X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 58

Burmistrz Miasta Nowy Targ ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu - przedłużenie terminu składania ofert.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.78.2021
Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 15 czerwca 2021 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Burmistrz Miasta Nowy Targ ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu.

 

 

Wymiar czasu pracy – pełny etat.

Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony - 4 lata.

Miejsce wykonywania pracy: Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu, a także jej Filie oraz teren Miasta Nowy Targ lub inne miejsca, w których organizowane będą różne formy działalności kulturalnej.

 1. Wymagania kwalifikacyjne i sposób ich udokumentowania
  1. Do konkursu przystąpić może osoba, która spełnia niezbędne wymagania, tj.:
   • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   • posiada wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane wykształcenie o kierunku artystycznym, menadżerskim, z zakresu zarządzania kulturą, bibliotekoznawstwa, obszaru nauk humanistycznych, społecznych lub sztuki;
   • posiada co najmniej 5 letni staż pracy (uwzględnia się własną działalność gospodarczą, wykonywanie działalności na podstawie umów cywilno-prawnych lub kontraktów menadżerskich) lub posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
   • posiada biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
   • posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
   • przedstawi autorski program działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu na najbliższe cztery lata, z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.68.2021 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu oraz określenia Regulaminu Konkursu;
   • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
   • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub karnoskarbowe;
   • nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 289);
   • posiada nieposzlakowaną opinię
  2. Wymagania dodatkowe:
   • znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności bibliotek publicznych oraz obowiązujących zasad ekonomiczno-księgowych;
   • znajomość przepisów prawnych: ustawy o bibliotekach, ustawy o organizowaniu
    i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks pracy, ustawy o samorządzie gminnym;
   • udokumentowane doświadczenie w obszarze kultury związane z zarządzaniem zespołem lub projektami, studia podyplomowe, stopnie naukowe, szkolenia, kursy, certyfikaty itp.;
   • wiedza i doświadczenie z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej;
   • predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem;
   • kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista;
   • predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną;
   • prawo jazdy kat. B.
  3. Sposób udokumentowania wymagań kwalifikacyjnych.

   Oferty kandydatów powinny zawierać:

   1. pisemny wniosek o przystąpienie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu;
   2. zaparafowany wzór umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu wraz z programem działania Instytucji kultury, stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.68.2021 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu oraz określenia Regulaminu Konkursu;
   3. pisemny, autorski program działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu na najbliższe cztery lata, z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji według wzoru znajdującego się w załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.68.2021 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu oraz określenia Regulaminu Konkursu (w wersji papierowej i elektronicznej);
   4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
   5. życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
   6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.);
   7. kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;
   8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku objętym konkursem;
   9. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
   10. oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karnoskarbowe;
   11. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 289);
   12. kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, określonego w przepisach o służbie cywilnej (dotyczy osób niebędących obywatelami polskimi);
   13. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. 14) ewentualnie inne dokumenty potwierdzające wymagania dodatkowe określone powyżej;
   14. ewentualnie inne dokumenty potwierdzające wymagania dodatkowe określone powyżej;
   15. adres do korespondencji, w tym elektronicznej oraz numer telefonu.
 2. Termin i miejsce złożenia wniosku o przystąpienie do konkursu oraz wymaganych dokumentów.

  Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 9 lipca 2021r. do godz. 15.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu” i adnotacją „nie otwierać”, osobiście w Urzędzie Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, Sekretariat Burmistrza pok. nr 101, bądź za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ. Dokumenty, które wpłyną do tut. Urzędu po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane (dla dokumentów nadanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Nowy Targ). Dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, natomiast kserokopie dokumentów poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Brak podpisu pod sporządzonym dokumentem lub uchybienie w postaci złożenia niepoświadczonych za zgodność z oryginałem wymaganych dokumentów nie eliminuje kandydata z dalszego postępowania, pod warunkiem uzupełnienia podpisu na dokumencie lub okazania Komisji oryginałów dokumentów przed drugim etapem postępowania.

 3. Informacje dodatkowe:

  1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Miasta Nowy Targ powoła Komisję Konkursową;
  2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów; II etap - rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata;
  3. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  4. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków – w ciągu 7 dniu po upływie terminu składania wniosków, przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego - w ciągu 14 dni po upływie terminu składania wniosków;
  5. Informacje o Konkursie można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta w Nowym Targu, w godzinach pracy jednostki, po uzgodnieniu telefonicznym z Naczelnikiem Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Panią Katarzyną Put, pokój nr 207, tel. (18) 261-12-36; (18) 261-12-32;
  6. Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest komplet dokumentów źródłowych niezbędnych do opracowania przez Kandydatów „Autorskiego programu działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu na najbliższe cztery lata”:
  7. Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny;
  8. Informacja o wyniku Konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu i Urzędu Miasta Nowy Targ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowy Targ.
 4. Klauzula informacyjna.

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Nowy Targ

  1. Adres: Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, nr tel.: 18 261 12 00
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
   z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@um.nowytarg.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwego przeprowadzenia procedury związanej z realizacją procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu. 
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji przez Urząd Miasta Nowy Targ jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz ustawa
   z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także –
   w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Podanie danych osobowych jest warunkiem dopuszczenia w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

  Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych.

 

Aktualizacja: 16-06-2021r.
Oglądane: 305 razy

Ta wiadomość bedzie wyświetlana do dnia 09-07-2021r.

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE