RSS facebook
Dziś mamy: niedzielę
- 20 maja 2018 roku

140 dzień roku, 20 tydzień roku.
Wschód słońca: 4:50
Zachód słońca: 20:22

Imieniny obchodzą: Anastazy, Asteriusz, Bazyli, Bazylid, Bazylis, Bernardyn, Bernardyna, Bronimir, Iwo, Sawa, Teodor, Wiktoria

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Mapa Monitoringu powietrza
Jubileuszowy Kalendarz Imprez - 670 lat Nowego Targu
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

SLE

EKOlogiczna Gmina

Więcej Niż Energia

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 37

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MPZP NOWY TARG 22 (CENTRUM)

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLV/426/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum),

w dniach od 09.05.2018 r. do 30.05.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. 201, w godz.: pon. od 730 –1600, wt. - pt. od 730-1300.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.05.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ w Sali Obrad o godz. 1200.

Zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem z dnia 20.02.2018 r., znak: OO.410.9.3.2018.AZ oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu pismem z dnia 06.02.2018 r., znak: PSSE.NNZ.420-13-1/18 uzgodnili wniosek Burmistrza Miasta Nowy Targ o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum). Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum) została ogłoszona do publicznej wiadomości w dniach od 02.03.2018 r. do 02.04.2018 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.06.2018 r.

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

-     na piśmie w Urzędzie Miasta Nowy Targ w Biurze Obsługi Mieszkańca, ul. Krzywa 1 (Dziennik Podawczy - pok. 1). Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579):

1)  opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2)  opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;

-     drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ.

 

Burmistrz Miasta
mgr Grzegorz Watycha

Dokumenty do pobrania:

WZÓR dokumentu - Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22: Plik PDF Plik MS Word 2007-2013 (docx) i Plik Libre Office (ODT)

NT 22 - uzasadnienie do zmiany
NT 22 - projekt zmiany mpzp - tekst uchwały
NT 22 - Aneks prognoza - zmiany

Wprowadzono 30-04-2018
Będzie wyświetlane do 13-06-2018
Oglądane - 167

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
SLE