RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 75

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko bibliotekarza

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu; Ul. Kolejowa 23, 34-400 Nowy Targ ogłasza nabór na stanowisko – bibliotekarza

Data publikacji ogłoszenia: 22.09.2021r

Warunki zatrudnienia:

 1. Wymiar czasu pracy: 2 etaty
 2. Miejsce wykonywania pracy: Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu
 3. Rodzaj umowy: umowa na czas określony

Oferujemy:

 1. Ciekawe środowisko pracy
 2. Możliwość rozwoju osobistego
 3. Szkolenia

Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Obsługa użytkowników biblioteki, udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz udzielanie informacji bibliotecznych.
 2. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.
 3. Organizowanie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu książki i czytelnictwa.
 4. Współpraca z lokalnymi instytucjami.
 5. Współorganizacja imprez kulturalnych aktywizujących środowisko lokalne.
 6. Obsługa strony internetowej, mediów społecznościowych.
 7. Dbałość o stan powierzonego mienia.

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe bibliotekarskie lub wyższe humanistyczne
 2. znajomość literatury polskiej i światowej
 3. dobra znajomość obsługi komputera
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność
 6. obywatelstwo polskie
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku

Wymagania dodatkowe:

 1. wysoka kultura osobista
 2. komunikatywność
 3. umiejętność pracy w zespole
 4. gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
 5. obsługa mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube) oraz programów graficznych
 6. kreatywność i zaangażowanie w rozwój biblioteki
 7. dokładność i rzetelność w wypełnianiu powierzonych zadań
 8. mile widziana znajomość programów bibliotecznych

Warunki pracy:

 • - praca biurowa
 • - kontakt z czytelnikiem
 • - praca przy komputerze
 • - budynek biblioteki nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim

Wymagane dokumenty: 

 • list motywacyjny,
 • CV z podaniem danych umożliwiających kontakt telefoniczny
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne poprzednie zatrudnienie
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Informacja o terminie i miejscu składania dokumentów

 • Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do12 października 2021 roku, dogodz.10.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, 34-400 Nowy Targ, ul. Kolejowa 23 w Czytelni II piętro (Budynek PZU).
 • Decyduje data faktycznego wpływu do siedziby Biblioteki.
 • Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko bibliotekarza".
 • Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Nie ma możliwości składania naboru drogą elektroniczną.
 • Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez Komisję powołaną do rozstrzygnięcia naboru na stanowisko bibliotekarza MBP.
 • Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 18264 63 72

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej www.mbp.nowytarg.pl w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie Urzędu Miasta www.nowytarg.pl .

Klauzula dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art. 13 RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ, tel. 18264-63-72
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Wiesławem Kowalskim pod adresem: email: inspektor@cbi24.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu
mgr Danuta Wojdyła

Aktualizacja: 23-09-2021r.
Oglądane: 308 razy

Ta wiadomość bedzie wyświetlana do dnia 12-10-2021r.

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE