X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 77

Zażalenie na Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa
  Nowy Targ,dn. 05.05.2005r.
BURMISTRZ MIASTA
NOWY TARG
woj.małopolskie
 
  Prokurator Okręgowy
Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 56a
33-300 Nowy Sączu
za pośrednictwem
Prokuratora Rejonowego
w Zakopanem
ul. Gimnazjalna 13
34-500 Zakopane
Ds 964/05  
Zażalenie

 Na podstawie art. 306§ 1 kpk wnoszę zażalenie na Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa z dnia 14 kwietnia 2005r. Sygn. Akt Ds 964/05 w sprawie zanieczyszczenia rzeki Biały Dunajec wraz z ujęciem wody dla miasta Nowego Targu w Szaflarach poprzez wprowadzenie w lutym i marcu 2004r. przez mieszkańców miejscowości położonych poniżej oczyszczalni "Łęgi" i "Spyrkówka" do zlewiska tej rzeki zanieczyszczeń w ilości lub postaci mogącej zagrażać zdrowiu lub życiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach.

Na podstawie art. 438 pkt 3 kpk postanowieniu temu zarzucam błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę decyzji procesowej wyrażający się w mylnym przyjęciu, że nie ma danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Wnoszę o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie
1. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Zakopanem Postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2005r. Sygn. Akt Ds 964/05 odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie zanieczyszczenia rzeki Biały Dunajec wraz z ujęciem wody dla miasta Nowego Targu w Szaflarach poprzez wprowadzenie w lutym i marcu 2004r. przez mieszkańców miejscowości położonych poniżej oczyszczalni "Łęgi" i "Spyrkówka" do zlewiska tej rzeki zanieczyszczeń w ilości lub postaci mogącej zagrażać zdrowiu lub życiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach.
2.  W uzasadnieniu podkreślił, że materiały w sprawie powyżej opisanej wpłynęły z Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu wyłączone ze sprawy do Sygn. Akt V Ds 53/04/Sp, w której zwrócono się do biegłej sądowej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony powierzchni ziemi celem wydania stosownej opinii dotyczącej między innymi wartości monitoringu termowizyjnego. Opinia ta nie dotyczy monitoringu z lutego i marca 2004r. a z marca 2003r, ale w tym zakresie uwagi biegłej mają uniwersalne znaczenie. Jednakże stwierdził, że wskazane przez biegłą okoliczności nie dają jakichkolwiek możliwości ustalenia, czy ujawnione w lutym i marcu 2004r. zanieczyszczenia Potoku Biały Dunajec podczas lotu śmigłowcem, a zarejestrowane kamerą termowizyjną mogły by być takiej ilości i jakości, że ich spuszczenie do potoku wyczerpywałoby znamiona występku z art. 182 § 1 kk. Podkreślił, że ujawniono wiele punktów zanieczyszczeń położonych nawet kilkanaście kilometrów od siebie, a wobec niemożności stwierdzenia ich składu mogły to być również zanieczyszczenia naniesione przez wodę jak i nie spowodowane celowym ludzkim działaniem. Wreszcie uznał, że nie można stwierdzić, czy zanieczyszczenia te były w ilości lub postaci mogącej zagrażać zdrowiu lub życiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach.

3.  Z tym stanowiskiem prokuratora nie można się zgodzić w świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego albowiem:

1/ w postępowaniu nie wyczerpano wszelkich możliwości dowodowych. Powołanie się przez Prokuratora na opinię biegłej sądowej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony powierzchni ziemi wskazuje na pobieżne zapoznanie się z aktami sprawy, w tym Sygn.akt V Ds 53/04/S i nie wykorzystanie w pełni materiałów dowodowych. Prokurator wprawdzie podkreśla, że badanie kamerą termowizyjną służy do orientacyjnego określenia miejsca wprowadzenia zanieczyszczeń, a dopiero na podstawie poboru prób zanieczyszczeń i po wykonaniu analiz fizyko-chemicznych można określić jakie zanieczyszczenia i w jakiej ilości zostały wprowadzone do cieku powierzchniowego. Podkreśla, że czynności wykonane kamerą służą jako materiał wstępny dla podjęcia dalszych czynności, jednak w postępowaniu nie podjął tych czynności, aby w pełni wykorzystać przeprowadzone badania kamerą, skądinąd kosztowne i za środki publiczne. Przeprowadzenie dalszych czynności mogłoby doprowadzić do ustalenia sprawców. Podjęcie dalszych czynności było konieczne i uzasadnione, albowiem przeprowadzone wielokrotnie badania - 19 marca 2003r., 13 lutego i 5 marca 2004r. ujawniły szereg miejsc podejrzanych o nielegalne zanieczyszczenie potoku Biały Dunajec.

2I nie wykorzystał również dowodów zebranych w toku postępowań administracyjnych, które zostały wszczęte przez wójtów ościennych gmin, po ujawnieniu zanieczyszczeń Potoku Biały Dunajec.

3/ podnosi, że w protokole z posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu reagowania Kryzysowego z dnia 7 kwietnia 2004r. w dwóch gminach leżących powyżej ujęcia wody w Szaflarach tj. Gminie Poronin i Gminie Biały Dunajec tylko ok. 30% ludności korzysta z kanalizacji, a reszta ludności odprowadza ścieki nieoczyszczone do wód lub ziemi, obszarowo, co powoduje zanieczyszczenie bakteriologiczne cieków wodnych, jednak nie uznał za stosowne przeanalizowanie tego faktu i zbadanie czy zanieczyszczenia te mogły być takiej ilości i jakości, że ich spuszczanie do potoku Biały Dunajec wyczerpywałoby znamiona występku z art. 182 § 1 kk. Zdaniem skarżącego decyzja procesowa Prokuratora jest przedwczesna, Prokurator nie mógł jej podjąć nie wykorzystując wszelkich materiałów dowodowych w powiązaniu z toczącymi się postępowaniami- w tym także z zawiadomienia Prokuratury Rejonowej w Zakopanem w lutym 2005r., Sygn. Akt Ds 648/05. Zanieczyszczenie Potoku Biały Dunajec wraz z ujęciem wody dla miasta Nowego Targu w Szaflarach od roku 2003r. jest zdarzeniem dziejącym się ciągle, wszystko wskazuje na to, że jest to celowe działanie, w tym także mieszkańców okolicznych miejscowości poprzez wprowadzanie ścieków z własnych gospodarstw do zlewiska Białego Dunajca. Podkreślam, że postępowania dotyczą tych samych miejsc, tego samego rodzaju działań i istnieje między nimi ścisły związek.

Zdaniem skarżącego, opartym na doktrynie, brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa oznacza brak dowodów, że popełniono przestępstwo w ogóle, jak również brak dowodów winy. Tymczasem Prokurator nie wykorzystał środków dowodowych, którymi dysponował, wręcz je zignorował. Prawidłowo zebrany i przeanalizowany materiał dowodowy niewątpliwie pozwoliłby na ustalenie sprawców zanieczyszczenia wód Potoku Białego Dunajca i uprawdopodobnienie ich winy a w konsekwencji sporządzenie aktu oskarżenia.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem skarżącego, nie można przyjąć, że brak jest uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.

 

BURMISTRZ

mgr inż. Marek Fryźlewicz

Aktualizacja: 10-05-2005r.
Oglądane: 17738 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE