RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 132

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska)

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.), w dniu 17 stycznia 2023 r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska).

 

Obecni na posiedzeniu:

 • mgr Grzegorz Watycha – Burmistrz Miasta Nowy Targ

 • mgr inż. Wojciech Watycha – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Urbanistyki

 • mgr inż. Justyna Maśko – Osiadacz – autorka planu

 • mgr Magdalena Czyszczoń – Inspektor w Wydziale Rozwoju i Urbanistyki

 • zainteresowani mieszkańcy

 

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

 

Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha otworzył dyskusję, powitał zebranych i przekazał głos Naczelnikowi Wojciechowi Watysze.

Naczelnik Watycha poinformował, że jest to trzecia dyskusja nad projektem zmiany planu. Ponowne wyłożenie wynika z uwzględnienia przez Burmistrza części uwag złożonych do drugiego wyłożenia. Przypomniał, że na dyskusji nie zapadają żadne decyzje. Każdy kto kwestionuje zapisy planu ma prawo złożyć stosowną uwagę w terminie do dnia 3 lutego 2023 r. Przypomniał również, że wyłożenie projektu zmiany planu potrwa do 20 stycznia 2023 r. Dalsza procedura zmiany planu zależna będzie od złożonych uwagi i ich rozstrzygnięcia. Naczelnik poinformował, że zgodnie z procedurą z dyskusji sporządzany jest protokół, w związku z czym przed zabraniem głosu należy się przedstawić i wypowiadać do mikrofonu.

Pani Justyna Maśko-Osiadacz omówiła zmiany jakie zostały do projektu wprowadzone po drugim wyłożeniu. Zmiany dotyczą terenu usługowego 4U w zakresie zniesienia ograniczenia kubatury budynków oraz terenu 3KDD, gdzie poszerzono linie rozgraniczające drogi włączając w jej granice istniejące miejsca postojowe. Ponadto dokonano korekty symbolu terenu, gdzie droga krajowa przecina tereny kolejowe. Obecnie są to tylko tereny kolejowe.

 

II. Głos w dyskusji zabrali:

Głos zabrała Pani, która się nie przedstawiła, stwierdziła, że z os. Polana Szaflarska jest za mało dróg wyjazdowych. Dodała, że jest tam za dużo samochodów a za mało miejsc do parkowania. Samochody są parkowane wszędzie gdzie jest jakieś skrawek terenu. Powstają kolejne bloki a miejsc postojowych nie przybywa. Uważa, że istniejąca zieleń i nasadzenia są tam niepotrzebnie i niefunkcjonalne, tereny są niezagospodarowane i zabałaganione. Komunikacja powinna być tam usprawniona.

Naczelnik Watycha wyjaśnił, że za porządek wokół bloków odpowiadają właściciele czyli w tym przypadku wspólnoty mieszkaniowe. Dodał, że plan miejscowy pokazuje szereg dróg, które po zrealizowaniu problem komunikacyjny powinny rozwiązać. Problem jest duży bo bloki powstają jeden po drugim, a zagospodarowanie terenu realizowane jest w następnej kolejności. Naczelnik wyraził nadzieję, że budowana właśnie ul. Sikorskiego pomoże rozwiązać choć w części ten problem w niedalekiej przyszłości. Wyjaśnił, że plan miejscowy nie jest w stanie wszystkich rzeczy regulować i to jak będzie to osiedle wyglądało w przyszłości zależy od właścicieli i deweloperów, w tym ich podejścia do rozsądnego wykorzystania dopuszczonych w planie wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenów.

Naczelnik wyjaśnił, że brak połączenia istniejących dróg na os. Polana Szaflarska z ul. Podtatrzańską wynika z faktu, że pomiędzy tymi drogami są jeszcze tereny prywatne bądź spółdzielni mieszkaniowej.

Pani Maśko-Osiadacz dodała, że w zmianie planu zwiększono wskaźnik miejsc postojowych dla tych terenów zgodnie z uwagami mieszkańców.

Głos zabrał Pan, który się nie przedstawił zwracając uwagę na budownictwo bloków na os. Polana Szaflarska. Stwierdził, że jest tam strasznie ciasno, nie ma przepływu powietrza. Uważa, że te bloki powstały na granicy prawa budowlanego lub przekraczają przepisy.

Naczelnik wyjaśnił, że każdy z tych bloków musiał uzyskać pozwolenie na budowę i w dalszej kolejności pozwolenie na użytkowanie więc nie jest możliwe, aby były niezgodne z przepisami prawa. Natomiast kwestia wykorzystania maksymalnych wskaźników jakie wynikają z planu miejscowego, przepisów budowlanych jak i warunków technicznych to już jest kwestia inwestora, który chce wybudować i sprzedać jak najwięcej. Dodał, że odbiór wizualny tego osiedla w porównaniu z osiedlami Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej rzeczywiście może budzić pewne wątpliwości.

Głos zabrał Pan B.G. Zgłosił wątpliwości co do prawidłowości projektowanej drogi oznaczonej symbolem 7KDD. Uważa, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że droga ta nie będzie nigdy drogą publiczną z uwagi na to, że mogą być kłopoty z jej zrealizowaniem. Uważa również, że fragment drogi 7KDD w kierunku terenu 1US nie powinien mieć kategorii drogi publicznej tylko powinna to być droga wewnętrzna, bez wyznaczania linii zabudowy na terenach przyległych.

Pani Maśko-Osiadacz wyjaśniła, że to są ustalenia z obowiązującego planu. Nie zaszły tu żadne zmiany. Zarządca drogi krajowej uzgodnił ten projekt zmiany planu bez zastrzeżeń dla tego terenu więc nie było powodu żeby tu coś zmieniać.

Naczelnik Watycha dodał, że plan miejscowy pokazuje w tym miejscu bardzo duże obszary pod zabudowę usługową i usług sportu w związku z czym nie wyobraża sobie aby te tereny obsługiwała droga wewnętrzna.

Pan B.G. stwierdził, że rysunek planu dla tej drogi może nie uległ zmianie, ale treść planu już tak. Wcześniej w tekście planu droga ta nie była wskazana jako droga publiczna a teraz jest. Stwierdził, że droga publiczna 7KDD koliduje z pasem drogowym drogi krajowej, dla której wydano już decyzję administracyjną i może utrudniać jej realizację. Odnosząc się do terenu 1US stwierdził, że nie jest to teren pod cel publiczny w związku z czym może być obsługiwany poprzez drogę wewnętrzną.

Naczelnik Watycha wyjaśnił, że ważne jest to, iż samo uchwalenie zmiany planu nie kwalifikuje od razu tej drogi jako drogi publicznej. Plan miejscowy wyznacza tylko rezerwę terenu pod przyszłą drogę i wyznacza sposób zagospodarowania terenu. Aby droga stała się drogą publiczną trzeba spełnić szereg wymagań wynikających z przepisów odrębnych. Dodał, że tereny mogą być obsługiwane przez drogi publiczne dojazdowe lub drogi wewnętrzne. Drogi wewnętrzne można pokazać na terenach należących do gminy lub też na terenach prywatnych. Wyjaśnił dodatkowo, że aby pokazać drogę publiczną dla obsługi danego terenu nie jest wymagana zgoda właścicieli natomiast nie można pokazać drogi wewnętrznej jeżeli właściciel terenu wyrazi sprzeciw.

Pan B.G. stwierdził, że takie ustalenie planu jakie tu zaproponowano jest zgodne z władztwem planistycznym gminy i może być zrealizowane. Natomiast jeżeli tu powstanie droga wewnętrzna uruchomienie terenu 1US będzie zależało od zgody właściciela nieruchomości, po której ta droga będzie poprowadzona. Jeżeli tu powstanie droga publiczna, to żeby ją zakwalifikować do tej kategorii gmina musiała by być właścicielem tej nieruchomości. Na ten moment jeżeli droga pozostanie w takiej formie jak teraz to w znaczny sposób ograniczy możliwość zagospodarowania terenu 1US z uwagi na to, że gmina nie jest właścicielem terenów. Zwrócił ponownie uwagę na niekompatybilność zapisów planu z wydaną decyzją na przebudowę drogi krajowej.

Naczelnik Watycha wyjaśnił, że mamy świadomość tego o czym wspomniał przedmówca. Dodał, że zmiana planu została uzgodniona zarówno z Wojewodą jak i z zarządcą drogi krajowej i organy te nie zgłosiły zastrzeżeń do tej zmiany planu i wyraził nadzieję, że w przyszłości ten układ drogowy zostanie zrealizowany.

Głos ponownie zabrał Pan, który się nie przedstawił zadając pytanie co dalej będzie się działo z tymi „szkieletami” przy ul. Szaflarskiej. Zadał pytanie czy nie ma jakichś narzędzi przymusu aby skończyć realizację tych inwestycji.

Naczelnik Watycha wyjaśnił, że są to tereny prywatne, inwestorzy podjęli jakieś decyzje biznesowe rozpoczęli realizację i nagle wszystko stanęło nad czym ubolewamy bo zarówno niedokończona budowa przy ul. Szaflarskiej jak i ta przy granicy z Szaflarami są wątpliwą wizytówką miasta. Naczelnik dodał, że ani miasto ani inne organy nie mają żadnych narzędzi prawnych aby właściciela przymusić do skończenia rozpoczętej inwestycji.

Pan B.G. potwierdził słowa Pana Naczelnika Watychy.

Głos zabrał Pan Ł.S. reprezentujący inwestorów z os. Polana Szaflarska informując, że złożona zostanie uwaga w kwestii przeprojektowania drogi 18KDW oraz o uwzględnienie istniejących miejsc postojowych w pasach drogowych do bilansów terenu podobnie jak to było wnoszone we wcześniejszych uwagach. Stwierdził, że samo włączenie miejsc postojowych do terenu drogi 3KDD nic im nie daje.

Naczelnik Watycha stwierdził, że włączenie miejsc postojowych do pasa drogowego daje to, że może być więcej ogólnodostępnych miejsc postojowych w terenach, gdzie jest ich zdecydowanie za mało o co postulowali mieszkańcy.

Pani Maśko-Osiadacz dodała, że nie ma możliwości zapisania w planie, że kilka konkretnych miejsc postojowych wlicza się do bilansu terenu MW, a pozostałe są ogólnodostępne. Natomiast zrobienie ogólnego zapisu powodowałoby nadużycia i przerzucenie tak naprawdę na miasto obowiązku zapewnienia miejsc postojowych.

Pan Ł.S. zaproponował żeby wyznaczyć te miejsca jako parking osobnym symbolem.

Pani Maśko-Osiadacz wyjaśniła, że to są tereny w części prywatne i jeśli już, to właściciel powinien wskazać gdzie parking ma być zrealizowany i wtedy można go osobnym symbolem wyznaczyć.

Pani, która wcześniej zabierała głos zwracając się do Pana Ł.S. wyraziła swoje niezadowolenie z powodu braku miejsc postojowych jak i z całego zagospodarowania tych terenów. Uważa, że bloki są zbyt blisko siebie, brakuje przestrzeni i zieleni. Inwestor nie liczy się z ludźmi, którzy tam mieszkają. Uważa takie działania za niedopuszczalne. Stwierdziła, że z inwestorem nie da się rozmawiać. Nikt nic nie może wszyscy rozkładają ręce, a tam powstają kolejne bloki.

Naczelnik Watycha wyraził nadzieję, że zmiana planu choć częściowo pomoże rozwiązać te problemy ale zaznaczył, że jest tam jeszcze spory teren przeznaczony pod zabudowę wielorodzinną i w przyszłości tych bloków może być jeszcze więcej.

Pani, która wcześniej zabierała głos zapytała o lokalizację wiaduktu i drogi w stronę lotniska.

Naczelnik Watycha omówił przebieg obecnie realizowanej drogi krajowej nr 47 jak i projektowanego odcinka drogi krajowej nr 49 od ul. Szaflarskiej w kierunku lotniska i dalej na Jurgów. Zaznaczył, że nie ma tu jeszcze ostatecznie wybranego wariantu i informacje jakie urząd posiada są orientacyjne. W planie została pokazana rezerwa terenu pod tą drogę.

Pan Ł.S. stwierdził, że ta droga zasłoni widok zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej.

Naczelnik Watycha stwierdził, że droga ta planowana była już lata temu zanim zaplanowano tam tereny pod zabudowę wielorodzinną więc deweloperzy o niej doskonale wiedzieli, a kolejne nowoprojektowane budynki wielorodzinne już ingerują w kwestie widokowe dla istniejących budynków.

 

Z uwagi na brak dalszych pytań Naczelnik Watycha zakończył dyskusję.

 

III. Ustalenia z dyskusji:

 1. za zagospodarowanie terenu, miejsca parkingowe i lokalizację bloków w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej odpowiadają właściciele terenów i deweloperzy,

 2. plan miejscowy wyznacza tylko rezerwy terenów pod drogi publiczne. Aby droga faktycznie stała się drogą publiczną trzeba spełnić szereg dodatkowych wymagań wynikających z przepisów odrębnych,

 3. urząd dąży do poszerzania dróg a nie ich zawężania i do realizowania jak największej ilości miejsc postojowych.

 

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:

 1. dla Burmistrza Miasta Nowy Targ

 2. do dokumentacji planistycznej

 3. do wglądu publicznego.

 

 

Protokół zawiera 4 strony.

Nowy Targ, dnia 18.01.2023 r.

 

mgr Magdalena Czyszczoń
(podpis osoby sporządzającej protokół)

 

z up. Burmistrza Miasta
mgr inż. Wojciech Watycha
Naczelnik Wydziału

Aktualizacja: 19-01-2023r.
Oglądane: 102 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE