RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 54

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Miasta Nowy Targ

Nowy Targ, dnia: 28.01.2021r.

 

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXV/214/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Miasta Nowy Targ, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Miasta Nowy Targ,

w dniach od 4 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. 231, w godz.: pon. od 7:30 –16:00, wt. - pt. od 7:30-13:00.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją osobiście w siedzibie Urzędu, po uprzednim umówieniu się i z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.nowytarg.pl

Do ww. projektu uchwały można zgłaszać uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2021 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu zamieszkania lub siedziby oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.nowytarg.pl oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP. W przypadku poczty elektronicznej – uwagi należy kierować na adres: reklamy@um.nowytarg.pl


Uwagi w formie papierowej należy wnieść:

 • osobiście w Urzędzie Miasta Nowy Targ w Biurze Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców, ul. Krzywa 1 (Dziennik Podawczy - pok. 1),

 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, Wydział Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ,


UWAGA: Liczy się data wpływu uwagi do tut. Urzędu, a uwagi niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpatrzenia.

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ

mgr Grzegorz Watycha

 

Do pobrania:

 1. Projekt zmiany uchwały reklamowej - tekst uchwały (Plik pdf 97,4 KB)

 2. Załącznik Nr 1 - rysunki do projektu zmiany uchwały (Plik pdf 15,6 MB)

 3. Uzasadnienie do zmiany uchwały reklamowej (Plik pdf 47,2 KB)

 4. Zmiana uchwały reklamowej - tekst ujednolicony uchwały (Plik pdf 102 KB)

 5. Wzór dokumentu - uwagi do projektu uchwały (Plik pdf 49,9 KB)

 6. Wzór dokumentu - uwagi do projektu uchwały (Plik docx 6 KB)

 7. Wzór dokumentu - uwagi do projektu uchwały (Plik odt 14 KB)

 

Klauzula informacyjna:

 1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie/Obwieszczenie.
 2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta Nowy Targ z siedzibą ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
 5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz § 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@um.nowytarg.pl

 

 
 

Aktualizacja: 28-01-2021r.
Oglądane: 570 razy

Ta wiadomość bedzie wyświetlana do dnia 12-03-2021r.

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE