RSS facebook
Dziś mamy: środę
- 20 lutego 2019 roku

51 dzień roku, 8 tydzień roku.
Wschód słońca: 6:41
Zachód słońca: 17:06

Imieniny obchodzą: Euchariusz, Eustachiusz, Eustachy, Leon, Ludmiła, Ludomiła, Ostap, Siestrzewit

Międzynarodowy Dzień Palących Fajkę
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 51

WYŁOŻENIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz uchwały Nr XLVI/432/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ, obejmującej tereny m. in. „Centralnej Ciepłowni”, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 24 stycznia 2019 r. do 15 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. 201, w godz.: pon. od 730 –1600, wt. - pt. od 730-1300.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ w Sali Obrad o godz. 1000.

Zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem z dnia 12.04.2018 r., znak: OO.410.3.12.2018.AZ oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu pismem z dnia 16.03.2018 r., znak: PSSE.NNZ.420-45-1/18 uzgodnili wniosek Burmistrza Miasta Nowy Targ o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ. Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ została ogłoszona do publicznej wiadomości w dniach od 09.05.2018 r. do 11.06.2018 r.

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do burmistrza miasta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2019 r.
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

-    na piśmie w Urzędzie Miasta Nowy Targ w Biurze Obsługi Mieszkańca, ul. Krzywa 1 (Dziennik Podawczy - pok. 1). Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.):

1)  opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2)  opatrzone podpisem zaufanym.

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ
mgr Grzegorz Watycha

 

 

Do pobrania:

Projekt tekstu uchwały Rady Miasta Nowy Targ (plik PDF)

Synteza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ - tekst (plik PDF)

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Nowy Targ (plik PDF)

Załącznik graficzny nr 1 i 2 (plik PDF)

Załącznik graficzny Nr 4 - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ – synteza (plik PDF 2 MB)

Załącznik graficzny Nr 5 – Kierunki zagospodarowania przestrzennego - rysunek zmiany studium Miasta Nowy Targ (Plik PDF 2,3 MB)

 

Wzór pisma do składania uwag do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ: plik MS Word 2003-2016 (docx), plik LibreOffice (odt), plik Adobe Reader (pdf)

 

Klauzula informacyjna RODO

Wprowadzono 17-01-2019
Będzie wyświetlane do 08-03-2019
Oglądane - 369

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE