X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 76

Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne Gminy Miasta Nowy Targ wykonywane są w szczególności przez:

 1. Najwyższą Izbę Kontroli,
 2. Regionalną Izbę Obrachunkową,
 3. Urząd Kontroli Skarbowej,
 4. Małopolski Urząd Wojewódzki,
 5. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
 6. Państwową Inspekcję Pracy.

Kontrole zewnętrzne w roku 2015

L.p.

Organ przeprowadzający kontrolę

Jednostka kontrolowana

Zakres kontroli

Wynik kontroli

1.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Delegatura w Nowym Sączu.

 

Urząd Miasta

System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Nowy Targ

Protokół kontroli NR DEL-NS 110/2015

2.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Urząd Miasta

Kontrola końcowa projektu MRPO ”Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych”

Informacja pokontrolna FE-II.44.23.2015

3.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Urząd Miasta

Kontrola końcowa projektu MRPO- Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu „

Informacja pokontrolna FE-V.44.54.2015

4.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

Urząd Miasta

Gospodarka finansowa w tym realizacja zobowiązań podatkowych oraz zamówień publicznych z uwzględnieniem działalności w latach 2013- 2014 i 2015

Informacja pokontrolna - RIO

5.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

Urząd Miasta

Dochody z mienia wynikające z tytułów cywilno – prawnych w kontekście art. 42 uofp za lata 2013-2014 i 2015

Informacja pokontrolna - RIO

6.

Archiwum Narodowe

Urząd Miasta - USC

Funkcjonowanie Archiwum USC

Informacja pokontrolna - Archiwum NNT.421.14.2015

7.

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Urząd Miasta

Obrona cywilna i powszechna samoobrona

Protokół z kontroli - Obrona Cywilna

8.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozliczenie pod względem finansowo księgowym wykorzystania dotacji na realizacje zadania w ramach Programu Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy  na rok 2014.

Wystąpienie pokontrolne OK-III.431.64.2015

9.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie( Delegatura w Nowym Sączu)

Urząd Miasta

Składowisko odpadów komunalnych w Nowym Targu zlokalizowane przy ul. Szaflarskiej

Zarządzenie pokontrolne

 

Kontrole prowadzone przez organy kontroli zewnętrznej:

ROK 2016

L.p.

Organ przeprowadzający kontrolę

Jednostka kontrolowana

Zakres przeprowadzanej kontroli

Wynik kontroli

1.

Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie.

 

 

Urząd Miasta

Audyt gospodarowania środkami z UE w ramach EWT Projekt WTSL.01.01.00-12-304/10 „Historyczno – Kulturowo – Przyrodniczy Szlak wokół Tatr.”

Protokół z kontroli WTSL.01.01.00-12-304/10

2.

Wojewoda Małopolski

Urząd Miasta

Kontrola na zakończenie realizacji projektu „Historyczno – Kulturowo – Przyrodniczy Szlak wokół Tatr.”

Informacja pokontrolna WTSL.01.01.00-12-304/10

3.

Wojewoda Małopolski

Urząd Miasta

1.Wykonywanie zadań związanych z ewidencjonowaniem działalności gospodarczej 2.Ralizowanie zadań w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wystąpienie pokontrolne

4

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Kraków Delegatura Nowy Sącz

Urząd Miasta

Program ochrony powietrza

Protokół kontroli NR DEL-NS 138/2016

5.

Państwowa Inspekcja Pracy Nowy Sącz

Urząd Miasta

Prawna ochrona pracy Zagadnienia dotyczące lobbingu.

Protokół kontroli

6.

Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie

Urząd Miasta

Prawidłowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi w latach 2013 i 2014.

Wynik kontroli

7.

Wojewoda Małopolski

Urząd Miasta

Rejestracja stanu cywilnego oraz zmiana imion i nazwisk, Ewidencja ludności i dowody osobiste. Prawidłowość ustalania kwot dochodów należnych budżetowi państwa.

Wystąpienie pokontrolne WO-I.431.2.2016

8

Archiwum Narodowe w Krakowie

Urząd Miasta

Funkcjonowanie Archiwum Zakładowego

Wystąpienie pokontrolne

 

 

 

Kontrole prowadzone przez organy kontroli zewnętrznej

Rok 2017

 

L.p.

Organ przeprowadzający kontrolę

Jednostka kontrolowana

Zakres przeprowadzanej kontroli

Wynik kontroli

1.

Małopolski Urząd Wojewódzki. Wydział Organizacji i Kontroli.

 

Urząd Miasta, Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykorzystanie dotacji na realizacja zadań zleconych i własnych. Prawidłowość ewidencjonowania rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków Prawidłowość ustalania kwot dochodów należnych budżetowi Państwa

Wystąpienie pokontrolne OK-III.431.24.2017

2

Małopolski Urząd Wojewódzki

Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacja Ośrodka oraz kwalifikacje kadr. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy wynikających z ustawy o pomocy społecznej w roku 2016 w tym pracy socjalnej .Realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po ostatniej kontroli kompleksowej.

Wystąpienie pokontrolne WI-XI.431.1.34.2017

3.

Najwyższa Izba Kontroli  Delegatura NIK w Krakowie

Urząd Miasta

Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym

Wystąpienie pokontrolne LKR.410.023.01.2017

 

 

 

Kontrole prowadzone przez organy kontroli zewnętrznej

Rok 2018

 

L.p.

Organ przeprowadzający kontrolę

Jednostka kontrolowana

Zakres przeprowadzanej kontroli

Wynik kontroli

1.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu

Urząd Miasta

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

Protokół z ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych

2

Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Organizacji i Kontroli

Urząd Miasta

Wykorzystanie dotacji z budżetu Wojewody Małopolskiego w ramach rządowego  programu na lata 2017 -2019”Aktywna Tablica

Sprawozdanie z kontroli OK-III.431.11.2018

 

3

 

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Urząd Miasta

Kontrola gospodarowania wodami

Kontrola w toku

 

4

 

Archiwum Narodowe w Krakowie Ekspozytura w Nowym Targu

Urząd Stanu Cywilnego

Kontrola archiwum USC

Wystąpienie pokontrolne

5

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Miasto Nowy Targ

Kontrola trwałości projektu "Rewitalizacja Centrum Nowego Targu"

Informacja pokontrolna FE-V.44.111.2013

6

Najwyższa Izba Kontroli delegatura w Krakowie

Urząd Miasta

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Wystąpienie pokontrolne

7

Państwowa Inspekcja Pracy - OIP w Krakowie

Urząd Miasta

Przestrzeganie przepisów przy zatrudnianiu osob niepełnosprawnych

Wystąpienie pokontrolne

 

8

 

UMWM Departament FE

Urząd Miasta

Kontrola projektu "Elektroniczne usługi"

Informacja pokontrolna FE-V.44.96.2018

Protokół z oględzin FE-V.44.96.2018

 

Kontrole prowadzone przez organy kontroli zewnętrznej Rok 2019

 

L.p.

Organ przeprowadzający kontrolę

Jednostka kontrolowana

Zakres przeprowadzanej kontroli

Wynik kontroli

1.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Urząd Miasta

Kontrola projektu  RPMP.07.0.09-12-0564/16

„Budowa wschodniej obwodnicy Nowego Targu prowadzącej do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na Osiedlu Bereki"

Informacja pokontrolna FE-V.44.55.2019

2.

Najwyższa Izba Kontroli

Urząd Miasta

Lokalne Bezpieczeństwo Energetyczne

Wystąpienie pokontrolne

3.

Wojewoda Małoposki

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ocena realizacji zadań gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Protokół z kontroli

Zalecenia pokontrolne

4.

Regionalna Izba Obrachunkowa

Urząd Miasta

Gospodarka finansowa  w tym: realizacja zobowiązań podatkowych, zamówienia publiczne

Protokół kontroli

Wystąpienie pokontrolne

5.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu

Urząd Miasta

Kontrola naliczania i poboru zaliczek przez płatnika.

Protokół dostępny na wniosek po anonimizacji danych osobowych

6.

Najwyższa Izba Kontroli  Delegatura w Krakowie

 

Miasto Nowy Targ

Funkcjonowanie Ośrodków sportu i rekreacji

Wystąpienie pokontrolne

 

Kontrole prowadzone przez organy kontroli zewnętrznej Rok 2020

 

L.p.

Organ przeprowadzający kontrolę

Jednostka kontrolowana

Zakres przeprowadzanej kontroli

Wynik kontroli

1.

Najwyższa Izba Kontroli  Delegatura w Krakowie

 

Gmina Miasto Nowy Targ

 1. Monitoring źródeł powstawania odpadów z tworzyw sztucznych, ich ilości oraz zagospodarowania.
 2. Działania informacyjne oraz zachęcające do ograniczania wytwarzania odpadów z tworzyw sztucznych.

Wystąpienie pokontrolne

2.

Najwyższa Izba Kontroli  Delegatura w Krakowie

 

Urząd Miasta

 1. Planowanie, monitorowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej.
 2. Sprawowanie nadzoru nad postępowaniem ze ściekami komunalnymi.
 3. Finansowanie zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych.

Wystąpienie pokontrolne

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolngo NIK z dnia 29 marca 2021 roku nr P/20/046

Uzasadniona opinia Komisji Europejskiej związaną z kontrolą NIKu.

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

 

 

 

 

 

Aktualizacja: 10-09-2021r.
Oglądane: 2846 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE