RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 45

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Wiesława Kowalskiego, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@um.nowytarg.pl

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Urząd Miasta Nowy Targ informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Nowy Targ.
 2. Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres
  e-mail: umnt@um.nowytarg.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora:
  Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pana Dawida Żwirkowskiego, z którym można się kontaktować poprzez e-mail na adres: iod@um.nowytarg.pl, tel. 535 333 213
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020. poz. 164 )
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania swoich danych osobowych;
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  • żądania przeniesienia swoich danych osobowych;
  • a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa.
 9. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych, osoba której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Państwa dane osobowe zostały pozyskane od…
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana - nie na podstawie obowiązującego prawa, są podawane dobrowolnie, jednak brak ich podania skutkować może m. in. ograniczeniem form komunikacji.

Klauzula informacyjna obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miasta Nowy Targ oraz Gminy Miasto Nowy Targ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) Urząd Miasta Nowy Targ informuje, że:

 1. monitoringiem wizyjnym objęty jest:
  • obszar budynku Urzędu Miasta Nowy Targ, wejścia do budynku, a także chodniki wokół budynku;
  • przestrzeń publiczna, powszechnie dostępna dla nieograniczonego kręgu osób - Park Miejski, Plac Słowackiego, płytę Rynku, część ulicy: Krzywej, Kolejowej, Kazimierza Wielkiego, Harcerskiej, Sobieskiego, Szaflarskiej, Tadeusza Kościuszki, Szkolnej, Św. Katarzyny, place zabaw, tereny zielone, miejsca parkingowe i garaże przy ulicach: Wojska Polskiego, Gen. Stanisława Maczka, Podtatrzańska, Podhalańska, Suskiego, Szaflarska;
 2. administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu wizyjnego jest Burmistrz Miasta Nowy Targ, adres: ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 26 11 200, e-mail: umnt@um.nowytarg.pl;
 3. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, tel. 535 333 213, e-mail: iod@um.nowytarg.pl;
 4. celem przetwarzania jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym - zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej zgodnie z wymogami art. 7 ust. 14 oraz art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), a także zapewnienie bezpieczeństwa pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ oraz ochrona mienia Gminy Miasto Nowy Targ zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040);
 5. dane z monitoringu udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa;
 6. dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy od dnia zarejestrowania, z wyjątkiem sytuacji w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa na podstawie art. 9a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713);
 7. osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 15 ust. 4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) oraz art. 9a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713);
 8. osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Aktualizacja: 06-05-2024r.
Oglądane: 9793 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE