X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 145

Wstęp
  14-10-2004

Liczne pożary trawiące miasto, płomienie ognia trawiące dorobek całego życia z drugiej strony brak zorganizowanej służby do walki z żywiołem stały się przyczyną podjęcia starań o utworzenie w Nowym Targu straży pożarnej. Zadania tego podjął się emerytowany starosta powiatowy Józef Schowal (burmistrz miasta w latach 1883 – 1886), który wspólnie z Edmundem Hoszardem rozpoczął zbieranie składek na poczet utworzenia straży. Zadanie nie było łatwe gdyż założenie tego typu organizacji wiązało się z opracowaniem, a następnie zatwierdzeniem statutu oraz regulaminu. Należało też postarać się o pozyskanie środków finansowych na zakup sprzętu oraz statutową działalność. Zarówno straż w Nowym Targu jak i inne działające na terenie Galicji, funkcjonowały na podstawie ustawy o stowarzyszeniach z dnia 15 listopada 1867 r. Ustawa ta zobowiązywała Zarząd OSP do przedłożenia C.K. Namiestnictwu statutu. Ponadto straż zobowiązana była przez Starostwo do przedstawienia składu zarządu oraz sprawozdania z działalności. Pisząc statut i regulamin wzorowano się na wydanych drukiem „Regulaminie Straży Ogniowej Ochotniczej Nowo-Sądeckiej” z 1874 r., „Statucie Krajowego Związku Ochotn. Straży Pożarnych w król. Galicji i Lodomerii z W. Ks. Krakowskiem” z 1875, „Statucie Stowarzyszenia Straży Ogniowej Ochotniczej w Grybowie” z 1881 r. Mimo sprawdzonych wzorców pierwszy wzór statutu opracowany w maju 1881 r. został odrzucony : „Wysokie C. K. Namiestnictwo reskryptem z dnia b. r. l 39135 zakazało zawiązania wymienionego towarzystwa na podstawie przedstawionego statutu ponieważ takowy nieodpowiada do w zupełności wymogom § 4 ustawy z dnia 15 listopada 867 (…) Nieprzedłożono też oświadczenia gminy, że przyjmując na wypadek rozwiązania towarzystwa administrację funduszów i przechowanie rekwizytów, co do których jest mowa w § 20 statutu”. Dnia 11 września 1881 r. Rada Gminna zatwierdziła statut OSP oraz przyjęła uchwałę o sprawowaniu „dozoru nad funduszami i rekwizytami straży ogniowej”. Po uzupełnieniu uchybień Straż Ogniowa Ochotnicza w Nowym Targu została w dniu 22 września 1881 r. zatwierdzona przez Wysokie C. K. Namiestnictwo we Lwowie. W zatwierdzonym statucie czytamy, iż: podstawowym celem zawiązanej straży „jest niesienie zorganizowanej pomocy przy pożarach”. Członkowie straży wykonywali swoje obowiązki nieodpłatnie, a wszelkie wpływy w tym darowizny od mieszkańców i władz gminy miały zasilać wspólną kasę. Do straży mógł należeć każdy „kto skończy 18 lat jest nieposzlakowanego życia i fizycznie utalentowany” Do straży przyjmowała Rada Ukonstytuowana składająca się z 5 członków rzeczywistych: Protektora, Naczelnika i trzech komendantów oddziałów. Straż była podzielona na trzy oddziały:

  • Oddział Pożarników (gimnastyczny) bezpośrednio gaszących ogień
  • Oddział wodny, do którego zadań należała obsługa sikawek oraz dostarczanie wody
  • Oddział Bezpieczeństwa zabezpieczający ludność i mienie w miejscu pożaru i po jego ugaszeniu

Zgodnie ze statutem wszelkich wyborów do władz dokonywało Walne Zgromadzenie. Głosowanie miało charakter tajny i odbywało się przy pomocy kart do głosowania. Pierwsze statutowe wybory odbyły się 7 maja 1882 r., brało w nich udział 48 członków czynnych i honorowych. Protektorem został wybrany Józef Schowal, Naczelnikiem obrano Edmunda Hoszarda. W dniu 16 października 1881 odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru przez Księdza Ferdynanda Muchowicza. Sztandar ten został ufundowany przez 78 pań nowotarskich. Za zebrane od mieszkańców darowizny oraz dotacje pozyskane z różnych instytucji zakupiono sprzęt strażacki oraz umundurowanie. Strażacy mieli obowiązek uczestniczyć w organizowanych ćwiczeniach, na których doskonalili obsługę „rekwizytów”, ćwiczyli sprawność. Ich aktywność nie ograniczała się jednak tylko do udziału w akcjach typowo gaśniczych. Patrolowali miasto zarówno w dzień jak i nocą upominając mieszkańców narażających swe domostwa oraz sąsiednie zabudowania na pożar. Działalność Straży Pożarnej jak już wspomniano nie ograniczała się jedynie do czynności przeciwpożarowych. 1 stycznia 1893 r. w pełnym umundurowaniu strażacy uczestniczyli w uroczystościach ku czci powstańców styczniowych, odbywali też regularne ćwiczenia.

Na uwagę zasługuje fakt, iż strażacy pełnili wartę przy Grobie Pańskim w czasie uroczystości Wielkiego Tygodnia.Index

» Wstęp
» Upragniona remiza
» Okres okupacji i lata powojenne


Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE