X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 42

Kalendarz przedwyborczy i uprawnienia osób z niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy zbiór informacji dotyczących uprawnień osób niepełnosprawnych do głosowania w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do:

 • głosowania korespondencyjnego: wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego. Osoba może dokonać zgłoszenia w urzędzie gminy ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać: podstawowe dane osobowe (nazwisko, imię (imiona), imię ojca, data urodzenia, numer ewidencyjny PESEL), oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie, kopię orzeczenia o niepełnosprawności, chęć otrzymania nakładki w alfabecie Braille’a oraz adres, pod który ma zostać wysłany pakiet wyborczy. Gmina ma obowiązek dostarczenia pakietu wyborczego do rąk własnych wyborcy (za pokwitowaniem odbioru) do 18 maja 2014 r. Po otrzymaniu pakietu, wyborca wypełnia kartę do głosowania, umieszcza ją w specjalnej kopercie, a tę wkłada do koperty zwrotnej z wypełnionym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Kopertę zwrotną osoba niepełnosprawna musi przekazać za pokwitowaniem pracownikowi Poczty Polskiej, który zgłosi się po jej odbiór najpóźniej 23 maja 2014 r. Przesyłka zwolniona jest z opłat pocztowych.
 • głosowania przez pełnomocnika: wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. Aby zgłosić zamiar głosowania przez pełnomocnika osoba niepełnosprawna powinna złożyć w urzędzie gminy wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa. Wniosek może zostać złożony pocztą lub przez dowolną osobę. Wniosek musi zostać podpisany przez wnoszącego o sporządzenie aktu pełnomocnictwa lub przez osobę mającą być pełnomocnikiem w przypadku, gdy wnioskujący nie może lub nie umie podpisać wniosku.
 • zmiany lokalu wyborczego: wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Aby zgłosić zamiar głosowania w innej obwodowej komisji wyborczej powinien on złożyć w urzędzie gminy pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania.
 • głosowania za pomocą nakładek sporządzonych w alfabecie Braille’a: wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a, w lokalu wyborczym. Zamiar głosowania przy użyciu nakładki powinien być zgłoszony wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wydaje wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę.
 • pomoc w lokalu wyborczym: obwodowa komisja wyborcza jest zobowiązana na prośbę wyborcy podać informację o komitetach, kandydatach i listach kandydatów biorących udział w głosowaniu. Pomocy technicznej w głosowaniu mogą udzielić wyborcy niepełnosprawnemu dowolne osoby (także niepełnoletnie) nie będące członkami komisji lub mężami zaufania.

Kalendarz wyborczy:

 • 5 maja 2014 upływa termin zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego, także przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a
 • 12 maja 2014 upływa termin:
  • składania wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o zmianę lokalu wyborczego właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania lub ze względu na brak przystosowania lokalu wyborczego
  • zgłaszania wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a
 • 15 maja 2014 upływa termin skłania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Ponadto:

Wyborca niepełnosprawny może zwrócić się do Urzędu Gminy/Miasta z prośbą o przesłanie drogą pocztową lub elektroniczną materiałów informacyjnych dotyczących wyborów, m.in. ułatwień w głosowaniu.

Członkowie komisji wyborczych zobowiązani są do odczytania obwieszczenia wyborczego na prośbę wyborcy niepełnosprawnego.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej: www.firr.org.pl na której na bieżąco będziemy informować o terminach, procedurze składania poszczególnych wniosków oraz umieszczać ich wzory.

W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Biurem:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
ul. Wybickiego 3A Oddział Warszawa
31-261 Kraków Pl. Konstytucji 5/4
tel.: (12) 629 85 14 00-657 Warszawa
e-mail: biuro@firr.org.pl tel.: (22) 400 50 73

e-mail: warszawa@firr.org.pl

 

Aktualizacja: 02-05-2014r.
Oglądane: 2267 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE