RSS facebook
Dziś mamy: poniedziałek
- 25 czerwca 2018 roku

176 dzień roku, 26 tydzień roku.
Wschód słońca: 4:35
Zachód słońca: 20:49

Imieniny obchodzą: Albrecht, Eulogiusz, Lucja, Łucja, Tolisława, Wilhelm

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Mapa Monitoringu powietrza
Jubileuszowy Kalendarz Imprez - 670 lat Nowego Targu
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

SLE

EKOlogiczna Gmina

Więcej Niż Energia

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 125

Strefa Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu

Strefa Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu o pow. całkowitej ok. 11,5 ha będzie zlokalizowana we wschodniej części miasta Nowy Targ pomiędzy drogą powiatową nr K1673 (ulica Waksmundzka) a rzeką Dunajec. W bezpośrednim otoczeniu terenu projektowanej SAG przebiega droga wojewódzka nr 969 (DW969) – Nowy Targ – Stary Sącz oraz droga krajowa DK 49 Nowy Targ - Jurgów - granica państwa. Teren strefy, z uwagi na sąsiedztwo cieków wodnych otaczają wały przeciwpowodziowe. W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków dla miasta Nowy Targ.

Strefę Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu lokalizuje się we wschodniej części miasta Nowy Targ, określonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Nowy Targ 6.I jako obszar 5 P/U. Zakresem SAG objęta jest również część drogi określonej na planie symbolem 2 KD-L, na odcinku od istniejącej drogi 1KD-L do granicy działki o numerze ewidencyjnym 15824 oraz część drogi określonej symbolem 1 KD-L na odcinku od linii wału przeciwpowodziowego 1 WP do skrzyżowania z drogą 2 KD-L.

Uzbrojenie terenu Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu realizowane będzie z wykorzystaniem środków dotacyjnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013. Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schemat A: Strefy aktywności gospodarczej o pow. 2-20 ha

Utworzenie SAG pozwoli podmiotom gospodarczym na lokalizację działalności  w zakresie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do ich funkcjonowania. Zakazana jest realizacja przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w szczególności na obszar Natura 2000 SOO PLH120086 „Górny Dunajec” w rozumieniu przepisów odrębnych, w szczególności nie dopuszcza się lokowania na terenie strefy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, w tym instalacji oraz budynków i budowli służących do produkcji mas bitumicznych, betonu, związanych z odzyskiem i unieszkodliwianiem wszelkich odpadów, punktów do zbierania oraz przeładunku odpadów, w tym złomu oraz instalacji, budynków i budowli związanych z chowem, hodowlą i ubojem zwierząt.

Utworzenie SAG w Nowym Targu ma na celu zapobieganie bezrobociu, uporządkowanie lokalizacji zakładów produkcyjnych na terenie miasta, minimalizację uciążliwości związanych z natężeniem ruchu w centrum miasta.

Celem utworzenia SAG w Nowym Targu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta poprzez stworzenie dogodnych warunków infrastrukturalnych dla rozwoju lokalnej gospodarki, w szczególności poprzez przyciągnięcie nowych inwestorów.

Utworzenie strefy przełoży się na zaktywizowanie gospodarcze terenów, głównie obszarów nieużytków, stworzenie na tych terenach warunków dla rozwoju przedsiębiorstw, w tym MŚP, utworzenie nowych miejsc pracy oraz nowych rodzajów działalności gospodarczej,  a w konsekwencji poprawę sytuacji gospodarczej oraz jakości życia mieszkańców miasta i terenów ościennych.

Uzbrojenie terenów projektowanej Strefy Aktywności Gospodarczej planowane jest na IV kwartał 2014 r.

Wszelkie informacje dotyczące możliwości lokalizowania przedsiębiorstw w projektowanej Strefie Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu Inwestorzy uzyskają w Urzędzie Miasta Nowy Targ przy ul. Krzywej 1, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.

Osoby do kontaktu:

Wojciech Watycha – Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
tel. + 48 18 26 11 271, fax. +48 18 26 11 239, e-mail: wojciech_watycha@um.nowytarg.pl

Magdalena Czyszczoń – Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
tel. + 48 18 26 11 230, fax +48 18 26 11 239, e-mail: magdalena_czyszczon@um.nowytarg.pl

 

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6.I zatwierdzonego Uchwałą Nr XVII/128/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012r.

Działania zmierzające do uzbrojenia terenów SAG

Wyrys z MPZP Nowy Targ 6.I

Mapa z naniesioną projektowaną Strefą Aktywności Gospodarczej

Lokalizacja

Drogi dojazdowe

Władze Miasta Nowy Targ zwracają się z prośbą o przesyłanie ankiety dot. lokalizacji przedsiębiorstw w projektowanej Strefie Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu w rejonie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Polnej. Ankiety posłużą pozyskaniu informacji w zakresie oczekiwań potencjalnych inwestorów.

Do pobrania ANKIETA jako plik PDF i MS Word

Aktualizacja: 14-11-2017r.
Oglądane: 15071 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE