RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 138

Rejestry i ewidencje Urzędu Miasta

Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji
prowadzonych w Urzędzie Miasta Nowy Targ

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27 września 2005r. (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 29), dane zgromadzone w rejestrach publicznych, prowadzone przez Urząd Miasta w Nowym Targu udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom nie publicznym realizującym zadania publiczne lub zlecone przez podmiot publiczny.

Dane zgromadzone w rejestrach publicznych udostępnia się na pisemny wniosek, spełniający wymagania określone w par. 2 ust. 2 ww. rozporządzenia. Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony. Jeżeli przepisy nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się w terminie nie później niż 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie danych. Dane udostępnia się w formie papierowej lub w formie elektronicznej.

Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.

Do pobrania wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

 

 

Referat ds. Ochrony Środowiska

 

LP. Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna utworzenia rejestru Zakres informacji gromadzonych w rejestrze Jednostka/osoba odpowiedzialna, nr telefonu, nr pokoju
1.

Ewidencja wyrobów zawierających azbest (bazaazbestowa.gov.pl)

§ 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31) oraz Krajowy Program usuwania wyrobów zawierających azbest.

Lista nieruchomości, ilość odpadów niebezpiecznych  zawierających azbest wykorzystywanych na nieruchomościach położonych na terenie miasta Nowy Targ, ilość odpadów niebezpiecznych  zawierających azbest unieszkodliwionych z nieruchomości położonych na terenie miasta Nowy Targ Mateusz Skupień, pok. 205, tel. 18 26 11 291.
2. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (ceeb.gov.pl)

art. 27 g ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438).

Informacje o źródłach grzewczych w budynkach położonych na terenie miasta Nowy Targ Mateusz Skupień, pok. 205, tel. 18 26 11 291.
3. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - centrum informacji o środowisku: www.ekoportal.gov.pl art. 23 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Wnioski o wydanie decyzji, decyzje i postanowienia, projekty: polityk, strategii, planów lub programów, polityki, strategie, plany lub programy, raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, prognozy oddziaływania na środowisko, wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, zgłoszenia instalacji, z których emisje nie wymagają pozwolenia, a których eksploatacje wymagają załoszeń Grażyna Zych, pok. 209, tel. 18 26 11 241

 

^ góra

 

Referat ds. Zamówień Publicznych

LP. Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna utworzenia rejestru Zakres informacji gromadzonych w rejestrze Jednostka/osoba odpowiedzialna, nr telefonu, nr pokoju
1. Rejestr zamówień publicznych Jednolity rzeczowy wykaz akt nazwa zamówienia, szacunkowa wartość zamówienia, nazwa wybranego w postępowaniu wykonawcy, wartość zawartej umowy Referat ds. Zamówień Publicznych, pok. 221, tel. 18 26 11 244
2. Rejestr umów Jednolity rzeczowy wykaz akt nr umowy, zamawiajacy wydział, nazwa zadania, nazwa wykonawcy, kwota umowy, data umowy Referat ds. Zamówień Publicznych, pok. 221, tel. 18 26 11 244

 

^ góra

 

 

Referat ds. Drogownictwa i Transportu

LP. Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna utworzenia rejestru Zakres informacji gromadzonych w rejestrze Jednostka/osoba odpowiedzialna, nr telefonu, nr pokoju
1. Ewidencja dróg Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2007r. Dz.U. Nr 19 poz. 115 ze zm.) Gromadzenie danych o sieci dróg publicznych Marian Twaróg, pok. 218, tel 18 26 11 288
2. Ewidencja mostów Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2007r. Dz.U. Nr 19 poz. 115 ze zm.) Gromadzenie danych o obiektach mostowych Marian Twaróg, pok. 218, tel.  18 26 11 288

 

^ góra

 

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

LP. Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna utworzenia rejestru Zakres informacji gromadzonych w rejestrze Jednostka/osoba odpowiedzialna, nr telefonu, nr pokoju
1. Ewidencja mienia komunalnego Gminy Miasta Nowy Targ art.23 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nr ewid. działki, powierzchnia, wartość, nr ks. wieczystej, przeznaczenie Janusz Jakobiszyn, pok. 302, tel. 198 26 11 205
2. Ewidencja gruntów Gminy Miasta Nowy Targ oddanych w użytkowanie wieczyste art.23 ust.1 b ustawy o gospodarce nieruchomościami nr ewid. działki, powierzchnia, data ostatniej aktualizacji opłaty rocznej Beata Krzak Kondera , pok. 301, tel 18 26 11 295

 

^ góra

 

 

Wydział Rozwoju i Urbanistyki

LP. Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna utworzenia rejestru Zakres informacji gromadzonych w rejestrze Jednostka/osoba odpowiedzialna, nr telefonu, nr pokoju

1.

Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Nowy Targ

Art.22 ust.4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Zbiór kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu miasta

Joanna Ambroż, pok. 201,
tel. 18 26 11 231

2.

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy

Art. 67 ust. 1 z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Nazwisko, imię, adres zamieszkania, nr ewidencyjny nieruchomości

Joanna Ambroż, pok. 201,
tel. 18 26 11 231

3.

Rejestr decyzji indywidualnych

Art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Nazwisko, imię, adres zamieszkania, nr ewidencyjny nieruchomości, przedmiot decyzji, organ wydający decyzję.

Joanna Ambroż, pok. 201,
tel. 18 26 11 231

4.

Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Art. 57 ust. 2 z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Nazwisko, imię, adres zamieszkania, nr ewidencyjny nieruchomości

Joanna Ambroż, pok. 201,
tel. 18 26 11 231

5.

Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Art. 31 ust. 1 z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Nazwisko, imię, adres zamieszkania, nr ewidencyjny nieruchomości

Magdalena Czyszczoń,
pok. 201,
tel. 18 26 11 230

6.

Rejestr wniosków o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Art. 31 ust. 1 z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Nazwisko, imię, adres zamieszkania, nr ewidencyjny nieruchomości

Magdalena Czyszczoń,
pok. 201,
tel. 18 26 11 230

 

^ góra

 

 

Wydział Kultury Sportu i Promocji

LP. Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna utworzenia rejestru Zakres informacji gromadzonych w rejestrze Jednostka/osoba odpowiedzialna, nr telefonu, nr pokoju
1. Rejestr wydanych przez Burmistrza Miasta Nowy Targ zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.). Numer zezwolenia, rodzaj, oznaczenie przedsiębiorcy, adres punktu sprzedaży, adres składowania napojów alkoholowych/magazynu dystrybucyjnego, okres ważności zezwolenia Beata Krzysztofek, pok. 208, tel. 18 2611233
2. Rejestr licencji na wykonywanie przewozów taxi osobowego na terenie Nowego Targu Art 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późń. zm.) Numer licencji, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer rejestracyjny pojazdu, numer podwozia VIN, okres ważności licencji, obszar prowadzenia przewozów Zofia Jędrysko, pok.208, tel. 18 2611234
3. Rejestr wpływających wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaw. powyżej 4,5% (za wyjątkiem alkoholu) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Zarządzenie nr 0050.Z.166.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 14 grudnia 2011r. Oznaczenie przedsiębiorcy, adres punktu sprzedaży, data wpływu, informacja o wniosku o zawieszenie postępowania. Beata Krzysztofek, pok. 208, tel. 18 2611233

 

^ góra

 

 

Wydział Administracji i Kadr

LP. Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna utworzenia rejestru Zakres informacji gromadzonych w rejestrze Jednostka/osoba odpowiedzialna, nr telefonu, nr pokoju
1. Rejestr skarg i wniosków art. 254 kpa "Skargi i wnioski składane i przekazywane do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych organów samorządowych i organów organizacji społecznych oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków." Dane osoby składającej skarge/wniosek, terminy (wpływu, załatwienia), osoby uczestniczące w rozpatrywaniu, wynik rozpatrzenia, osoby powiadomione o wyniku. mgr Knurowski Łukasz, pok. 120,18 261-12-82
2. Rejestr umów zleceń i umów o dzieło - które wymagają odprowadzenia składek ZUS bądź rejestracji w systemie Kadry Zarządzenie Nr 120.Z.10.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie określenia systemu kancelaryjnego oraz wytycznych dotyczących zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Nowy Targ. Imię i nazwisko i in. dane osobowe konieczne do przekazania informacji do ZUS i US mgr Knurowski Łukasz, pok. 120,18 261-12-82
3. Rejestr aktów wewnętrznych kierownika Urzędu - zarządzeń (120.Z) decyzji (120.D) Zarządzenie Nr 120.Z.10.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie określenia systemu kancelaryjnego oraz wytycznych dotyczących zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Nowy Targ. Data, numer, treść aktu wewnętrznego, osoba przygotowująca mgr Knurowski Łukasz, pok. 120,18 261-12-82
4 Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta (0050.Z) Zarządzenie Nr 120.Z.10.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie określenia systemu kancelaryjnego oraz wytycznych dotyczących zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Nowy Targ. Data, numer, treść aktu, osoba przygotowująca Stanisława Szołtysek, pok.123, tel. 18 26 11 270
5. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw Zarządzenie Nr 120.Z.10.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie określenia systemu kancelaryjnego oraz wytycznych dotyczących zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Nowy Targ. Data, numer, imię i nazwisko osoby, która otrzymuje upoważnienia/pełnomocnictwa mgr Knurowski Łukasz, pok. 120,18 261-12-82
6. Rejestr (książka) kontroli zewnętrznych Zarządzenie Nr 120.Z.10.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie określenia systemu kancelaryjnego oraz wytycznych dotyczących zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Nowy Targ. Imię i nazwisko oraz stanowisko kontrolującego, jednostka zlecająca kontrolę, data nr delegacji służbowej, czas trwania kontroli, wyszczególnienie kontrolowanych działów pracy, określenie charakteru czynności, podpisy kontrolującego i kierownika jedn. kontrolowanej mgr Knurowski Łukasz, pok. 120,18 261-12-82
7. Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym Rozdział 5 Instrukcji archiwalnej, stanowiącej załącznik nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 zpóźn. zm.) Nr kolejny spisu, data przyjęcia akt do archiwum, nazwa komórki, która dokumenty przekazuje, liczba teczek, liczba poz. spisu, daty skrajne dokumentacji, ew. kategorie dokumentacji mgr Knurowski Łukasz, pok. 120,18 261-12-82

 

 

^ góra

 

 

Wydział Spraw Społecznych

LP. Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna utworzenia rejestru Zakres informacji gromadzonych w rejestrze Jednostka/osoba odpowiedzialna, nr telefonu, nr pokoju
1. Rejestr mieszkańców miasta Nowy Targ Dane osobowe w zbiorze meldunkowym gromadzone są na podstawie art. 44a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U.z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) Rejestracja danych o miejscu pobytu osób, urodzeniach, dotyczących obowiązku wojskowego, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk. Zakres danych gromadzonych w zbiorach wylicza art. 44a ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Ludności, pok 010, tel 18 26 11 273
2. Rejestr byłych mieszkańców miasta Nowy Targ Dane osobowe w zbiorze meldunkowym gromadzone są na podstawie art. 44a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U.z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) Gromadzenie danych osobowych oraz adresów osób zmarłych, wymeldowanych oraz przebywających za granicą. Zakres danych gromadzonych w zbiorach wylicza art. 44a ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Ludności, pok 010, tel 18 26 11 273
3. Rejestr wyborców miasta Nowy Targ "art. 25 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), Rozporządzenia MSWiA z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U.2011.158.941)"
Realizacja czynnego prawa wyborczego. Nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania; w zakresie obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi obejmuje: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Ludności, pok 010, tel 18 26 11 273
4. Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych Dane osobowe w zbiorze meldunkowym gromadzone są na podstawie art. 44e ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U.z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) Zapewnienie realizacji prawa i obowiązku posiadania dowodu osobistego przez osobę będącą obywatelem polskim, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres danych określa art. 44e ust. 3 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Wydział Spraw Obywatelskich, Dowody Osobiste, pok 003, tel 18 26 11 272

 

^ góra

 

 

Biuro Obsługi Prawnej

LP. Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna utworzenia rejestru Zakres informacji gromadzonych w rejestrze Jednostka/osoba odpowiedzialna, nr telefonu, nr pokoju
1. Sprawy cywilne i karne Instrukcja kancelaryjna Ewidencja spraw cywilnych Teresa Ludzia.pok. 111, tel. 18 26 11 253
2. Sprawy administracyjne Instrukcja kancelaryjna Ewidencja spraw administracyjne Teresa Ludzia. 111, tel. 18 26 11 253
3. Opinie prawne Instrukcja kancelaryjna Ewidencja opini prawnych Teresa Ludzia. 111, tel. 18 26 11 253

 

^ góra

 

Aktualizacja: 20-10-2022r.
Oglądane: 14843 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE