X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 107

Przepisy dotyczące usuwania drzew

Przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów

Zieleń jest jednym z głównych czynników kształtujących środowisko człowieka w mieście. Tereny zieleni spełniają doniosłą funkcję biologiczno- sanitarną, regulują bioklimat, wpływają na czystość powietrza, wyciszają hałas uliczny tworząc naturalne ekrany akustyczne, chronią przed wiatrami. Drzewa w parkach, na cmentarzach, na prywatnych posesjach, szpalery wzdłuż ulic stanowią ostoje, gdzie zwierzęta żerują, odpoczywają i rozmnażają się. Ochrona terenów zielonych zaspakaja potrzeby estetyczne człowieka w najbliższym jego otoczeniu, ożywia miasto, tworzy ciekawe wnętrze przestrzenne, podkreśla wartość architektury. Wypoczynek w otoczeniu zieleni jest źródłem regeneracji sił człowieka, a przy tym uczy poszanowania tej zieleni. Tereny zieleni kształtują sylwetkę miasta.

Wycięcie choćby jednego drzewa powoduje zmiany nie tylko w najbliższym otoczeniu - jest również integracją w środowisko przyrodnicze. Dlatego też gdy chcesz wyciąć drzewo zastanów się czy jest taka konieczność.

Aby uniknąć konfliktu z prawem, przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z usunięciem drzewa lub krzewów należy zapoznać się z przepisami prawnymi.

Kwestie związane z ochroną drzew i krzewów unormowane są w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) w rozdziale 4 pod nazwą "Ochrona terenów zieleni i zadrzewień" dotyczące m in. zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu, wykonania nasadzeń zastępczych, czy przycinania gałęzi.

W przypadku pytań dotyczących usuwania drzew i krzewów w pierwszej kolejności należy zwrócić się do urzędu miasta. Ze względu na powagę tematu oraz liczne pytania w tym zakresie, poniżej można znaleźć opis wybranych zagadnień.

ZEZWOLENIA

Kto wydaje zezwolenia ?

Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wydawane są przez:

 • wójta, burmistrza albo prezydenta miasta,
 • wojewódzkiego konserwatora zabytków (w przypadku nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków),
 • starostę (w przypadku nieruchomości będących własnością gminy - z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu),
 • marszałka województwa (w przypadku nieruchomości będących własnością miasta na prawach powiatu - z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu).

Dodatkowo ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe drzew przydrożnych, zezwolenie na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym dróg publicznych, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, podlega uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Kto może ubiegać się o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów?

Zgodnie z art. 83 ust1 ustawy o ochronie przyrody " usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez burmistrza, wójta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości - za zgoda właściciela tej nieruchomości.

Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości.

W przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stosownie pozwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Kiedy można usunąć drzewo lub krzew bez zezwolenia?

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów nie jest wymagane w odniesieniu do m.in.:

 • drzew lub krzewów owocowych (zwolnienie nie dotyczy rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni);
 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  80 cm (w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego),
  65 cm (w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego)
  50 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew),
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
 • drzew lub krzewów z tzw. ogrodów przydomowych, tj. które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej - w tej sytuacji drzewa są usuwane na podstawie zgłoszenia.

Wszystkie sytuacje, w których nie jest wymagane zezwolenie zawiera art. 83f ust.1 ustawy o ochronie przyrody.

Różnica między zgłoszeniem a zezwoleniem na wycinkę.

Zgłaszać należy samemu drzewa o znacznej (określonej w przepisach) grubości pnia.

Zezwoleniem objęta jest wycinka np. wycinka drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody.

Kiedy dokonać zgłoszenia do Burmistrza Miasta zamiaru usunięcia drzew?

Właściciel nieruchomości ma obowiązek dokonać zgłoszenia do Burmistrza Miasta zamiaru usunięcia drzewa jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

 • 80 cm (w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego),
 • 65 cm (w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego)
 • 50 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew),

Organ ten w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia przeprowadzi oględziny zadrzewień. Na odrzucenie zgłoszenia wycinki gmina ma 14 dni od chwili oględzin. W tym terminie może wnieść sprzeciw w formie decyzji administracyjnej. Jeśli tego nie zrobi, właściciel ma prawo usunąć drzewo.

Ponadto, wprowadzony zostaje przepis, który mówi, że jeżeli po upływie 5 lat od daty dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie pozwolenia na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły drzewa usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za ich wycinkę.

Uwaga: W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od dnia oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić dopiero po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Przed przystąpieniem do wycinki drzew lub krzewów należy zwrócić szczególną uwagę czy usuwane drzewa lub krzewy nie są wykorzystywane jako miejsca lęgowe przez ptaki. Więcej informacji w zakresie postępowania w przypadku gdy usuwane drzewo lub krzew jest miejscem lęgowym ptaków można znaleźć na stronach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

USUWANIE GAŁĘZI

Czy można ogławiać drzewa?

Zgodnie z art.87a ust.2 ustawy o ochronie przyrody nie można usunąć więcej gałęzi niż 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa. Koronę można jednak zmniejszyć w większym zakresie, jeśli cięcia mają na celu:

 1. usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
 2. utrzymywanie uformowanego kształtu w koronie drzewa, np. charakterystycznych wierzb głowiastych;
 3. wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa, na podstawie odpowiedniej dokumentacji.

Przepis ten ma na celu ochronę drzew poprzez zachowanie ich korony niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania drzewa. W innym razie drzewa byłyby w znacznym stopniu osłabione, co mogłoby doprowadzić do ich obumarcia.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, stanowi uszkodzenie drzewa, a w wymiarze przekraczającym 50% uznawane jest za zniszczenie drzewa.

OPŁATY

Ile wynoszą opłaty za nielegalne usuwanie drzew?

Wysokość opłaty za usunięcie drzewa oblicza się, mnożąc liczbę centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty dla danego gatunku. W przypadku krzewów należy pomnożyć daną stawkę i liczbę metrów kwadratowych powierzchni pokrytej usuwanymi okazami.

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody z 17 czerwca 2017 roku wprowadza poniższe stawki dla 1 cm obwodu pnia na wysokości 130 centymetrów:

 • kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, platan klonolistny, robinia akacjowa, topola, wierzba - 12 złotych dla okazów z obwodem pnia do 100 cm, a 15 złotych w przypadku przekroczenia tej granicy,
 • brzoza, czeremcha, czereśnia, daglezja, dąb czerwony, glediczja trójcierniowa, jesion, jodła - z wyjątkiem jodły koreańskiej, kasztan jadalny, kasztanowiec - pozostałe gatunki, klon czerwony klon jawor, klon zwyczajny, lipa metasekwoja chińska, modrzew, olcha, orzech, sofora chińska, sosna sumak, świerk, wiąz, wiśnia - z wyjątkiem ałyczy i wiśni wonnej, żywotnik olbrzymi - 25 - 30 zł w zależności od obwodu pnia,
 • ałycza, ambrowiec balsamiczny, buk pospolity, choina kanadyjska, cypryśnik błotny, dąb -z wyjątkiem dębu czerwonego, grab pospolity, grusza, jabłoń, jarząb pospolity, klon polny, kłęk amerykański, korkowiec amurski, leszczyna turecka, magnolia, miłorząb japoński, morwa, orzesznik, rokitnik zwyczajny, surmia, tulipanowiec amerykański, wiśnia wonna - od 55 do 77 złotych,
 • cis, cyprysik, głóg, jałowiec, jarząb - pozostałe gatunki, jodła koreańska, oliwnik, żywotnik zachodni - stawki na wysokości 170 i 210 złotych,
 • pozostałe gatunki drzew - od 25 do 30 złotych.

Opłaty za usunięcie krzewów:

 • dereń rozłogowy, róża pomarszczona, sumak, tawuła kutnerowata i świdośliwa kłosowa - 10 złotych za 1 mkw.,
 • pozostałe gatunki krzewów - 40 złotych za 1 mkw.,
 • lub 50 złotych, jeśli powierzchnia skupiska zajmuje ponad 100 metrów kwadratowych.

Informacja przygotowana przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Aktualizacja: 17-07-2019r.
Oglądane: 4074 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE