RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 52

Zakładanie niepublicznego przedszkola

Kto może założyć przedszkole ?

 

 1. Zgodnie z dyspozycją art.82 ustawy o systemie oświaty niepubliczne przedszkola mogą zakładać osoby fizyczne lub prawne w rozumieniu kodeksy cywilnego, a więc podmioty, które posiadają osobowość prawną.

 2. Przedszkola niepublicznego nie może utworzyć- mimo posiadania osobowości prawnej – jednostka samorządu terytorialnego oraz Skarb Państwa.

 3. Uwzględniając dyspozycję i komentarz do art.5 wskazanej ustawy stwierdzić należy dodatkowo, iż przedszkola niepublicznego nie może utworzyć także spółka cywilna, która jest jedynie umową dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych zawartą w celu osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działalność w oznaczony sposób.

 4. Wątpliwości prawne co do utworzenia niepublicznego przedszkola dotyczą także tzw. ułomnej osoby prawnej, do których zalicza się zwłaszcza spółki akcyjne, spółki jawne, komandytowe, partnerskie.

 

2.Uzyskanie wpisu do ewidencji niepublicznych przedszkoli.

 

Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

 1. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;

 2. określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania,

 3. wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:

  a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

  b) realizację innych zadań statutowych,

  c) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;

 4. statut szkoły lub placówki;

 5. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;

 6. dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

 

3.Uszczegółowienie wymogów wskazanych w ust. 2

Oznaczenie osoby to wskazanie jej imienia i nazwiska lub nazwy. Ponadto ustawa wyraźnie zobowiązuje wnioskodawcę do określenia miejsca zamieszkania lub siedziby organu prowadzącego. Natomiast brak wyraźnej wzmianki o potrzebie załączenia określonych dokumentów potwierdzających te dane. Wykładnia funkcjonalna art. 82 ust. 2 pkt 1 skłaniałaby do postawienia tezy, że istnienie i forma osoby prawnej powinny być potwierdzone odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego dla stowarzyszenia, fundacji lub innego podmiotu. Przy składaniu wniosku będzie weryfikować tożsamość składającego na ogólnych zasadach, porównując dane z dokumentu, jakim legitymuje się osoba (np. dowodu osobistego, paszportu) z danymi ujawnionymi we wniosku bądź w dokumencie pełnomocnictwa oraz odbierane oświadczenie osoby fizycznej o nie ustanowieniu w stosunku do Jego osoby sądowego zakazu wykonywania na jakiś czas działalności oświatowej ale takżewykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonych stanowisk, jeżeli dotyczą one prowadzenia szkoły lub placówki (np. zakaz zajmowania stanowiska dyrektora szkoły).

 

Typ i rodzaj szkoły lub placówki oznacza się: dla przedszkola niepublicznego - zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy o systemie oświaty (zob. teza 1 do tegoż przepisu) jako typ: przedszkole ,a rodzaj np. przedszkole ogólnodostępne, przedszkole integracyjne, przedszkole z oddziałami integracyjnymi.

 

Data rozpoczęcia funkcjonowania szkoły lub placówki feryjnej powinna być tak oznaczona, aby było możliwe rozpoczęcie zajęć z dniem 1 września danego roku szkolnego. Wynika to z organizacji szkół i niektórych placówek obejmującej okresy roku szkolnego zgodnie z art. 63. Natomiast dla placówek nieferyjnych tj. przedszkoli można oznaczyć inną, zupełnie dowolną datę rozpoczęcia działalności (np. 15 października, 5 maja). Dopuszczalne jest złożenie wniosku dotyczącego uruchomienia przedszkola ze znacznie późniejszą datą, np. 3 lub 5 lat przed przewidywaną datą rozpoczęcia jej funkcjonowania. Należy przy tym zauważyć, że "datą rozpoczęcia funkcjonowania" jest już data rozpoczęcia pierwszego naboru do szkoły, nie zaś data rozpoczęcia zajęć.

 

Miejsce prowadzenia szkoły lub placówki to przede wszystkim adres, pod którym przedszkole będzie działać. W orzecznictwie trafnie sprecyzowano również, że należy odróżnić adres (miejsce prowadzenia) szkoły od miejsc, w których są lub mają być wykonywane zadania statutowe szkoły. Szkoła może mieć tylko jeden adres i to znajdujący się na obszarze właściwości miejscowej organu ewidencyjnego. Wynika to jednoznacznie z art. 5a ust. 2 w zw. z art. 5 ust. 5-6. Natomiast pojęcie miejsce wykonywania zadań statutowych szkoły służy do określenia miejsca, gdzie są prowadzone przez szkołę zajęcia dydaktyczno - wychowawcze i inne zadania statutowe. Tych miejsc może być kilka, co nie zmienia faktu, że nadzór nad taką szkoła będzie sprawowany przez kuratora właściwego ze względu na miejsce prowadzenia szkoły, czyli jej siedzibę (adres)694. Miejsca prowadzenia zajęć nie podlegają ewidencjonowaniu.

Ponadto z treści art. 82 ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty wynika, że wnioskodawca powinien opisać warunki lokalowe prowadzenia działalności, które będą odpowiadały standardowi ustalonemu w komentowanym przepisie. Potwierdzeniem bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy opisanych w informacji mogą być m.in. opinie właściwego inspektora sanitarnego oraz Państwowej Straży Pożarnej, czy pozwolenie na użytkowanie obiektu lub zmianę charakteru użytkowania obiektu albo opinia rzeczoznawcy (w zależności o sytuacji lokalu).

 

Statut szkoły lub placówki powinien być zgodny z wykazem treści, ustalonym w art. 84 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Jego treść nie powinna sprzeciwiać się ustawie.

 

Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora. Z dyspozycją art. 82 ust. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty zgodne jest sporządzenie zestawienia, określającego imiona i nazwiska dyrektora i nauczycieli przyszłej szkoły (placówki) niepublicznej, które będzie ponadto obejmowało dokładne określenie poziomu, kierunku (specjalności) wykształcenia każdej z tych osób oraz posiadanego przygotowania pedagogicznego, z uwzględnieniem wzmianki, jakie przedmioty nauczania proponuje się im przydzielić.

Dla celów ewidencyjnych nie jest konieczne załączanie kopii odpowiednich dokumentów (dyplomów, świadectw czy też zaświadczeń), potwierdzających posiadane przez te osoby kwalifikacje.

Przedszkolem niepublicznym nie musi kierować osoba odpowiadająca wymaganiom, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy oraz w przepisach wydanych na podstawie delegacji z art. 36 ust. 3, gdyż te przepisy stosuje się wyłącznie do szkół publicznych. Dyrektor szkoły niepublicznej zatem nie tylko nie musi posiadać określonego stopnia awansu zawodowego, lecz w ogóle nie musi być nauczycielem. Do zatrudnienia osoby niebędącej nauczycielem na stanowisku dyrektora szkoły niepublicznej nie wymaga się zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny. W tym zakresie treść wniosku ma dla organu ewidencyjnego znaczenie czysto informacyjne.

 

Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Na mocy art. 102 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814), do art. 82 ust. 2 dodany został pkt 7. Zobowiązuje on do podania przez wnioskodawcę danych niezbędnych do wpisania przedszkola do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON). Rejestr ten - prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 41 i n. ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 591) - obejmuje osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (art. 42 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej). Osoby prawne będące organami prowadzącymi przedszkola wpisuje się do REGON ze względu na ich charakter prawny; wpisowi do rejestru w sposób bezpośredni nie podlega natomiast osoba fizyczna w zakresie prowadzonej działalności oświatowej obejmującej prowadzenie przedszkola, szkoły, placówki lub innej jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemieoświaty (art. 42 ust. 2a ustawy o statystyce publicznej). ale ich dane w zakresie niezbędnym do wpisania przedszkola do rejestru REGON muszą być przekazane do organu ewidencyjnego przez podmiot zobowiązany a, następnie zostaną przekazane z bazy danych SIO do rejestru REGON. Przekazanie danych do organu ewidencyjnego przez podmiot zobowiązany jest więc równoznaczne ze złożeniem wniosku o wpis szkoły lub placówki oświatowej do rejestru REGON (art. 35 ust. 1 ustawy o SIO). Informacja o numerze identyfikacyjnym REGON nadanym szkole lub placówce oświatowej oraz jej jednostce lokalnej (filii), jeżeli szkoła lub placówka oświatowa taką jednostkę posiada, jest przesyłana z rejestru REGON do bazy danych SIO (art. 35 ust. 2 ustawy o SIO). Z dniem otrzymania przez bazę danych SIO informacji, o której mowa w ust. 2, dane szkoły lub placówki oświatowej zostają wpisane do ewidencji (art. 35 ust. 3 ustawy o SIO); komunikat o tym trafia także do bazy SIO właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej (art. 35 ust. 4 ustawy o SIO).

 

Celem nadania numeru REGON konieczne jest przekazanie następujących danych:

Dane dotyczące placówki:

 • Przewidywana liczba pracowników;
 • Imię i nazwisko dyrektora placówki;
 • dane kontaktowe (e-mail; fax; strona www; telefon – co najmniej jedna wartość)

 

Dane dotyczące organu prowadzącego:

 • imię i nazwisko (w przypadku spółek handlowych, fundacji - nazwa);
 • PESEL (w przypadku spółek handlowych, fundacji – REGON spółki, fundacji);
 • adres (miejscowość, ulica, numer budynku/lokalu, kod pocztowy, poczta);
 • dane kontaktowe (e-mail; fax; strona www; telefon – co najmniej jedna wartość).

 

 

 

Naczelnik Wydziału Oświaty

mgr Janusz Stopka

 

Stan na dzień: 2015-04-16

 

Aktualizacja: 20-04-2015r.
Oglądane: 5558 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE