Uchwała Nr XXII/255/08 Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 2 czerwca 2008r.
w sprawie
określenia sposobu ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1

Wysokość cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez gminne jednostki organizacyjne oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ustala się uwzględniając w szczególności:

  1. kalkulację kosztów działalności jednostki organizacyjnej, ponoszonych w związku ze świadczeniem usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej lub udostępniania miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
  2. wysokość dotacji na działalność jednostek organizacyjnych zapewnioną w budżecie miasta,
  3. wynik ekonomiczny jednostki w danym roku budżetowym,
  4. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług aktualny w danym roku,
  5. konieczność zachowania dostępności usług, obiektów i urządzeń dla mieszkańców Gminy Miasto Nowy Targ.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowy Targ do ustalania wysokości cen i opłat oraz sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez gminne jednostki organizacyjne oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, z wyjątkiem cen i opłat, które na mocy przepisów szczególnych ustalane są w ramach wyłącznej kompetencji Rady Miasta, bądź innych podmiotów.

§ 3

  1. Ustalenie lub zmiana wysokości cen i opłat, o których mowa w § 1 następuje na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej.
  2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 winien zawierać uzasadnienie oraz dane, o których mowa w § 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 5

Tracą moc:

  1. Uchwała Nr 62/LX/98 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 17 czerwca 1998r. w sprawie: powierzenia uprawnień Zarządowi Miasta.
  2. Uchwała Nr 90/XXIX/2000 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta uprawnień w zakresie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.