjnych i promocyjnych.

9) Organizacja i udział w nagraniach radiowych i telewizyjnych.

10) Terminowe i rzetelne zamieszczanie płatnych kolumn, ogłoszeń i komunikatów.

11) Koordynacja wykorzystywania powierzchni i kanałów informacyjnych UM.

12) Przygotowywanie i redagowanie płatnych stron Miasta w prasie lokalnej.

13) Monitorowanie, przegląd bieżący mediów pod kątem informacji istotnych dla miasta, szybka reakcja na zamieszczane treści.

14) Obsługa fotograficzna wydarzeń oraz prowadzenie bazy fotograficznej i filmowej urzędu miasta.

15) Prowadzenie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

16) Zamieszczanie materiałów w mediach społecznościowych.

17) Współpraca z Wydziałem Kultury, Sportu i Promocji oraz Wydziałem Funduszy Pomocowych i Inwestycji w trakcie realizacji zadań związanych z promocją Miasta.

18) Informowanie mieszkańców o pracy i zamierzeniach samorządu.

19) Cykliczne spotkania koordynacyjne z innymi komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami organizacyjnymi miasta w celu ustalenia kierunków i synergicznego realizowania polityki promocji Miasta.

20) Przygotowywanie i konsultacja materiałów promocyjnych, akcji, kampanii promocyjnych itp.

21) Współpraca przy organizacji imprez rekreacyjno-sportowych.

Wykonywanie innych zadań zleconych przez Sekretarza.

  1. Warunki pracy:

1) wymiar czasu pracy - pełny etat,

2) praca na terenie budynku Urzędu Miasta oraz na terenie Miasta Nowy Targ,

3) budynek Urzędu Miasta nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,

4) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta w Nowym Targu;

5) pierwsza umowa na stanowisku zostanie zawarta na czas określony.

  1. Wymagane dokumenty:

1)  list motywacyjny*,

2) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej działalności zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt*,

3) oświadczenie potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego,

4) oświadczenie potwierdzające posiadanie prawa jazdy kat. B;

5) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

6) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające aktualne zatrudnienie),

7) dokumenty (ich kopie) potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,

8) kwestionariusz osobowy - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ,

9) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

10) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub karno­skarbowe,

11) zaświadczenie o niekaralności lub oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych miejscach pracy i nauki w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez kandydata nieposzlakowanej opinii dla potrzeb procesu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Administracji i Kadr, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 21 lipca 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530),

13) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

* wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz następującą klauzulą:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. ”

  1. Informacja nt. zatrudniania osób niepełnosprawnych.

W grudniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Nowy Targ, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%. Kandydat, który zamierza skorzystać z prawa pierwszeństwa w zatrudnianiu niepełnosprawnych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  1. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 6 lutego 2023 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Administracji i Kadr”, osobiście w Urzędzie Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, Sekretariat Burmistrza pok. nr 101, bądź za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34- 400 Nowy Targ. Dokumenty, które wpłyną do tut. Urzędu po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane.

Niewybrani kandydaci mogą w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż do czasu zniszczenia dokumentów, odebrać swoje oferty składając stosowne oświadczenie. Dokumentów nieodebranych nie odsyła się.

W przypadku zatrudnienia po przeprowadzonym naborze na stanowisku urzędniczym dane osobowe kandydata zostaną włączone do dokumentacji pracowniczej i będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67), o ile przepisy szczególne nie określają innego terminu przechowywania.

  1. Informacje dodatkowe.

1) Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Miasta Nowy Targ powoła Zespół ds. rekrutacji.

2) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap - ocena merytoryczna złożonych dokumentów bez udziału kandydatów; II etap - rozmowa kwalifikacyjna.

3) O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu kwalifikacji kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni alternatywnie: drogą elektroniczną, telefonicznie lub listownie, co najmniej na 3 dni przed terminem. Osoby, których oferty nie spełnią ustalonych wymagań formalnych, zostaną poinformowane o tym fakcie w tym samym trybie.

4) W toku postępowania konkursowego Zespół ds. rekrutacji wyłoni nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawi Burmistrzowi Miasta, który podejmie decyzję o wyborze.

5) Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

6) Wyniki naboru na ww. stanowisko zostaną upowszechnione w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowy Targ.

  1. Klauzula informacyjna.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Nowy Targ

1) Adres: Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, nr tek: 18 261 12 00

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@um.nowytarg.pl

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwego przeprowadzenia procedury związanej z realizacją procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu.

5) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji przez Urząd Miasta Nowy Targ jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

6) Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest warunkiem dopuszczenia w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Aktualizacja: 24-01-2023r.
Oglądane: 794 razy

Ta wiadomość bedzie wyświetlana do dnia 06-02-2023r.

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE