RSS facebook
Dziś mamy: niedzielę
- 16 grudnia 2018 roku

350 dzień roku, 50 tydzień roku.
Wschód słońca: 8:29
Zachód słońca: 16:41

Imieniny obchodzą: Adelajda, Ado, Albina, Alina, Ananiasz, Bean, Zdzisława

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 38

II WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MPZP NOWY TARG 34 (SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE)

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz Uchwały Nr XXV/215/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 34 (Spółdzielnie mieszkaniowe) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 34 (Spółdzielnie mieszkaniowe), obejmującego obszar pomiędzy Al. Tysiąclecia, Białym Dunajcem, granicą mpzp Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska) i drogą krajową nr 47 (ul. Krakowską),

w dniach od 19 listopada 2018 r. do 10 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. 201, w godz.: pon. od 730 –1600, wt. - pt. od 730-1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ w Sali Obrad o godz. 1200.

 

Równocześnie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 34 (Spółdzielnie mieszkaniowe) zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, istnieje możliwość zapoznania się z wykładanym projektem ww. planu miejscowego, opracowaną prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym, stanowiskami innych organów oraz możliwość składania uwag.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2018 r.
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

- na piśmie w Urzędzie Miasta Nowy Targ w Biurze Obsługi Mieszkańca, ul. Krzywa 1 (Dziennik Podawczy - pok. 1). Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669):

1)  opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2)  opatrzone podpisem zaufanym;

-     drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ
mgr Grzegorz Watycha

Tekst uchwały RADY MIASTA NOWY TARG w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 34 (Spółdzielnie mieszkaniowe). - 296 KB

Załącznik graficzny do tekstu uchwały - plik PDF 16,8 MB

Tekst PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 34 - plik PDF 2,3 MB

Załącznik graficzny do PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - plik PDF 19,2 MB

WZÓR dokumentu - uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 34: Plik PDF Plik MS Word 2007-16 (docx) i Plik LibreOffice (ODT)

Wprowadzono 08-11-2018
Będzie wyświetlane do 27-12-2018
Oglądane - 207

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE