X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 47

OCHRONA DRZEW I KRZEWÓW NA PLACU BUDOWY

Teren budowy jest miejscem, gdzie pojawiają się liczne zagrożenia dla drzew i krzewów. Mogą to być zarówno bezpośrednie uszkodzenia jak i niekorzystne zmiany warunków siedliskowych.

 

Najczęstsze uszkodzenia

 • uszkodzenia w obrębie systemu korzeniowego (przesuszenie, przycięcia, rozerwania i zmiażdżenia korzeni , zagęszczenie podłoża w bryle korzeniowej),

 • uszkodzenia pni (kory),

 • uszkodzenia konarów i gałęzi.

 

Dlatego każde drzewo i krzew na placu budowy, które przeznaczone jest do pozostawienia musi zostać skutecznie zabezpieczone.

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2018r. poz 1614 z późn. zm) reguluje te kwestie:

Art. 87a.1. stanowi: Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.

Art. 88.1. stanowi: Wójt , burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:

 1. usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia

 2. usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości

 3. zniszczenie drzewa lub krzewu

 4. uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.

Art. 89.1. stanowi: Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 88 ust 1 pkt 1-3, ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu , o której mowa w art.. 84 ust. 1 a w przypadku , w którym usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona gdyby takiego zwolnienia nie było.

 

Niedopełnienie obowiązku właściwego zabezpieczenia drzew oraz krzewów na terenie inwestycji i spowodowanie uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia drzew i krzewów, naraża wykonawcę prac na karę pieniężną.

 

ZABEZPIECZENIE DRZEW I KRZEWÓW NA PLACU BUDOWY

 

Zabezpieczenie drzew i krzewów na placu budowy

 

 1. Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowanie pnia.

  Należy zabezpieczyć wszystkie drzewa znajdujące się na terenie inwestycji, jak i wszystkie drzewa znajdujące się poza granicami inwestycji, a narażone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiałów budowlanych.

  W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności:

  • • zabezpieczyć pnie drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 3m, określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najbliższych konarów,

  • pomiędzy deski a pień należy włożyć materiał izolacyjny w postaci mat słomianych bądź geowłókniny (minimum 2 warstwy),

  • • dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi),

  • jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią, przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu gwoździ),

  • w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy natychmiast położyć nową nawierzchnię lub przykryć glebę matami słomianymi lub wilgotną jutą,

  • • wytyczyć trasy poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego,

  • • wytyczyć miejsca składowania materiałów (poza obrębem systemu korzeniowego),

  • • podwiązać nisko osadzone gałęzie.

  Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutą bądź geowłókniną.

 2. Podlewanie.

  Podczas prowadzenia prac budowlanych a w szczególności podczas wykonywania wykopów w obrębie systemu korzeniowego drzew, należy bardzo intensywnie podlewać wszystkie drzewa znajdujące się na placu budowy przez cały okres prowadzenia robót budowlanych.

  Wymagania:

  • drzewa należy podlewać w obrębie korzeni włośnikowych a nie u podstawy pnia (korzenie włośnikowe znajdują się w obrębie rzutu korony drzewa).

  • do podlewania należy użyć przenośnych zraszaczy, deszczowni lub innych metod zapewniających intensywne i ciągłe nawadnianie terenu wokół drzew,

  •  należy na każdy centymetr obwodu drzewa zużyć 10 l wody tak by osiągnąć pełne nasycenie wodą gleby na głębokość 10cm.

 3. Ogólne zasady prowadzenia robót w zasięgu koron i 2 m od obrysu rzutu korony drzewa.

  Do obowiązków Wykonawcy należy dopilnowanie, aby w zasięgu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasięgu ich koron i w odległości 2 m od obrysu korony:

  • • nie były sytuowane place składowe i drogi dojazdowe,

  • • nie były składowane materiały budowlane,

  • nie poruszał się sprzęt mechaniczny,

  • • nie zaszły zmiany poziomu gruntu,

  • prace ziemne w obrębie korzeni nie były planowane w okresie wegetacji roślin, a szczególnie w pełni lata; prace te powinno wykonywać się w okresie spoczynku zimowego roślin tj. od listopada do marca,

  • • czasowe wykopy na instalacje prowadzone były ręcznie i w możliwie krótkim okresie czasu.

  • • zaleca się by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrębie rzutu korony wykonywane były metodą tunelową.

  W okresie pojawiającego się zagrożenia Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności minimalizujące negatywny wpływ wyżej wymienionych czynników.

 4. Zapobieganie zagęszczeniu gruntu

  Przyczyn zagęszczenia gruntu wokół drzewa jest wiele: ruch pojazdów, udeptywanie, nieprawidłowe składowanie materiałów, umacnianie nawierzchni (nawierzchnie bitumiczne czy ziemne itp.) oraz stawianie budynków tymczasowych. To prowadzi do zmniejszenia ilości tlenu glebowego z 12-20% do 1-12%. Przy tak niskim procencie tlenu w glebie, korzenie mają ograniczone lub uniemożliwione oddychanie.

  Ubijanie lub udeptywanie gleby prowadzi do zniszczenia struktury gruzełkowej a tym samym do ograniczenia wsiąkanie wody opadowej i zniszczenia życia biologicznego w glebie.

  Zalecenia:

  • nie wolno składować w obrębie drzew (w obrębie rzutu korony drzew) materiałów budowlanych, parkować maszyn i pojazdów, lokalizować budynków zaplecza budowy,

  • niedopuszczalny jest ruch maszyn i pojazdów w obrębie systemu korzeniowego drzew istniejących

 5. Zasady wykonywania prac ziemnych

  Prace ziemne to najczęściej wykopy pod fundamenty, a także w celu położenia kabli, rurociągów, krawężników itp. Przez te działanie uszkodzeniu może ulec system korzeniowy drzewa. Najbardziej narażoną częścią korzenia jest jego system włośnikowy, czyli najdrobniejsze korzenie, które pobierają wodę z gleby.

  System korzeniowy wolno rosnącego drzewa sięga do ok. 60 cm głębokości. Podczas prac budowlanych może on ulec uszkodzeniu mechanicznemu (np. przez sprzęt) co spowoduje jego redukcję, ale także może ulec przemarzaniu lub przesychaniu na skutek jego odkrycia. Zagrożenie przemarzaniem i przesuszeniem korzeni zwiększa długi okres otwarcia wykopu oraz nieprawidłowy termin prac ziemnych. Najbardziej groźne jest przeprowadzanie prac zimą (ze względu na duże zagrożenie przemarznięcia odkrytych korzeni) oraz latem ze względu na możliwość wysychania systemu korzeniowego oraz szybkiej utraty wody). Dlatego aby nie narażać drzew na tego typu uszkodzenia należy rozpocząć prace ziemne jesienią, gdy opadną liście (jest to pora idealna dla drzew) oraz ograniczyć możliwie jak najbardziej czas, w którym korzenie będą odsłonięte.

  Prace ziemne przy korzeniach powinno się wykonywać ręcznie bez używania sprzętu ciężkiego. W przeciwnym razie maszyny zniszczą korzenie, ale także warstwę wokół nich. Na skutek mechanicznego uszkodzenia dostaną się do korzeni grzyby (zwiększy się rozkład korzeni) ale także wektory różnych chorób co w efekcie może spowodować zamieranie drzewa.

  Zalecenia:

  • wykopy liniowe w obrębie systemu korzeniowego wykonywać metodą tunelową,

  • rowy poza systemem korzeniowym wykonywać krótkimi etapami,

  • instalacje układać w rowie natychmiast po jego wykopaniu a następnie rów zasypać,

  • rowy zasypywać ziemią żyzną,

  • nie dopuszcza się zasypywania rowów piaskiem,

  • prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego drzew wykonywać ręcznie.

 6. Ruch pojazdów i maszyn budowlanych.

  Na placu budowy istnieje duże natężenie ruchu pojazdów. Jest to przyczyną uszkadzania drzewa (pnia, korzeni, gałęzi) oraz ugniatania gleby (patrz wyżej). Może to spowodować zły stan drzewa a nawet redukcję drzewostanu.

  Zalecenia: nie dopuszcza się ruchu pojazdów w obrębie systemu korzeniowego drzew.

 7. 7. Obniżenie poziomu gruntu z wycięciem części korzeni.

  Obniżenie gruntu może być dokonane w takim stopniu, aby drzewo nie utraciło możliwości korzystania z wody, wystarczającego do prawidłowego funkcjonowania, przy uwzględnianiu zmniejszenia (wyniku robót ziemnych), ilość korzeni proporcjonalnego zmniejszenia masy korony. W wyniku obniżenia poziomu gruntu dopuszcza się wycięcia do 20% korzeni.

  Zalecenia:

  • roboty ziemne w strefie korzeniowej muszą być wykonane ręcznie. Roboty ziemne powinny być przeprowadzone wiosną – po rozmarznięciu gleby – w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej,

  • odsłonięte korzenie należy natychmiast zabezpieczyć przed przesychaniem, poprzez przykrycie ich ziemią, piaskiem bądź wilgotną (stale nawadnianą) tkaniną,

  • korzenie uszkodzone sprzętem zmechanizowanym (koparki) należy przyciąć ręcznie tak by zminimalizować powierzchnię powstałej rany,

  • do wycinania korzeni należy użyć narzędzi ręcznych, zdolnych do wykonania cięć z jakością bardzo dobrą,

  • miejsca cięć korzeni wyznacza granica odsłoniętego gruntu,

  • powierzchnia cięć korzeni musi być zabezpieczona wg zasad zabezpieczenia powierzchni cięć gałęzi,

  • po wycięciu przewidzianych do usunięcia korzeni należy proporcjonalnie zmniejszyć mas asymilacyjną drzewa, redukując koronę wg ogólnych zasad cięć przyrodniczych. Drzewo z wyciętą częścią korzeni oraz zredukowaną koroną powinno zachować statykę nie wymagającą dodatkowych wzmocnień (podpór, odciągów),

  • po wykonaniu zabiegu drzewo należy podlać znaczną ilością wody, i w ciągu dalszej pielęgnacji systematycznie podlewać.

 8. Pielęgnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót budowlanych.

  W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne:

  • wykonanie cięć sanitarnych korzeni (wszystkie cięcia korzeni wykonywać pod kątem prostym); przy określaniu miejsca cięcia korzenia nie należy sugerować się miejscem rozgałęzienia, lecz dokonać go tam, gdzie zaczyna się korzeń zdrowy (żywy),

  • zabezpieczenie powierzchni ran preparatem bakteriobójczym (Funaben, Dendromal)

  • na bieżąco przysypywanie glebą zabezpieczonych korzeni,

  • wskazane jest, aby przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasową ziemię zastąpić bardziej zasobną.

  W przypadku uszkodzenia gałęzi wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne:

  • usunięcie uszkodzonych gałęzi (przy cięciu gałęzi o średnicy powyżej 3 cm cięcia należy wykonywać zawsze trzyetapowo),

  • zabezpieczenie ran natychmiast po usunięciu żywej gałęzi,

  • wyrównanie powierzchni cięcia i uformowanie powierzchni rany,

  • rany o średnicach do 10 cm zasmarowuje się w całości preparatem o działaniu bakteriobójczym,

  • rany o średnicach ponad 10 cm zabezpiecza się dwuskładnikowo - krawędzie rany, tzn. miejsca, z których będzie wyrastała tkanka żywa (kalus) i drewno czynne preparatem o działaniu powierzchniowym (pierścień grubości 1,5-2 cm); pozostałą część rany wewnątrz pierścienia środkiem impregnującym.

  W przypadku powstania ubytków powierzchniowych wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne:

  • wygładzenie i uformowanie powierzchni rany,

  • uformowanie krawędzi rany (ubytku),

  • zabezpieczenie całej powierzchni rany – świeże rany zabezpiecza się jedynie przez zasmarowanie w całości preparatem o działaniu bakteriobójczym.

 

Informacja przygotowana przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Aktualizacja: 11-07-2019r.
Oglądane: 1100 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE