RSS facebook
Dziś mamy: środę
- 19 czerwca 2019 roku

170 dzień roku, 25 tydzień roku.
Wschód słońca: 4:33
Zachód słońca: 20:48

Imieniny obchodzą: Borzysław, Gerwazy, Julianna, Odo, Protazy, Sylweriusz

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

eUrząd
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 76

PONOWNE WYŁOŻENIE PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1495 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII/348/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 maja 2019 r. do 13 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. 201, w godz.: pon. od 730 –1600, wt. - pt. od 730-1300.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ w Sali Obrad o godz. 1200.

Równocześnie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dla projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, istnieje możliwość zapoznania się z projektem ww. zmiany Studium, opracowaną prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym, stanowiskami innych organów oraz możliwość składania uwag.

Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

 

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lipca 2019 r.
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

-    na piśmie w Urzędzie Miasta Nowy Targ w Biurze Obsługi Mieszkańca, ul. Krzywa 1 (Dziennik Podawczy - pok. 1). Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ
mgr Grzegorz Watycha

 

 

Do pobrania:

Projekt tekstu uchwały Rady Miasta Nowy Targ (plik PDF)

Synteza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ - tekst (plik PDF)

UZASADNIENIE zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ - tekst (plik PDF)

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ - tekst (plik PDF)

Załącznik do prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ - rysunek (plik PDF 19,5 MB)

Załącznik graficzny - Kierunki zagospodarowania przestrzennego - rysunek zmiany studium Miasta Nowy Targ (Plik PDF 19,5 MB)

Załącznik graficzny - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego (plik PDF 18,8 MB)

 

Wzór pisma do składania uwag do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ: plik MS Word 2003-2016 (docx), plik LibreOffice (odt), plik Adobe Reader (pdf)

 

Klauzula informacyjna RODO

Wprowadzono 16-05-2019
Będzie wyświetlane do 04-07-2019
Oglądane - 408

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE