X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 90

Odpowiedź Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
WI.0715-20/05 Kraków, dnia 14.03.2005r.
 

Pan Marek Fryźlewicz
Burmistrz Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.03.2005 znak: Or KB.0114-46/05 informuję, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kaikowie podjął wszystkie zgodne prawem działania zmierzające do wyeliminowania zagrożeń i potencjalnych sprawców zanieczyszczeń wód w zlewni Białego Dunajca. W związku z tym zostały skontrolowane oczyszczalnie ścieków w Murzasichlu i Kośnych Hamrach a w chwili obecnej trwa kontrola oczyszczalni i systemu kanalizacyjnego w Zakopanem. Kontrola oczyszczalni w Kośnych Hamrach wykazała rażące niedociągnięcia w obsłudze oczyszczalni, których skutkiem było wprowadzanie do odbiornika ścieków praktycznie nie oczyszczonych. W związku z tym zostało złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Zakopanem. Kontrole te wykazały również, że oczyszczalnia w Kośnych Hamrach pracowała pod zwiększonym obciążeniem hydraulicznym, co również było jednym z powodów nieprawidłowej jej pracy.
Oczyszczalnia w Zakopanem pracowała w tym okresie z wykorzystaniem 90% swoich możliwości hydraulicznych i wystąpiły tam zakłócenia procesów usuwania biogenów, co powodowało podwyższone ich wartości w ściekach na wylocie do odbiornika. Analizy z oczyszczalni „Łęgi" w Zakopanem z dnia 21.02. br. wykazały podwyższone wartości azotu amonowego (15,6 mg NNH4/l) - parametr ten nie występuje w pozwoleniu wodnoprawnym, jednak jest dobrym wskaźnikiem określającym parametry redukcji biogenów i jest badany na obu zakopiańskich oczyszczalniach. Inne wskaźniki jak ChZT, azot ogólny, zawiesina nie wykazywały ponadnormatywnych wartości. Kontroia wykazała również, że od sierpnia 2004r. nie był włączany przelew awaryjny. Dokładniejsze dane dotycząca pracy oczyszczalni w Zakopanem będą znane po zakończeniu kontroli.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na zlecenie miasta Zakopane wykonuje raz na kwartał analizy próbek wody pobranych z potoków płynących przez miasto od granic z gminą Kościelisko do granic z gminą Poronni. Dane z analiz są wykorzystywane przez służby miasta do lokalizacji nielegalnych spustów bądź do określania rejonów miasta, z których następuję zwiększone zanieczyszczenie. Analizy takie były prowadzone w 2004r. i są kontynuowane w roku bieżącym. Jest to bardzo pozytywny przykład działań zmierzających do lokalizacji i następnie likwidacji niekontrolowanych źródeł zanieczyszczeń spływających do wód powierzchniowych. Z analiz tych bardzo wyraźnie widać miejsca, z których następuje zwiększona emisja zanieczyszczeń głównie dzięki wskaźnikom miano coli typu kałowego oraz azot amonowy.
W związku z zapytaniem p. Jakuba Swalarza - radnego miasta Nowego Targu należy podkreślić, że WIOŚ nie bierze udziału w procesie i nwestycyjnym w tym ustalaniu przepustowości hydraulicznych oczyszczalni. W uzgadnianiu warunków projektowych bierze udział w zależności od wielkości inwestycji Starosta bądź Wojewoda a wielkość max przepływu ustala inwestor. WIOŚ nie jest stroną żadnego z procesów inwestycyjnych dotyczących przygotowania, projektowania czy wykonawstwa infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej. Rozpoznanie potrzeb w tym zakresie i ich realizacja należy do podstawowych obowiązków organów samorządowych. Zasadniczą rolę odgrywają tu tworzone przez samorządy plany zagospodarowania przestrzennego, gdzie określić należy miejsca terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej wraz z siecią kanalizacji i oczyszczalniami ścieków. Chaos budowlany i brak zwartej zabudowy jest jednym z decydujących czynników wpływających na możliwości prawidłowego skanalizowania terenu i koszty tych prac na terenach powiatów Nowotarskiego i Tatrzańskiego w zlewni Białego Dunajca.
Jeżeli chodzi o dane i informacje wynikające z przelotów śmigłowcem i nagrań kamery termowizyjnej należy stwierdzić, że dane te powinny być głównie wykorzystywane przez właściwe terenowo Gminy do kontroli wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - zinwentaryzowane wyloty pochodzą przede wszystkim z domów prywatnych. Wszystkie dane dotyczące wylotów pochodzące z przelotów helikopterem zostały przekazane organom gmin do wiadomości i wykorzystania.
WIOŚ nie badał, ani też nie bada ustawowo zawartości w wodzie bakterii Clostridium, które zanieczyściły wodę nowotarskich wodociągów. Nie ma więc żadnych materiałów porównawczych dotyczących poprzednich lat i zmian w tym zakresie. Mimo to w latach 2003,2004 wykonaliśmy szereg badań potoku Cicha Woda i dalej Biały Dunajec (wszystkie materiały zostały przekazane do Burmistrza Miasta Nowy Targ) które wykazały, że rozkład zawartości bakterii Clostridium na całej długości potoku do ujęcia wody w Szaflarach niewiele się zmienia. Świadczy to jednoznacznie o stałym dopływie zanieczyszczeń nie tylko punktowym, ale i powierzchniowym i w związku z tym trudno jest określić jednoznacznie sprawcę tych zanieczyszczeń. Można tutaj stwierdzić, że tylko prawidłowa gospodarka wodno ściekowa na terenach gmin (kompetencja kontrolna gmin), prawidłowa eksploatacja oczyszczalni ścieków (kompetencja kontrolna WIOŚ) oraz zgodne z prawem stosowanie nawozów może doprowadzić do oczyszczenia się wód płynących. Prowadzony przez WIOŚ od wielu lat monitoring wód również wskazywał na znaczne zanieczyszczenie wód Białego Dunajca, dane te były corocznie udostępniane w wojewódzkich Raportach o stanie środowiska (raporty były przesyłane do wiadomości wszystkim gminom), tak więc nie można powiedzieć, że problem zanieczyszczenia wód pojawit się nagle.
Tylko wspólne i rzetelne działania w tym zakresie mogą pomóc w poprawie jakości środowiska.

  z poważaniem
  MAŁOPOLSKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
  mgr inż. Leszek Sebesta

Aktualizacja: 31-03-2005r.
Oglądane: 7674 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE