RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 135

Raport z Badania Ankietowego - 2008r.

Raport z Badania Ankietowego wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów w ramach procedury systemu zarządzania jakości PW-11.3

Badanie ankietowe przeprowadzone wśród Klientów UM w odbyło się na przełomie grudnia 2008 r. i stycznia 2009 r.

 

Badanie satysfakcji klientów przeprowadzono po raz drugi w Urzędzie Miasta Nowy Targ. Wzięło w nim udział 67 respondentów (o 6 os. więcej niż w poprzednim badaniu), w tym 27 formularzy wypełniono w formie elektronicznej. Ankiety gromadzono na przełomie grudnia 2008 r. i stycznia 2009 r. Można je było pobrać w poszczególnych komórkach organizacyjnych, w Biurze Obsługi Mieszkańców, jak również wypełnić na stronie internetowej.

Powody odwiedzin klientów w Urzędzie przedstawiają odpowiedzi na pytanie nr 1.

1. Proszę określić, jaki cel miała Pana(i) wizyta w Urzędzie Miasta?

 

Ilość osób

%

Zasięgniecie informacji, uzyskanie wyjaśnień

21

31,34%

Odebranie decyzji lub dokumentu

18

26,87%

Złożenie podania, wniosku

17

25,37%

Złożenie skargi

5

7,46%

Inne

6

8,96%


Wyniki ankiet są w zasadzie podobne do wyników roku ubiegłego. Klienci w większości zadowoleni są ze sposobu informowania, jak i szczegółowości przekazywanych przez pracowników informacji. Zdecydowana większość uważa również, że urzędnicy, z którymi mieli kontakt, wykazali się odpowiednim zasobem wiedzy. Pozytywnie też oceniono stosunek pracowników do klientów, ich sposób zachowania, postępowanie wg zasad Kodeksu Etycznego.

Dobrze postrzegana jest również działalność Biura Obsługi Mieszkańców, którego zadaniem jest przekazywanie niezbędnych, ogólnych informacji, instrukcji co do koniecznych wniosków, formularzy, wymaganych dokumentów, a także kierowanie w razie potrzeby do odpowiednich komórek organizacyjnych. Pomocne dla klientów okazują się być również karty usług, które zawierają szczegółowe instrukcje postępowania przy załatwianiu konkretnych spraw – uważa tak 50% badanych, a aż 73% osób, które wyraziły jasną opinię na ten temat. Większość z nich jest również zdania, że karty są raczej łatwo dostępne. Spośród osób, które korzystają z Internetu, aż ponad 80 % pozytywnie ocenia zawartość merytoryczną strony internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ www.nowytarg.pl

Klienci ogólnie pozytywnie ocenili poziom świadczonych przez Urząd Miasta usług, stawiając głównie noty dobre i bardzo dobre. Podsumowaniem może być wynik pytania 12 – aż 78% badanych stwierdziło, że są zadowoleni ze współpracy z Urzędem.

Należy jednak przyznać również, że w każdym z pytań nie obyło się bez not negatywnych. Istnieje pewien odsetek osób, które nie są zadowolone z kontaktów z Urzędem i nisko oceniają poziom świadczonych przez urzędników usług. Będziemy zatem dokładać starań, aby w kolejnych badaniach poprawić nasze noty, eliminując wszelkie zastrzeżenia klientów, które zgłaszali zwłaszcza w pytaniu 13: „Co zdaniem Pana(i) należałoby usprawnić, aby Urząd był bardziej przyjazny dla klienta?” Wśród nich najczęściej zwracano uwagę na konieczność długiego czekania w kolejce do kasy, na brak czystości w budynku, na chłód na korytarzu. Wyjaśnić tu należy, że ankieta prowadzona była w okresie zimowym – duży ruch klientów powodował bieżące zabrudzenie korytarzy, a częste otwieranie drzwi wyziębienie korytarza w pobliżu wejścia – te zastrzeżenia trudno wyeliminować. Jeżeli chodzi o wygląd budynku należy wyjaśnić, że na bieżąco prowadzone są prace remontowe po zwolnieniu przez Urząd Skarbowy części pomieszczeń. Po ich zakończeniu wygląd budynku, jak i warunki obsługi powinny ulec znacznej poprawie.

Klienci zgłosili też zastrzeżenia do niewłaściwego zachowania, niemiłej obsługi przez niektórych pracowników. Pracownikom, pod których adresem zostały one skierowane, zostaną te uwagi przekazane z pouczeniem o konieczności zmiany swojego postępowania.

Aby jednak w pełni przedstawić zebrane opinie, poniżej przedstawiono szczegółowe wyniki przeprowadzonej ankiety.

 

2.Czy został Pan(i) szczegółowo poinformowany(a) o procedurach załatwienia swojej sprawy (wymagane dokumenty, opłata skarbowa)?

 

Ilość osób

%

Tak

44

65,67%

Nie

15

22,39%

Nie było takiej potrzeby

8

11,94%

 

3.Czy urzędnik, który zajmował się Pani/a sprawą wykazywał się niezbędną wiedzą?

 

Ilość osób

%

Tak

45

68,18%

Nie

12

18,18%

Trudno powiedzieć

9

13,64%

 

4.Czy udzielana przez urzędnika informacja była?

 

Ilość osób

%

Zrozumiała i przystępna

48

72,73%

Niezrozumiała

5

7,58%

Urzędnik "zbył" mnie

13

19,70%

 

5.Jak Pan(i) ocenia kulturę osobistą pracowników i ich stosunek do klienta?

 

Ilość osób

%

Wysoka

39

59,09%

Zadowalająca

19

28,79%

Niska

8

12,12%

 

6. Czy utworzone Biuro Obsługi Mieszkańców ułatwiło Panu(i) załatwianie spraw w Urzędzie?

 

Ilość osób

%

Tak

51

66,23%

Nie

8

10,39%

Nie mam zdania

18

23,38%

 

7. Czy stosowane w Biurze Obsługi Mieszkańców i na stronie internetowej Miasta, Karty Usług dają pełną informację o sposobie załatwienia sprawy?

 

Ilość osób

%

Tak

33

49,25%

Nie

12

17,91%

Nie mam zdania

22

32,84%

 

8. Jaki jest Pana(i) zdaniem dostęp do Kart Usług?

 

Ilość osób

%

Dobry

36

57,14%

Średni

22

34,92%

Zły

5

7,94%

 

9. Czy uważa Pan(i) że pracownicy Urzędu Miasta przestrzegają Kodeksu Etycznego?

 

Ilość osób

%

Tak

42

62,69%

Nie

13

19,40%

Trudno powiedzieć

12

17,91%

 

10. Czy według Pana(i) informacje dot. miasta oraz działalności urzędu zamieszczone na stronie internetowej www.nowytarg.pl są?

 

Ilość osób

%

Bardzo dobre

24

38,71%

Zadowalające

27

43,55%

Niewystarczające

11

17,74%

Nie korzystam z Internetu

5

 

 

11. Jak Pan/i ocenia poziom świadczonych przez Urząd Miasta usług?

 

Ilość osób

%

Bardzo dobry

22

32,84%

Dobry

29

43,28%

Dostateczny

10

14,93%

Niedostateczny

6

8,96%

 

12. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze współpracy z nami?

 

Ilość osób

%

Tak

52

77,61%

Nie

15

22,39%

Aktualizacja: 30-04-2009r.
Oglądane: 5408 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE