RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 83

REWITALIZACJA MIASTA NOWY TARG na lata 2016-2022

9 października 2015 r. Sejm przyjął ustawę o rewitalizacji, gdzie zdefiniowano ją jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania wpływając na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeń oraz gospodarkę.

Przez degradację rozumie się pogorszenie stanu infrastruktury miejskiej, jak również negatywne zjawiska zachodzące w sferze społecznej. Rewitalizacja ma przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, ożywienia gospodarczego oraz odbudowy więzi społecznych.

Głównym celem rewitalizacji jest ożywienie gospodarcze i społeczne miasta. Osiągnięcie powyższych celów planowane jest poprzez rozwijanie nowych form działalności gospodarczej, wsparcie już istniejących podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji.

Rewitalizacja to proces wieloletni, prowadzony we współpracy z lokalną społecznością i na jej rzecz. Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Nowy Targ, będzie podstawowym narzędziem prowadzenia rewitalizacji, zapewniając jej kompleksowość oraz działania w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną (a także realizowanych przez nią samą).

Gminny Program Rewitalizacji umożliwi władzom samorządowym oraz innym uprawnionym beneficjentom pozyskać środki finansowe między innymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności:

 1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji

 2. właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

 3. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt. a);

 4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

 5. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

 6. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

 7. organy władzy publicznej;

 8. podmioty, inne niż wymienione w pkt g, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Zgodnie z Art. 9. 1. ustawy o rewitalizacji „… obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym
z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk:

 1. gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw,

 2. środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska,

 3. przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych,

 4. technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska….”

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji wyznaczony zostanie w oparciu o przeprowadzoną diagnozę miasta Nowy Targ.

Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni miasta oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców miasta. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic.

Szczegółowe informacje na temat planowanych konsultacji społecznych dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także na temat przebiegu prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji zamieszczane będą na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ http://www.nowytarg.pl/rewitalizacja.

Burmistrz Miasta Nowy Targ
mgr Grzegorz Watycha

Aktualizacja: 01-03-2016r.
Oglądane: 4430 razy

Ta wiadomość bedzie wyświetlana do dnia 10-10-2021r.

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE