RSS facebook
Dziś mamy: niedzielę
- 22 września 2019 roku

265 dzień roku, 38 tydzień roku.
Wschód słońca: 6:25
Zachód słońca: 18:40

Imieniny obchodzą: Joachim, Joachima, Maurycy, Prosimir, Tomasz

Światowy Dzień bez Samochodu
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 78

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MPZP NOWY TARG 22 (CENTRUM)

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLV/426/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum)w dniach od 19 września 2019 r. do 10 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. 201, w godz.: pon. od 730 –1600, wt. - pt. od 730-1300.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ w Sali Obrad o godz. 1200.

Zmiana dotyczy m. in. ustaleń w zakresie zaopatrzenia w ciepło, w celu umożliwienia rozwoju sieci ciepłowniczej w centrum miasta oraz aktualizacji wykazu obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem z dnia 24.09.2018 r., znak: OO.410.9.55.2018.AZ oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu pismem z dnia 10.09.2018 r., znak: PSSE.NNZ.420-201-1/18 uzgodnili wniosek Burmistrza Miasta Nowy Targ o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum). Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum) została ogłoszona do publicznej wiadomości w dniach od 03.10.2018 r. do 05.11.2018 r.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2018 r.

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi należy wnosić:

-     na piśmie w Urzędzie Miasta Nowy Targ w Biurze Obsługi Mieszkańca, ul. Krzywa 1 (Dziennik Podawczy - pok. 1). Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ
mgr Grzegorz Watycha

 

Dokumenty do pobrania:

WZÓR dokumentu - Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22: Plik PDF Plik MS Word 2007-2013 (docx) i Plik Libre Office (ODT)

NT 22 - projekt zmiany mpzp - tekst uchwały
NT 22 - załącznik graficzny do projektu uchwały

Wprowadzono 12-09-2019
Będzie wyświetlane do 10-10-2019
Oglądane - 74

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE