RSS facebook
Dziś mamy: środę
- 22 maja 2019 roku

142 dzień roku, 21 tydzień roku.
Wschód słońca: 4:48
Zachód słońca: 20:24

Imieniny obchodzą: Emil, Helena, Jan, Julia, Krzesisława, Rita, Wiesław, Wiesława, Wisława

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

eUrząd
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 203

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany MPZP NOWY TARG 25 (Kowaniec - Kokoszków) rozwiązaniami - I wyłożenie, która odbyła się w dniu 3 sierpnia 2018 r.

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (Kowaniec - Kokoszków) rozwiązaniami – I wyłożenie, która odbyła się w dniu 3 sierpnia 2018 r.

 

Protokół sporządzono w dniu 24 września 2018 r. w Urzędzie Miasta Nowy Targ przez mgr Magdalenę Czyszczoń, Inspektora w Wydziale Rozwoju i Urbanistyki tut. Urzędu Miasta.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), w dniu 3 sierpnia 2018 r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (Kowaniec - Kokoszków) rozwiązaniami.

 

Obecni na posiedzeniu:

 • mgr Grzegorz Watycha - Burmistrz Miasta Nowy Targ
 • mgr inż. Wojciech Watycha - Naczelnik Wydziału Rozwoju i Urbanistyki
 • mgr inż. arch. Maria Modzelewska - projektant
 • mgr inż. arch. Katarzyna Salabura - projektant
 • mgr Magdalena Czyszczoń - Inspektor w Wydziale Rozwoju i Urbanistyki
 • zainteresowani mieszkańcy.

 

 1. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

  • Wojciech Watycha otworzył dyskusję nad projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (Kowaniec - Kokoszków). Poinformował zebranych, że uwagi do zmiany planu można składać do 17 sierpnia 2018 r. Uwagi powinny być złożone na piśmie w wyznaczonym terminie. Poinformował zebranych, że spotkanie jest nagrywane, a z jego przebiegu zostanie sporządzony protokół. Przypomniał, ponadto że na dyskusji nie zapadają żadne decyzje.

   Głos zabrała P. Salabura – autorka zmiany planu, która omówiła wprowadzone zmiany. Wyjaśniła, że w planie uwzględniono wnioski, które były niesprzeczne ze Studium uwarunkowań. Największa zmiana dotyczy nowo wyznaczonych terenów mieszkaniowych wraz z układem komunikacyjnym w okolicach ul. Kokoszków. Wprowadzono również zmiany tekstowe w planie bez zmiany rysunku planu i dotyczą one zasad zagospodarowania w terenach głównie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ponadto zmieniono również ustalenia ogólne – zostały wprowadzone aktualne granice głównych zbiorników wód podziemnych oraz obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

  • Salabura poinformowała, że do wglądu publicznego wyłożona jest również prognoza oddziaływania na środowisko uwzględniająca wprowadzone zmiany.

 2. Głos w dyskusji zabrali:
  • Głos zabrał Pan, który się nie przedstawił. Poruszył kwestię min. pow. nowo wydzielonych działek budowlanych. Uważa, że 12 arów to za dużo.

  • Salabura wyjaśniła, że jest to uwarunkowane zapisami Studium. Są to tereny eksponowane krajobrazowo i w Studium wyznaczono tu tereny zabudowy ekstensywnej, rozluźnionej lokalizowanej na dużych działkach. Ograniczona jest tu również kubatura budynków z uwagi na zapisy Studium uwarunkowań.

  • Watycha dodał, że min. pow. działki odnosi się do działek nowo wydzielanych, a nie do działek istniejących. Jeżeli ktoś ma działkę mniejszą może ją zabudować zgodnie z ustaleniami planu. Dodał, że w planie nie można poszerzać terenów budowlanych niezgodnie ze Studium.

  • Głos w imieniu Nowotarskiej Rady Seniorów zabrała P. M.M.. Poruszyła kwestię budowy centrum opieki dla seniorów na terenie obecnego Prewentorium. Wnosi o zmianę przeznaczenia terenu na usługi zarówno komercyjne jak i usługi publiczne. Problem polega na tym, że teren Prewentorium nie jest własnością miasta i żeby mógł się nią stać Marszałek musi go miastu przekazać. Przy zapisie dopuszczającym tylko usługi komercyjne Marszałek może działki sprzedać, a jeżeli w planie przeznaczy się te tereny pod usługi publiczne to trzeba je będzie tam realizować i Marszałek wtedy prawdopodobnie przekaże działki miastu.

  • Salabura stwierdziła, że należy złożyć uwagę do planu, która zostanie rozpatrzona.

  • Modzelewska zauważyła, że nie ma potrzeby ograniczać zapisów planu ponieważ w planie jest ustalona definicja usług. Przez usługi rozumiemy wszystkie usługi komercyjne oraz usługi publiczne realizowane jako usługi celu publicznego.

  • M.M. stwierdziła, że teren powinien mieć symbol usług publicznych z dopuszczeniem wszystkich usług komercyjnych. Wyjaśniła, że w przypadku przekazania terenu nie jest to sprawa oczywista i zmiana zapisu jest istotna.

  • Głos zabrał P. A.D. przedstawiciel właścicieli, którzy złożyli wniosek do planu dla terenu zieleni urządzonej położonego między ul. Willową, a ul. Zieloną. Wyjaśnił, że złożono wniosek o przekształcenie tej zieleni pod zabudowę mieszkaniową. Wnioskowano o to już przy opracowywaniu planu miejscowego. Wniosek uwzględniono tylko w niewielkiej części i z 33 arowej działki pod zabudowę wyznaczono tylko ok. 5 arów. Komisja Urbanistyczna negatywnie opiniowała wniosek o zmianę przeznaczenia terenu z uwagi na uwarunkowania terenowe. Stwierdził, że posiada opinie projektantów, którzy twierdzą, że można tam realizować zabudowę. Dodał ponadto, że działka w Studium uwarunkowań jest przeznaczona pod zabudowę, a plan nie może naruszać ustaleń Studium.

  • Salabura wyjaśniła, że Studium uwarunkowań jest dokumentem, w którym tereny osiedleńcze są pokazane na mapie w skali 1: 10 000 w związku z czym trudno w takim dokumencie pokazać zieleń osiedlową, drogi, place zabaw, ścieżki rowerowe, ścieżki piesze które są integralnymi elementami terenów osiedleńczych. W związku z powyższym zapisy takie wprowadza się do tekstu Studium uwarunkowań i takie zapisy są w obowiązującym Studium uwarunkowań dlatego obecnie procedowana zmiana planu nie narusza ustaleń Studium. Dodała, że już na etapie opracowywania planu miejscowego rozpatrywano taką uwagę, ale w związku z tym że jest to teren istniejącego osiedla, w którym tereny zieleni urządzonej są elementem układu urbanistycznego już utrwalonego uwaga nie została uwzględniona. Są to tereny intensywnie zabudowane i istniejącą zieleń należy chronić. Obecnie rozpatrując wniosek szukano kompromisu i wyznaczono pod zabudowę fragment działki, który najbardziej się do tego nadaje.

  • Watycha dodał, że jeżeli uwaga do planu wpłynie to będzie ponownie rozpatrywana. P. Watycha wyjaśnił, że plan miejscowy obowiązuje od 2015 r. był przedmiotem badań służb Wojewody na etapie uchwalania i Wojewoda nie miał żadnych wątpliwości co do zgodności planu ze Studium uwarunkowań.

  • Głos zabrał P. M.G. w kwestii odrzucenia wniosku rozbudowy stacji narciarskiej Długa Polana.

  • Salabura wyjaśniła, że wniosek nie został w całości odrzucony. Wskazano tereny do poszerzenia tras narciarskich. Już na etapie sporządzania planu negatywne stanowisko w kwestii rozbudowy stacji narciarskiej wpłynęło od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Obecnie również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska negatywnie zaopiniował projekt.

  • Watycha wyjaśnił, że w części północnej tych terenów wniosek został częściowo uwzględniony. Miasto sporządziło operat leśny dotyczący wylesienia części terenu zgodnie z wnioskiem inwestora i to zostało w projekcie planu pokazane. Szczegółowe rozstrzygnięcia wniosku znajdują się w tabeli dostępnej w wydziale.

  • M.G. stwierdził, że zmiany są symboliczne i nie pozwalają na rozwój stacji narciarskiej.

  • Zadał pytanie dlaczego na południowej części stoki narciarskie nie mogą być realizowane.

  • Salabura wyjaśniła, że stacja narciarska funkcjonowała na terenie, który w całości był terenem leśnym. Spora część terenu już została wyłączona z terenów leśnych. Trzeba mieć świadomość, że tereny leśne stanowią ciągi ekologiczne, które podlegają ochronie. W związku z tym poszerzenia terenów usług komercyjnych kosztem terenów leśnych w obszarach przyrodniczych, które tworzą strukturę ekologiczną i w jakiś sposób są połączone nie uzyskają pozytywnej opinii RDOŚ-u, a Wojewoda sprawdzając plan będzie miał to na uwadze.

  • Watycha dodał, że obowiązujący plan już pozwala na realizacje usług związanych z obsługą stacji narciarskiej w tym m. in. na realizację obiektów gastronomicznych czy administracyjnych. Wydaje się że już dość spory teren jest możliwy do zainwestowania.

  • M.G. dodał, że teren już jest niewystarczający pod zainwestowanie i oczekuje od Burmistrza konkretnych działań, które umożliwią rozwój działalności narciarskiej. Wnosi o uwzględnienie wniosku w całości.

  • Burmistrz Watycha zabrał głos. Wyjaśnił, że rozpatrując wnioski do zmiany planu bierze pod uwagę stanowisko Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, która składa się z urbanistów i architektów, i która obradowała nad tematem budynków rekreacyjnych w rejonie stacji narciarskiej. Miasto nie jest przeciwne rozwojowi stacji narciarskiej jedynie wątpliwości są w kwestii lokalizowania budynków rekreacji indywidualnej na szczycie Długiej Polany w kierunku południowym, budynki takie mogą zablokować przyszły rozwój ewentualnych tras narciarskich. W kwestii dolnej stacji narciarskiej jeszcze raz wniosek zostanie przeanalizowany. Burmistrz stwierdził, że nie może się zgodzić z zarzutem, że miasto blokuje rozwój stacji narciarskiej, bo częściowo wniosek został uwzględniony.

  • Głos zabrała P. A.K. w kwestii przekwalifikowania swojej działki rolnej na tereny zabudowy mieszkaniowej lub rekreacji indywidualnej. Zadała pytanie dlaczego wniosek nie został uwzględniony.

  • Salabura wyjaśniła, że wniosek jest sprzeczny ze Studium uwarunkowań.

  • A.K. stwierdziła, że w Studium dopuszczone są budynki gospodarcze i bacówki, a w planie nie zostało to wprowadzone. Zadała również pytanie dlaczego tereny, na których stoją budynki nadal są terenami rolnymi, a nie budowlanymi. Dlaczego miasto nic z tym nie robi.

  • Watycha stwierdził, że już wielokrotnie to wyjaśniał. Nie można wprowadzić terenów budowlanych na terenach rolnych jeżeli jest to niezgodne ze Studium uwarunkowań. W kwestii istniejących budynków w terenach rolnych wyjaśnił, że wynika to z faktu, że w Studium są to tereny rolne i nie można tam pokazać terenów budowlanych, ale z uwagi na istniejąca zabudowę wydzielono tereny rolne z możliwością utrzymania, rozbudowy i remontu istniejącej zabudowy. W aktualnie prowadzonej zmianie Studium tereny takie będą już wyznaczane jako tereny mieszkaniowe.

  • A.K. ponownie zapytała dlaczego jej działka rolna nie może być działką rekreacyjną. Miasto powinno promować turystykę i dopuszczać taką zabudowę.

  • Watycha wyjaśnił, że do planu wpływa cała masa wniosków o tego typu zabudowę, ale nie wszędzie może być dopuszczona. Zgodnie ze Studium uwarunkowań tego typu zabudowę można wyznaczyć w planie dla lokalizacji zespołów budownictwa rekreacji indywidualnej nie wyznaczonych na rysunku Studium, jednak nie większej niż dla 5 budynków. Natomiast obecnie takie tereny wyznaczone zostaną w procedowanej właśnie zmianie Studium uwarunkowań żeby nie było wątpliwości, gdzie mogą powstawać, a gdzie nie.

  • Ponownie głos zabrał P. M.G., który złożył uwagę natury ogólnej do planu Nowy Targ 25 (Kowaniec – Kokoszków).
   Rada Miasta dała Burmistrzowi zielone światło żeby zaktualizować plan, wnioski napływają, ale nie zostają uwzględniane. P. M.G. stwierdził, że jako mieszkaniec Kowańca szuka swojej szansy w turystyce, która jest wykorzystywana tylko w kampanii wyborczej. Wg. P. M.G. do zadań miasta należy zbudowanie podwalin na rozwój turystyki m. in. poprzez tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego. Obecny plan wyznacza tereny usług hotelowych w kilku miejscach i okazało się że mijają lata, a żaden hotel nie powstaje ponieważ baza turystyczna jest skromna. Na Kowańcu są osoby, które chciałyby zainwestować w bazę noclegową w formie domków rekreacyjnych a nie hoteli. Uważa, że plan jest archaiczny pod względem turystycznym, że nie daje możliwości rozwoju. Uważa, że gdyby na Kowańcu powstało co najmniej 50 takich domków 8 osobowych przybyłoby ok. 400 miejsc noclegowych, a to z kolei miałoby wpływ na rozwój usług i zwiększyło finanse miasta. Niedopuszczanie takiej zabudowy wg P. M.G. jest działaniem na szkodę miasta.

  • Watycha stwierdził, że już wcześniej omówił temat lokalizacji budynków rekreacyjnych. Z uwagi na bardzo dużą ilość takich wniosków przyjmując tok myślenia P. M.G. miasto powinno wszędzie taką zabudowę dopuszczać i za nic mieć kwestie krajobrazowe. Ponownie przypomniał że sporo nowych terenów pod tego typu zabudowę wskazano w procedowanej zmianie Studium natomiast w tej zmianie planu, tam gdzie dało się tego typu zabudowę wyznaczyć zrobiono to, ale dopóki nie zmienione zostanie Studium nie wszystkie wnioski można uwzględnić. Rada Miasta zdecydowała się zmienić plan Nowy Targ 25 (Kowaniec – Kokoszków) przed całkowitą zmianą Studium z uwagi na fakt, że procedura zmiany Studium trwa lata, a są wnioski i tereny które można uwzględnić w planie bez naruszania Studium już w chwili obecnej stąd taka decyzja. Dodał, że po zmianie Studium dla całego miasta plan miejscowy Nowy Targ 25 (Kowaniec - Kokoszków) również zostanie wskazany do zmiany m. in. w zakresie wyznaczenia terenów pod budynki rekreacji indywidualnej.

  • Modzelewska dodała, że na etapie opracowywania obowiązującego planu miejscowego budynki rekreacji indywidualnej nie znalazły poparcia wśród mieszkańców, woleli zostawić zapisy dotyczące pokoi na wynajem w budynkach mieszkalnych. Związane to było z większymi opłatami podatkowymi od budynków rekreacyjnych. Ponadto podczas uzgadniania projektu planu dużą część uwzględnionych przez Burmistrza wniosków o taką zabudowę wykreślił z planu RDOŚ wydając negatywne stanowisko.

  • Burmistrz Watycha przestrzega przed wygłaszaniem nieprawdziwych poglądów, że Burmistrz działa na szkodę miasta. Wszyscy wiedzą, że budynki rekreacji indywidualnej powstają na całym Podhalu. Są to często zespoły takich budynków w różnych miejscach niekoniecznie tam, gdzie gmina posiada jakąś infrastrukturę turystyczną. Kowaniec zawsze był miejscem atrakcyjnym turystycznie, jest terenem eksponowanym, jest tu bardzo dużo miejsc noclegowych, ale wymagana jest również pewna inicjatywa właścicieli żeby wyjść turystom naprzeciw np. poprzez promowanie bazy noclegowej w serwisach internetowych. Ludzie muszą uwierzyć, że można przyciągnąć turystę, który będzie korzystał z tego pięknego zakątka ziemi. Prowadzone inwestycje zarówno lokalne jak i w skali całego miasta i regionu powodują, że dostępność turystyczna będzie znacznie lepsza i mieszkańcy powinni to wykorzystać.

  • M.G. stwierdził, że patrząc na obecną sytuację nie ma tyle optymizmu co Burmistrz w kwestii rozwoju turystyki w mieście.

  • Z uwagi na brak dalszych pytań P. Watycha zakończył dyskusję.

 3. Ustalenia z dyskusji:

  1. W zmianie planu uwzględniono wnioski nienaruszające ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ.
  2. Tereny zabudowy rekreacji indywidualnej wyznaczone zostaną w obecnie procedowanej zmianie Studium uwarunkowań, a w dalszej kolejności w następnej zmianie planu.

 

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:

 1. dla Burmistrza Miasta Nowy Targ
 2. do dokumentacji planistycznej
 3. do wglądu publicznego.

 

 

Protokół zawiera 5 stron.

Nowy Targ, dnia 24 wrzesień 2018 r.

 

 

Magdalena Czyszczoń
 (podpis osoby sporządzającej protokół)

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ
mgr Grzegorz Watycha

 

Aktualizacja: 11-10-2018r.
Oglądane: 323 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE