Uchwała Nr XXV/291/08 Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 9 września 2008r.
w sprawie
ustanowienia wyróżnień za szczególne zasługi dla Miasta Nowego Targu
i powołania Kapituły Honorowej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1

Ustanawia się :

 1. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Nowego Targu oraz Medal za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu jako najwyższe wyróżnienia za zasługi dla Miasta Nowego Targu.
 2. Medal Pamiątkowy „Zasłużony dla Sportu Miasta Nowego Targu” – przyznawany za wybitne osiągnięcia w zakresie sportu oraz upowszechnienia kultury fizycznej.
 3. Medal Pamiątkowy Miasta Nowego Targu.

§ 2

 1. Honorowe Obywatelstwo Miasta Nowego Targu, Medal za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu oraz Medal Pamiątkowy Zasłużony dla Sportu nadaje Rada Miasta.
 2. Medal Pamiątkowy Miasta Nowego Targu przyznaje Burmistrz Miasta.

§ 3

Powołuje się Kapitułę Honorową Miasta Nowego Targu, zwaną dalej Kapitułą w składzie:

 • Przewodniczący Rady Miasta, który jest Przewodniczącym Kapituły
 • Przewodniczący Klubów Radnych Rady Miasta w danej kadencji
 • siedmiu członków powołanych przez Radę na okres 4 lat.

Skład Kapituły określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Do obowiązków i praw Kapituły należy:

 • przyjmowanie wniosków w sprawach o których mowa w § 1 ust. 1 i 2,
 • przedstawianie Radzie Miasta propozycji przyznania wyróżnień,
 • opiniowanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i regionalnych,
 • przedstawianie wniosków o odebranie ustanowionego wyróżnienia.

§ 5

 1. Kapituła Honorowa Miasta Nowego Targu pracuje w składzie nie mniejszym niż Przewodniczący oraz pięciu członków .
 2. Uchwały Kapituły Honorowej podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

§ 6

Prawo przedstawiania wniosków o przyznanie wyróżnień określonych w § 1 posiadają:

 • mieszkańcy miasta w grupie nie mniejszej niż 50 osób,
 • instytucje i organizacje społeczne, gospodarcze, polityczne,
 • Komisje Rady Miasta w Nowym Targu,
 • Burmistrz Miasta Nowego Targu.

§ 7

Wraz z dyplomem Honorowego Obywatela Miasta Nowego Targu wręcza się statuetkę
Św. Katarzyny, której projekt artystyczny stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8

Forma artystyczna Medali określana jest w odrębnym trybie przez Burmistrza.

§ 9

Traci moc uchwała Nr 64/XIX/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie ustanowienia wyróżnień za szczególne zasługi dla miasta Nowego Targu i powołania Kapituły Honorowej.

§ 10

Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady oraz Burmistrzowi Miasta.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.