RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 107

Kronika wydarzeń - rok 1996

Wydarzenia roku 1996

Minęło 650 lat od wydania przez króla Kazimierza Wielkiego w Kra kowie 1346 roku przywileju lokacyjnego, nadającego Nowemu Targowi prawa miejskie; rok 1996 był więc dla królewskiego wolnego miasta Nowe go Targu rokiem jubileuszowym.

Jubileusz był najważniejszym wydarzeniem, a uroczystości z nim zwią zane zdominowały życie kulturalne miasta.

Przygotowania do godnego uczczenia rocznicy tego historycznego faktu trwały od dawna. Pierwszy Obywatelski Komitet Obchodów 650-lecia powstał 10 lat temu i rozpoczął przygotowania, do najważniejszych spraw zaliczając:

 • wydanie monografii Nowego Targu
 • remont Ratusza Miejskiego
 • uporządkowanie nowotarskiego cmentarza i Parku Miejskiego

Później, w latach gwałtownych i gruntownych przemian polityczno- społecznych, Komitet rozwiązał się, ale rozpoczęte prace były kontynuowane i pomyślnie zakończone.

Przygotowania do obchodów 650-lecia miasta ruszyły na dobre na rok przed jubileuszem, kiedy to na sesji Rady Miejskiej w kwietniu 1995 roku powołano Komitet Organizacyjny z dziesięcioosobowym prezydium pod przewodnictwem burmistrza Czesława Borowicza. Wyłoniono wówczas 4 komisje: imprez i widowisk, dziedzictwa kultury, komisję do spraw Rynku i estetyki miasta, informacji i promocji oraz powołano Radę Finansową.

Komitet w pierwszej kolejności opracował ramowy program obchodów z wyszczególnieniem uroczystości głównych oraz plan imprez towarzyszących.

Przygotowany z rozmachem, atrakcyjny, ale i kosztowny program miał niewielkie szansę na realizację bez wsparcia finansowego sponsorów. Naj bardziej byli oni potrzebni do finansowania kosztownych widowisk plenerowych: "Wianków" i przedstawienia teatralnego "Nowy Targ". Pozyska niem hojnych darczyńców zajął się z powodzeniem Przewodniczący Komi tetu, co umożliwiło realizację ambitnych zamierzeń.

Staraniem Komitetu już w 1995 roku wydano foldery, kalendarze na rok 1996, pamiątkowe medale, przygotowano dyplomy, papier firmowy, okolicznościowe naklejki, w wielu punktach miasta ustawiono kolorowe plansze informacyjno-reklamowe. Wydrukowano także cegiełki o różnych nominałach, mające zasilić kasę obchodów.

Inauguracja obchodów 650-lecia Nowego Targu odbyła się w dniu Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja. Piękna, wiosenna pogoda pozwoliła na odprawienie uroczystej mszy świętej koncelebrowanej w ogrodzie kościoła św. Katarzyny, podczas której ks. proboszcz Mieczysław Łukaszczyk wygłosił homilię. Ranga wydarzenia sprawiła, że oprócz władz miejskich i zaproszo­ nych gości tłumnie uczestniczyli w niej mieszkańcy miasta. Potem przemasze rowano do Rynku, gdzie po odegraniu hymnu państwowego burmistrz miasta Czesław Borowicz wygłosił okolicznościowe przemówienie. Rota zamknęła część oficjalną.

Wieczorem w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się Galowy Koncert w wykonaniu znanego i cenionego Akademickiego Chóru "Organum" z Kra kowa pod dyrekcją Bogusława Grzybka.

*

Uroczystości główne rozpoczęły się 18 czerwca dwudniową sesją naukową "Dzieje miasta Nowego Targu", zorganizowaną pod kierunkiem prof. Feliksa Kiryka. Zaproszeni historycy z różnych uczelni i ośrodków naukowych przed stawili dzieje naszego miasta od najwcześniejszych wzmianek na temat osad nictwa średniowiecznego na Podhalu, aż po problematykę współczesną.

Tego samego dnia została otwarta znakomita wystawa "Nowy Targ w sta­ ropolskich dokumentach". Na 650 urodziny miasta Archiwum Państwowe pokazało swoje największe skarby: oryginalne materiały archiwalne w postaci dokumentów staropolskich, stanowiących źródła do dziejów miasta od czasów najdawniejszych aż po schyłek XVIII w. Autorką scenariusza i komisarzem wy stawy była Barbara Słuszkiewicz. Wystawie towarzyszył bardzo pięknie wydany katalog Nowy Targ w staropolskich dokumentach zawierający m.in. zdjęcia orygi nalnych dokumentów z odciśniętymi w czerwonym laku oraz zawieszonymi na jedwabnych sznurkach i barwnych wstążkach pieczęciami królewskimi Kazi mierza Jagiellończyka, Zygmunta III Wazy, Jana III Sobieskiego i innych władców Polski, którzy nadawali Nowemu Targowi nowe lub potwierdzali dawne przywileje.

*

20 czerwca władze miasta i przedstawiciele duchowieństwa udali się do Krakowa, aby w Katedrze na Wawelu złożyć hołd królowi Kazimierzowi Wiel kiemu - założycielowi miasta. Tam też modlono się wspólnie o spokój królew skiej duszy i za dusze wszystkich zmarłych nowotarżan.

*

Kulminacja obchodów 650-lecia nadania praw miejskich przypadła na czerwcowe dni od 21 do 23. Na główne uroczystości jubileuszowe przybyło wielu znakomitych gości, wśród których byli: wojewoda nowosądecki, prezydenci Krakowa i Nowego Sącza, prorektorzy Uniwersytetu Jagiellońskie go i Akademii Ekonomicznej w Krakowie, delegacje zaprzyjaźnionych z Nowym Targiem miast: Evry (Francja), Wipperfurt i Radevormwald (Niemcy), Roverbella (Włochy), Kieżmark i Stara Lubownia z sąsiedniej Słowacji. Swoją delegację na obchody rocznicowe wysłali również nowotarżanie z Chicago. Zawiódł jedynie Józef Zych - marszałek sejmu i honorowy patron obchodów 650-lecia, który mimo danej obietnicy nie przyjechał na jubileusz.

Pierwszy dzień głównych uroczystości 21 czerwca rozpoczął się w ogro dzie kościoła św. Katarzyny uroczystą mszą św. koncelebrowaną przez około 30 księży. Homilię wygłosił arcybiskup lwowski Marian Jaworski, przybyły w zastępstwie za księdza kardynała Franciszka Macharskiego. Na początku mszy św. odczytane zostało błogosławieństwo, udzielone przez Ojca Świętego naszemu miastu. Podczas mszy arcybiskup poświęcił sztandar Nowego Targu z wizerunkiem św. Katarzyny patronki miasta, haftowany złotą i srebrną nicią przez siostry Klaryski w Krakowie, ufundowany przez członków Rady Miejskiej i burmistrzów Nowego Targu.

Po zakończeniu mszy św. wielki orszak z pocztami sztandarowymi na czele udał się do Miejskiego Ośrodka Kultury na uroczystą sesję Rady Miejskiej.

22 czerwca 1346 r. w Krakowie król Kazimierz Wielki wydał przywilej loka cyjny. W ślad za nadaniem Nowemu Targowi praw miejskich powstały organy samorządu miejskiego: Ława i Rada Miejska. 650 lat później zebrała się Rada Miejska Królewskiego Miasta, aby na uroczystej sesji wspólnie z mieszczanami i zaproszonymi gośćmi uczcić tak doniosłe w dziejach Nowego Targu wydarzenie.

Przewodniczący Rady Jerzy Mroczka w swoim przemówieniu dał zarys 650-Ietniej historii miasta. Zaproszeni goście (ich lista była długa) składali najlepsze życzenia miastu i jego mieszkańcom, nadeszło również wiele życzeń pisanych i telegraficznych, a wśród nich Shalom od Związku Nowotarskich Ży dów z Izraela.

W trakcie uroczystości wysłuchano prawykonania pieśni Nowy Targ do słów Bronisława Maja, z muzyką skomponowaną przez nowotarżanina Jana Kantego Pawluśkiewicza.

Wybranym przez kapitułę instytucjom i organizacjom wręczono medale za szczególne zasługi dla Nowego Targu. Medalami wyróżniono:

 • Światowy Związek Armii Krajowej - Zarząd Oddziału w Nowym Targu
 • Związek Podhalan - Oddział w Nowym Targu
 • Cech Rzemiosł Różnych
 • Cech Rzemiosł Skórzanych
 • Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego
 • Państwową Szkołę Muzyczną
 • Zespół Szkół Rolniczych

-Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej

- Klub Sportowy "Podhale"

W czasie uroczystej sesji rady miasta, w podniosłym nastroju i przy owacji na stojąco nadano honorowe obywatelstwo Nowego Targu papieżowi Janowi Pawłowi II, najwybitniejszemu w dziejach Polakowi, w uznaniu szczególnych za sług dla ludzkości, kultury chrześcijańskiej, narodu polskiego, a także społecz ności Podhala. Wielki to zaszczyt dla Nowego Targu, gdyż Ojciec Święty zgodził się dotychczas przyjąć honorowe obywatelstwo tylko kilku polskich miast.

Koncert Galowy, a potem raut wydany przez burmistrza zakończył bogaty w wydarzenia, pełen wrażeń dzień. Koncert był nad wyraz udany i gorąco okla skiwany, co jest zasługą biorących w nim udział artystów, a nade wszystko pani Wandy Szado-Kudasikowej, która go obmyśliła i zorganizowała. Koncert składał się z dwóch części: w pierwszej wystąpili artyści wywodzący się z Nowego Targu — znani wokaliści, aktorzy, muzycy; część druga zatytułowana „Jarmark nowotar ski” zawierała barwne scenki, charakterystyczne dla miasta zwłaszcza w latach minionych, pełne śpiewu i muzyki. Wprowadzały one nastrój festynu i wesołej zabawy, co było znakomitym przejściem do ostatniego punktu tamtego dnia - rautu. Przy suto zastawionych stołach, w wesołym nastroju i dobrym humorze biesiadowano do pierwszych godzin następnego dnia.

*

Drugi dzień głównych uroczystości jubileuszowych — 22 czerwca — obfi tował w wydarzenia artystyczne i historyczno-patriotyczne.

W galerii BWA „Jatki" uroczyście otwarto retrospektywną, wielopokole niową wystawę twórczości plastycznej artystów wywodzących się z Nowego Targu. Towarzyszył jej katalog p.t. Artyści nowotarscy. Warto odnotować, że wy stawę tę zaprezentowano również jesienią w Instytucie Polskim w Bratysławie, gdzie także osiągnęła rangę wydarzenia artystycznego. Komisarzem ekspozycji był Leszek Pustówka.

W Ratuszu równie uroczyście otwarto wystawę historyczną „Nowotarskie Sztandary”. W muzealnych pomieszczeniach Ratusza wyeksponowano sztandary z przełomu XIX i XX wieku, które, szczęśliwie zachowane do naszych czasów, należą do najcenniejszych eksponatów nowotarskiego muzeum. Au tor wystawy Marek Gotkiewicz wzbogacając wystawę o stare fotografie, różno rodne plakaty i cenne druki ulotne dał w istocie obraz życia społeczno- kulturalnego naszego miasta sprzed 100 lat.

W samo południe 22 czerwca nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci gen. Andrzeja Galicy, twórcy słynnych formacji wojskowych zwanych Strzel cami Podhalańskimi. Patriotyczna manifestacja, jaką było odsłonięcie i poświę cenie tablicy, zgromadziła tłumy uczestników. W uroczystości brały udział: pocz ty sztandarowe, Kompania Honorowa Karpackiego Okręgu Straży Granicznej, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, dowódca Jednostki Wojskowej z Nowego Sącza, władze Nowego Targu i sąsiednich gmin, przedstawiciele duchowieństwa, członkowie Związku Podhalan, 200 uczestników rajdu „Szlakami Obrońców Granic”, połączone Muzyki Góralskie, orkiestry i zespoły regionalne. Licznie stawili się mieszkańcy Nowego Targu. Nieobecni byli parlamentarzyści z Podhala. Pamiątkową tablicę umieszczoną na frontonie budynku „Sokoła", zaprojektowaną i wykonaną przez Piotra Chodorowicza, a ufun dowaną przez Cech Rzemiosł Skórzanych w Nowym Targu, poświęcił ksiądz biskup Albin Małysiak. Podniosłym i wzruszającym momentem uroczystości było odczytanie apelu poległych. Potem złożono pod tablicą wieńce i kwiaty, a salwa honorowa Kompanii Straży Granicznej zakończyła uroczystość.

*

W trzecim dniu głównych uroczystości jubileuszowych 23 czerwca Park Miejski rozbrzmiewał muzyką, śpiewem i wesołym gwarem, a to za sprawą zorganizowanego z rozmachem „Wielkiego festynu”. Parkowe alejki zapełniły się handlującymi, dwie estrady oferowały bogate i różnorodne programy arty styczne, konkursy i pokazy; powodzeniem cieszyła się loteria fantowa z nieco dzienną główną wygraną - żywą, czarną kozą z czerwoną kokardą. Nad cało ścią imprezy czuwał główny organizator Stanisław Watycha. Tylko pogoda wymknęła się spod kontroli i spłatała paskudnego figla. Festyn oferował jed nak tyle atrakcji i niespodzianek, że spragnieni wspólnej zabawy nowotarżanie dotrwali mimo szarugi do „Wianków”. I nie żałowali.

Widowisko plenerowe „Wianki” autorstwa Anny Olbrychtowicz i Jeanne Flaming nawiązywało do ludowych tradycji nocy świętojańskiej. Muzyka, śpiew i taniec przy płonących ogniskach i pochodniach, ogromne wianki z zapalo nymi świecami płynące z nurtem Dunajca, wreszcie bajecznie kolorowe fajer werki złożyły się na wspaniale nastrojowy sobótkowy wieczór.

*

Najważniejszym wydarzeniem artystycznym, które na długo pozostanie w pamięci, był monumentalny spektakl „Nowy Targ”, rozegrany w pogodny wieczór 28 lipca na nowotarskim Rynku. Pomysłodawcą przedstawienia plene rowego „Nowy Targ” był Jan Kanty Pawluśkiewicz, który skomponował do niego muzykę, reżyserem całości Jerzy Zoń. Przygotowania do widowiska trwały prawie rok. Nowotarżanie tłumnie przybyli na Rynek, by obejrzeć najkosztowniejszy i najatrakcyjniejszy punkt jubileuszowych uroczystości (przybyli zbyt licznie, zdaniem służb porządkowych, które nie potrafiły sprostać swemu zadaniu). Widowisko składało się z symbolicznych scen obrazujących najbardziej pamiętne, dramatyczne i znaczące w dziejach miasta chwile, od momentu królewskiego nadania, aż po czasy nam współczesne. Pomyślane i zrealizowane z rozmachem, wymagało ogromnej ilości wykonawców. Wzięły w nim udział znakomitości kra kowskiego środowiska artystycznego, znani i lubiani aktorzy i wokaliści, liczni statyści oraz miejscowe zespoły regionalne i teatralne. Generalnie o wielkiej a trakcyjności przedstawienia zadecydowały wartości plastyczne i muzyczne (w warstwie słownej było nieciekawe). Symboliczne sceny pożaru, zarazy, wojen czy emigracji, a nade wszystko towarzysząca im muzyka wywarły na widzach wielkie wrażenie. Kończący widowisko "spektakl na niebie" - wspaniały pokaz ogni sztucznych, widziany i podziwiany również w miejscach odległych od Ryn ku zachwycił wszystkich. Widowisko "Nowy Targ" nagrała krakowska ekipa TV, a po pewnych cięciach i montażu wyemitował 15 sierpnia drugi program TVP.

*

Oficjalne zakończenie obchodów 650-lecia Nowego Targu nastąpiło w dniu Narodowego Święta Niepodległości, 11 listopada.

W swoim wystąpieniu w czasie uroczystej akademii Czesław Borowicz, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Obchodów 650-lecia, podsumował i ocenił prace Komitetu, podkreślając znaczenie jubileuszu dla promocji Nowego Targu.

Podczas akademii wręczono przyznane przez Radę Miejską, na wniosek Kapituły Honorowej, medale za szczególne zasługi dla Nowego Targu, które otrzymali:

 • ks. Leon Krejcza
 • ks. prof. Józef Tischner
 • Wanda Szado-Kudasikowa Andrzej Kudasik
 • Tadeusz Morawa
 • Stanisław Klocek

Pamiątkowe medale 650-lecia za pracę i wysiłek w organizowaniu i przygotowaniu jubileuszu otrzymali:

 • Czesław Borowicz
 • Józef Marek
 • Jerzy Mroczka
 • Jan Nowinowski
 • Antoni Nowak
 • Józef Różański
 • Rafał Sobolewski
 • Janusz Stopka
 • Wanda Szado-Kudasikowa
 • Grażyna Uher-Smoroń
 • Zbigniew Bibro
 • Jan Kanty Pawluśkiewicz

Szczególne podziękowania wraz z pamiątkowymi adresami otrzymali sponsorzy za finansową pomoc w godnym uczczeniu 650-lecia miasta. Byli to:

PZU S.A., Warszawa Hydrotest SA Kraków, ZPH"Wojas", CSZ "Kowalski," PKO SA Nowy Targ, BPH Nowy Targ, Firma "Chester", Cech Rzemiosł Skórzanych, Futrzarska Spółdzielnia Pracy "Asco-Gorce"

*

Jubileusz miasta stał się okazją do przypomnienia dziejów miasta, pod kreślenia jego dorobku, zaakcentowania tradycji patriotycznych. Obfitował w momenty uroczyste i podniosłe, w atrakcyjne widowiska, koncerty galowe, wystawy, rauty i wspólne wesołe zabawy. Dostarczył nowotarżanom wielu wzru szeń, artystycznych wrażeń i wspomnień o miłych, razem spędzonych chwi lach. Czy skłonił również do refleksji nad przyszłością miasta, nad pomyśl niejszym życiem jego mieszkańców?

*

Rok 1996 w Nowym Targu był wyjątkowo bogaty w jubileusze, które w mniejszym czy większym stopniu wpisały się w obchody 650-lecia miasta:

20-lecie pracy duszpasterskiej w Nowym Targu księdza prałata Fran ciszka Juraszka, proboszcza parafii pod wezwaniem Najświętszego Ser ca Pana Jezusa

20-lecie Klubu Plastyka Amatora działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury

30-lecie Nauczycielskiego Chóru "Gorce" 50-lecie Szkoły Muzycznej 115-lecie Straży Pożarnej w Nowym Targu

W roku jubileuszu miasta Komitet Obchodów 650-lecia ogłosił konkurs p.t.: "Tradycja dla przyszłości" na opracowania i zbiory związane z historią miasta. Najciekawsze i nagrodzone prace autorstwa Barbary Słuszkiewicz, An ny Nowak, Czesława Morawetza, Anny Gabryś i Hanny Rayskiej wydrukowano „Almanachu Nowotarskim”.

*

Warto też odnotować, że nowotarski rynek księgarski wzbogacił się o ko lejne pozycje wydawnicze:

Historia szkoły muzycznej w Nowym Targu 1945-95

Stary Nowy Targ na rycinach, obrazach, fotografiach i kartach pocztowych Anny Nowak i Antoniego Nowaka

Nuty sedeczne. Antologia podhalańskiej poezji gwarowej, pod redakcją J.Antoła, E.Halickiego, E.Kowalczyka, J.Kowalczyka, A.Kudasika, A.Szopińskiej.

*

Wiele poczynań artystycznych, kulturalno-społecznych i handlowych, któ re miały miejsce w 1996 r. zasłużyło na miano wydarzeń w społeczności miasta.

Po raz dwudziesty pierwszy odbył się Konkurs Muzyk Podhalańskich -tradycyjna impreza folklorystyczna organizowana przez Miejski Ośrodek Kultury i Związek Podhalan.

Po raz pierwszy zorganizowano (z rozmachem) Podhalańskie Targi Bu downictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz. Cieszyły się zgodną, znakomitą opinią zwiedzających i wystawiających.

Szczególnie bogata i interesująca była oferta wystawiennicza. Poza wspomnianymi wcześniej mogliśmy oglądać znakomite ekspozycje:

"Stanisław Kuskowski 1941-1995 - Malarstwo" w Galerii „Jatki"

"Przejście" Mariana Gromady w Miejskim Ośrodku Kultury

"Krajobraz górski" - XVI Pokonkursowa Wystawa Ogólnopolskiego

Konkursu Fotograficznego im. Jana Suderlanda w Miejskim Ośrodku Kultury "Nowy Targ i Podhale w walce o Polskę i jej granice w latach 1914-1924" w Ratuszu.

Obejrzało je mnóstwo osób, a wernisaże były wydarzeniami artystycznymi

i uroczymi spotkaniami towarzyskimi.

*

Właściciel kina "Tatry" Adam Rapacz zainstalował nowoczesną aparaturę Dolby Spectral Recording. Swoistym fenomenem jest uplasowanie się kina "Tatry" na drugim miejscu w Polsce w klasyfikacji kin o największej ilości wi dzów per capita. ”'Jesienne spotkania z filmem polskim” potwierdziły zaintere sowania zwłaszcza młodych nowotarżan sztuką filmową.

*

W listopadzie zabawą andrzejkową zainaugurowała działalność dyskoteka "Grand" - największy w Nowym Targu (i nie tylko), efektownie urządzony lokal, w którym może się bawić jednocześnie dwa tysiące osób.

17 grudnia odbył się III Kongres Euroregionu "Tatry", na którym wybrano nowe władze - prezesem został Słowak Peter Burian. Związek Transgra niczny Euroregion "Tatry" działa od 26 sierpnia 1994 r., a jego członkami są polskie i słowackie miasta i gminy z terenu Podhala, Spiszą, Orawy i Liptowa. Nowy Targ jest siedzibą Euroregionu po stronie polskiej, a po stronie słowac kiej Kieżmark.

*

Z ciekawostek odnotować można zainteresowanie urodą nowotarżanek. Jedna z nich, Klaudia Batkiewicz, dotarła do finału Miss Polski, na którym zdobyła tytuł Miss Foto.

Sport

Rok 1996 przyniósł wiele atrakcyjnych wydarzeń i sukcesów sportowych.

*

1 marca w Oświęcimiu "Podhale" Nowy Targ pokonało "Unię" Oświęcim 7:4 i zdobyło po raz 16 w historii polskiego hokeja tytuł Mistrza Polski.

*

W marcu Lidia Olcoń-Matuszek, reprezentantka Klubu "Podhale", po wróciła z V Mistrzostw Świata Weteranów w Łyżwiarstwie Szybkim rozegra nych w Kanadzie ze złotym medalem (bieg na dystansie 1000 m) oraz czte rema srebrnymi.

*

W maju w greckiej miejscowości Volos odbyły się Mistrzostwa Europy w Karate Kyokushin. W polskich barwach startowała nowotarżanka Ewa Pawlikowska - Mistrzyni Polski i odniosła wspaniały sukces zdobywając złoty medal.

*

W czerwcu tradycyjnie w Boże Ciało startem z Nowego Targu rozpoczął się LV Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Dunajcu.

*

Jedną z dwu imprez sportowych, włączonych do programu głównych uroczystości jubileuszowych 650-lecia miasta, był II Ogólnopolski Turniej Uczniowskich Klubów Sportowych w Tenisie Stołowym. Nowotarscy młodzi pingpongiści spisali się świetnie zdobywając dwa pierwsze miejsca na 6 kategorii. Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej dla najlepszego zespołu pozo­ stał w Nowym Targu. Zdobył go uczniowski Klub Sportowy "Orkan" ze Szkoły Podstawowej nr 5.

*

W lipcu odbyły się VIII Szybowcowe Mistrzostwa Podhala - eliminacje do Mistrzostw Polski. Dwutygodniowa rywalizacja szybowników zakończyła się zwycięstwem Andrzeja Śwista z Aeroklubu Tatrzańskiego w Nowym Targu.

*

W sierpniu na stadionie im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Targu można było obejrzeć wielkie piłkarskie widowisko, którego autorami byli kadrowi weterani piłkarskiego boiska "Orły Górskiego" oraz miejscowi olimpijczycy i ka drowicze, głównie hokeiści, wspierani przez narciarzy. Wygrana "Orłów" 8:2 nikogo nie zdziwiła. Gospodarze powinni prosić o rewanż. Hokejowy.

*

XL Spadochronowe Mistrzostwa Polski w klasyfikacji ogólnej wygrała nowotarżanka Monika Sadowy-Filipowska.

*

Drugą z zaplanowanych imprez sportowych uświetniających jubileusz 650-lecia miasta był Międzynarodowy Turniej Hokejowy o Puchar Burmistrza Nowego Targu rozegrany w środku lata na sztucznym lodowisku klubu "Podhale". Puchar Burmistrza pojechał do Moskwy — zdobyła go silna ekipa CSKA Moskwa. "Podhale" Nowy Targ zajęło II miejsce.

*

W październiku na stadionie w Nowym Targu rozegrano po raz drugi Turniej o Klubowy Puchar Europy w Hokeju na Lodzie (ćwierćfinał). "Podhale" wraz z "Sokołem" Kijów awansowało do półfinału. Ciekawostką im prezy był pierwszy na nowotarskiej tafli występ drużyny "Lions" z Jerozolimy.

*

W grudniu wydarzeniem sportowym był bez wątpienia międzynarodowy mecz hokejowy Polska - Kanada, rozegrany na nowotarskim lodowisku. Re prezentacja Polski spotkała się nie z najsilniejszą reprezentacją Kanady, lecz z drużyną młodą, opartą na graczach uniwersyteckich, wzmocnioną kilkoma zawodowcami. Nadzieje na wyrównaną walkę i dobry wynik prysły po niecałych 2 minutach, w czasie których Kanadyjczycy zdążyli strzelić 3 bramki. Nie żałując grosza (bilety były bardzo drogie) hokejowi kibice z Nowego Targu, okolic, a także z odległych miejscowości przybyli przyjrzeć się mistrzowskiej drużynie klonowego liścia i wspierać dopingiem naszą reprezentację.

*

Wielkie emocje towarzyszyły nie tylko medalowym sukcesom i sportowym widowiskom. Dostarczał ich także amatorski sport masowy. Słowa uznania na leżą się zwłaszcza organizatorom piłkarskich turniejów "dzikich drużyn", za wodów narciarskich, wyścigów kolarskich i innych rozgrywek pozwalających wszystkim chętnym skorzystać ze sportowej szansy.

Zmiany na szczytach nowotarskiej władzy

Główne uroczystości jubileuszowe 650-lecia nadania praw miejskich No wemu Targowi przypadł)' w czasie, gdy burmistrzem miasta był Czesław Boro wicz, a przewodniczącym Rady Miejskiej Jerzy Mroczka.

W trzy dni po kulminacyjnych uroczystościach jubileuszowych padł na sesji wniosek Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium ówczesnemu Zarządowi Miasta kierowanemu przez burmistrza. Zarząd, broniąc się przed zarzutami dotyczącymi głównie niewykonania zadań inwestycyjnych, zdołał przekonać radnych do przyjęcia sprawozdania budżetowego. Radni sprawoz danie przyjęli, ale absolutorium nie udzielili. Zdumiewająca niekonsekwencja spowodowała uchylenie uchwały, lecz problem pozostał.

Na sierpniowej sesji Rady Miejskiej złożono wniosek o odwołanie burmi strza Czesława Borowicza. Dokument podpisany przez połowę składu Rady zawierał poważne zarzuty. Burmistrz w tej sesji nie uczestniczył, przebywał na zwolnieniu lekarskim.

We wrześniu podczas sesji radni odwołali Czesława Borowicza ze stanowi ska burmistrza Nowego Targu. Pełnił jeszcze swoje obowiązki do czasu powołania następcy. W listopadzie Rada Miejska dokonała wyboru nowego burmistrza. Został nim Marek Fryźlewicz - radny drugiej kadencji, członek poprzedniego i obecnego Zarządu Miasta, lat 36, Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie. Tak więc w Nowy 1997 Rok nowotarżanie witali z nowym burmistrzem.

*

Jubileuszowy 1996 rok dobiegł końca. Obfitował w wydarzenia dotyczące głównie spraw kulturalno-artystycznych i sportowych, ale odnotować należy efekty prowadzonej przez miasto działalności inwestycyjnej, jak wbudowanie sieci gazowej i wymiana sieci energetycznej w centrum miasta, budowa kanału sanitarnego na ul. Kowaniec, modernizacja oświetlenia lo dowiska. W tym też czasie przebudowywane były dwie ważne ulice w mie­ ście: św. Anny i Królowej Jadwigi.

*

Wszystkie znaczące wydarzenia minionego roku zostały odnotowane w "Kronice miasta", a ważniejsze momenty uroczystości jubileuszowych utrwa lono na taśmach wideo. Sporządzono także obszerną dokumentację fotogra ficzną, która wzbogaciła "Kronikę".

Zofia Giełczyńska, „Almanach Nowotarski”, Nr 1, Rok 1996, Nowy Targ 1997 r., s . 115 – 124.

Aktualizacja: 22-07-2004r.
Oglądane: 19127 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE