RSS facebook
Dziś mamy: poniedziałek
- 27 stycznia 2020 roku

27 dzień roku, 5 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:18
Zachód słońca: 16:25

Imieniny obchodzą: Angelika, Ilona, Jan Chryzostom, Julian, Przybysław

Dzień Pamięci Ofiar Reżimu Hitlerowskiego
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 118

WYŁOŻENIE DO WGLĄDU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XII/112/2019 z dnia 9 września 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ, obejmującej tereny projektowanego „Centrum Sportów Lodowych”, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ

w dniach od 30 grudnia 2019 r. do 30 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. 201, w godz.: pon. od 730 –1600, wt. - pt. od 730-1300.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ w Sali Obrad o godz. 1100.

 

Zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem z dnia 25.09.2019 r., znak: OO.410.3.26.2019.AZ oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu pismem z dnia 25.09.2019 r., znak: PSSE.NNZ.420-226-1/19 uzgodnili wniosek Burmistrza Miasta Nowy Targ o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ. Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ została ogłoszona do publicznej wiadomości w dniach od 16.10.2019 r. do 18.11.2019 r.

 

Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do burmistrza miasta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2020 r.  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

-    na piśmie w Urzędzie Miasta Nowy Targ w Biurze Obsługi Mieszkańca, ul. Krzywa 1 (Dziennik Podawczy - pok. 1). Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ
mgr Grzegorz Watycha

 

Wzór pisma do składania uwag do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ: plik MS Word 2007-2016 (docx), plik LibreOffice (odt), plik Adobe Reader (pdf)

Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ”

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ - ZAŁĄCZNIK NR 1

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ (mapa) - ZAŁĄCZNIK NR 5 (plik PDF 73,8 MB)

Klauzula informacyjna RODO

Wprowadzono 23-12-2019
Będzie wyświetlane do 20-02-2020
Oglądane - 216

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE