RSS facebook
Dziś mamy: środę
- 24 kwietnia 2019 roku

114 dzień roku, 17 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:32
Zachód słońca: 19:44

Imieniny obchodzą: Aleksander, Aleksy, Egbert, Erwin, Erwina, Fidelis, Grzegorz, Horacjusz, Horacy, Zbroimir

Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

eUrząd
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 56

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MPZP NOWY TARG 25 (KOWANIEC - KOKOSZKÓW)

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/349/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (Kowaniec - Kokoszków), zawiadamiam o III wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (Kowaniec - Kokoszków) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 18 kwietnia 2019 r. do 10 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. 201, w godz.: pon. od 730 –1600, wt. - pt. od 730-1500.

Przedmiotem ponownego wyłożenia ww. projektu planu są:

 1. tekst projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (Kowaniec - Kokoszków);

 2. część rysunku projektu zmiany planu NOWY TARG 25 (Kowaniec - Kokoszków), tj. załącznika graficznego nr 1, obejmująca:

  • powrót do przeznaczenia na cele zieleni urządzonej (ZU.2), na części działek nr ewid. 19208/28, 19208/27,

  • zmiany przeznaczenia działek nr ewid. 7022/6, 7022/4, 7023/2, 7028/16, 7028/17, 7028/7-A z części terenów usług publicznych UPi.1 oraz części terenów mieszkaniowych MN.17 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami MN/U.17,

  • poszerzenie terenów rolnych z dopuszczeniem ich użytkowania jako tereny sportów zimowych, oznaczonych symbolem RZ/US.3, o fragment terenów leśnych oznaczonych symbolem ZL.1, zlokalizowanych na działkach 9729/1, 9729/3, 9717, 9739, 9737, 9738, 9733/2. Równocześnie zmieniono kwalifikacje ww. terenów z terenów rolnych oznaczonych symbolem RZ/US.3 na tereny US.1 - tereny sportu i rekreacji,

  • poszerzenie terenów zabudowy usługowej, oznaczonej symbolem U.3 o część terenów położonych bezpośrednio przy ulicy Oleksówki i oznaczonych symbolem RZ/US.3 oraz włączenie do ww. terenów, obszarów które oznaczone były symbolem U.2a. W związku z powyższą zmianą usunięto z rysunku zmiany planu symbol U.2a,

  • poszerzenie terenów MNc.3 o część działek nr ewid. 7870/1, 7870/2, 7871/1, 7871/2, 7872/1, 7872/2 z terenów rolnych oznaczonych symbolem RZ.1,

  • dopuszczenie realizacji ścieżki przyrodniczej, której przebieg z wykorzystaniem istniejących dróg polnych i leśnych pokazano na rysunku planu w terenach oznaczonych symbolami R.1 i ZL.1;

 3. prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (Kowaniec - Kokoszków).

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ w Sali Obrad o godz. 1200.

 

Równocześnie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (Kowaniec - Kokoszków) zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, istnieje możliwość zapoznania się z wykładanym projektem ww. planu miejscowego, opracowaną prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym, stanowiskami innych organów oraz możliwość składania uwag.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2019 r.

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

-   na piśmie w Urzędzie Miasta Nowy Targ w Biurze Obsługi Mieszkańca, ul. Krzywa 1 (Dziennik Podawczy - pok. 1). Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;

-   drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ.

Burmistrz Miasta Nowy Targ
mgr Grzegorz Watycha

 

WZÓR dokumentu - uwagi do zmiany planu miejscowego NOWY TARG 25 (Kowaniec - Kokoszków): Plik PDF Plik MS Word 2007-16 (docx) i Plik Open (Libre) Office (ODT)

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (KOWANIEC- KOKOSZKÓW)”

Załaczniki graficzne:

Wprowadzono 11-04-2019
Będzie wyświetlane do 24-05-2019
Oglądane - 185

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE