X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 102

Odpowiedź na interpelacje Pana Stanisława Apostoła - Radnego Miasta Nowego Targu
  Szanowny Pan
Stanisław Apostoł
Radny Miasta Nowy Targ

 

Nasz znak: GNiPP.II.0057-1/09
Nowy Targ, dnia 16 lutego 2009r.

Sprawa : odpowiedź na interpelację z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie:

  1. przystąpienia do prac projektowych oraz związanej z nimi procedury pozyskania gruntów dla przedłużenia ul. Sikorskiego, z wpięciem jej do ul. Szaflarskiej, zgodnie z koncepcją przedstawioną w WPI - edycja 2008.,
  2. przygotowanie projektu uchwały, dotyczącej wprowadzenia niezbędnych zmian w budżecie na rok 2009, dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W odpowiedzi na Pana interpelację ponownie informuję:

Ad. a). Prace projektowe polegające na opracowaniu koncepcji drogowej przedłużenia ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Podtatrzańskiej do ul. Szaflarskiej zostały już wykonane przez firmę Biprokom – Kraków S.A. w 2002r. Jest to szczegółowa koncepcja, która stanowiła podstawę do opracowania projektu podziału i przygotowania wniosku o ustalenie lokalizacji drogi, który został złożony w dniu 7 stycznia 2008r. do Starosty Nowotarskiego, o czym informowałem w piśmie skierowanym dnia 3 lipca 2008r. do Przewodniczącego Rady i przesłanym do wiadomości wszystkim Radnym Rady Miasta Nowy Targ. Przytaczam fragment zawartej w tym piśmie informacji:
„Odcinek od ul. Szaflarskiej do ul. Podtatrzańskiej:

  1. Wniosek o Ustalenie Lokalizacji Drogi został złożony do Starosty Nowotarskiego w dniu 7 stycznia 2008r.,
  2. W dniu 26 lutego 2008r. Burmistrz Miasta złożył wniosek o zawieszenie postępowania o wydanie decyzji o ULD uzasadniając go następująco : w dniu 25 lutego 2008r. na Sesji Rady Miasta Nowy Targ P. Andrzej Kollbek, Zastępca Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, przedstawił alternatywne rozwiązania przebiegu drogi krajowej nr 47 przez Miasto Nowy Targ wraz z połączeniem drogi krajowej nr 47 z drogą krajową nr 49. Trasa połączenia dróg krajowych częściowo pokrywa się z projektowanym odcinkiem ul. Sikorskiego. W związku z tym do czasu uzgodnienia z GDDKiA Oddział w Krakowie lokalizacji tzw. „Węzła Podhalańskiego” i trasy łącznika drogi krajowej nr 47 z drogą krajową nr 49 proszę o zawieszenie w/w postępowania.
  3. 10 kwietnia wpłynęła informacja od Powiatowego Zarządu Dróg o nie podejmowaniu czynności do czasu zakończenia w/w uzgodnień.”

O stanie prac w sprawie rozwiązań komunikacyjnych w tym rejonie ul. Sikorskiego bardzo szeroko informowaliśmy na sesji Rady Miasta w dniu 29 grudnia 2008r. Rada Miasta przyjęła informację do aprobującej wiadomości, czego dowiodła dyskusja w pkt. 6 porządku obrad. Jednocześnie zwracam uwagę na fakt, że w trakcie tej dyskusji, podczas której i Pan zadał pytanie, nie wyraził Pan obaw podnoszonych w złożonej interpelacji. Jakie nowe, nieznane nam okoliczności w tej sprawie zaistniały, żeby wszczynać taki alarm?

Na obecnym etapie nie można bardziej uaktualnić dokumentacji projektowej, ponieważ brak jest jeszcze jakichkolwiek materiałów odnośnie przebiegu południowej obwodnicy Miasta Nowy Targ, a to z tej przyczyny, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie prowadzi procedurę przetargową zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Oferenci mogli składać oferty do dnia 15 stycznia 2009r. obecnie oczekujemy na rozstrzygnięcie przetargu.

Równocześnie informuję, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadania: „Budowa obwodnicy Miasta Nowy Targ w ciągu drogi krajowej nr 49 Nowy Targ – Jurgów – Granica Państwa km 0+000,00 do ~2+700,00” znalazł się m. innymi następujący zapis:
„Ponadto nowy odcinek DK49 ma być powiązany poprzez skrzyżowania lub węzły drogowe z istniejącym i projektowanym układem komunikacyjnym, w tym projektowaną wschodnią obwodnicą miasta (ul. Sikorskiego), która jest docelowo przewidywana jako droga dwujezdniowa klasy Z.

Podstawowe parametry projektowanej ul. Sikorskiego - należy uzyskać w uzgodnieniu z Urzędem Miasta Nowy Targ.”

To właśnie dzięki staraniom przedstawicieli Urzędu Miasta odpowiedzialnych za planowane przestrzenne w/wym. warunek znalazł się w przedmiotowej specyfikacji zmówienia GDDKiA oddz./Kraków.

Jak wynika z powyższego jesteśmy i będziemy w stałym kontakcie z Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych i Autostrad Oddział w Krakowie, w tej niezwykle istotnej dla miasta sprawie.

Ad. b). W związku z wyżej przedstawionym stanem faktycznym, przygotowanie projektu uchwały dotyczącej wprowadzenia niezbędnych zmian w budżecie na rok 2009, dla opracowania dokumentacji projektowej przedłużenia ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Podtatrzańskiej do ul. Szaflarskiej, jest bezprzedmiotowe. Natomiast po rozpoczęciu prac projektowych przez GDDKiA Oddział w Krakowie, zostaną podjęte przez Urząd Miasta niezbędne prace projektowe mające na celu określenie parametrów włączenia ul. Sikorskiego do południowej obwodnicy miasta.

Mam nadzieję, że Pańskie częste w ostatnim czasie wystąpienia w „rejtanowskim” stylu są nie tylko wynikiem pozostawania w „głębokiej” opozycji ale również w znacznym stopniu powstają wskutek niedoinformowania, dlatego proponuję na przyszłość aby Pan radny w takich przypadkach korzystał z urzędowych źródeł informacji. Nie musi to być moja osoba, bo wiem, że przestrzega Pan już od ponad 2 lat absolutnego zakazu bezpośrednich kontaktów z burmistrzem wydanego przez b. przewodniczącego Klubu Radnych „Nowotarżanie – PiS” lecz może Pan również uzyskać takie informacje w merytorycznym Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta lub u p. Stanisławy Szołtysek – Sekretarz Urzędu Miasta – kontakty i telefony dostępne na stronie www.nowytarg.pl

 

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości :
P. Lesław Mikołajski - Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ
P. Stanisława Szołtysek – Sekretarz Miasta Nowy Targ

Aktualizacja: 18-02-2009r.
Oglądane: 4115 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE